Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831641791 Информационно обслужване АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1504 София ул."Панайот Волов" 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Развитие на човешките ресурси на "Информационно осигуряване" 02.04.2008 0 0 48 007 0 14,00 Прекратен
Обучението възможност за достоен труд 13.11.2012 164 607 164 607 0 164 543 12,00 Приключен
Повишаване на квалификацията - устойчивост и гаранция за успех 15.01.2013 83 643 58 550 46 973 58 524 12,00 Приключен
Повишаване на квалификацията и интегриране на уязвимите групи на пазара на труда 16.04.2013 177 251 177 251 0 177 206 10,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Иновации и креативност в уоравленската и оперативна дейност на персонала в организации от ИТ отрасъла 09.04.2008 15,00 Приключен
Интегративно практическо обучение по предприемачество и бизнес 02.07.2008 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Развиване на информационни системи във връзка с управлението и наблюдението на средствата от структурните инструменти на ЕС в България” BG161PO002-2.1.01-0003-C0001
Ефективно партньорство и диалог на НПО с държавната и местна власт BG051PO002-2.3.02-0027-C0001
„Провеждане на обучения за потребителите на ИСУН” BG161PO002-2.2.01-0001-C0001
Шанс за реализация на младежите в България BG051PO001-1.1.01-0001-C0001
Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие BG051PO002-3.3.04-0001-C0001
Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност BG051PO002-1.5.02-0002-C0001
"Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" BG051PO001-2.1.06-0001-C0001
Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” BG051PO001-6.1.06-0001-C0001
Внедряване на Система за управление на качеството и Система за управление на околната среда за постигане на устойчиво развитие на "многопрофилна болница за активно лечение д-р Иван Селимински - Сливен" BG161PO003-2.1.08-0572-C0001
Осигуряване на развитието и функционирането на ИСУН BG161PO002-2.1.01-0005-C0001
Разработване и внедряване на Национална информационна система по трансфузионна хематология BG051PO001-6.2.10-0001-C0001
Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП BG051PO002-3.3.05-0003-C0001
Засилване на административния капацитет на Българската митническа администрация в съответствие с инициативата Електронни митници на Европейския съюз BG051PO002-3.1.06-0011-C0001
Осигуряване на пълна публичност и прозрачност в работата на Административен съд - Ямбол BG051PO002-1.5.04-0002-C0001
Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност BG051PO001-3.1.08-0009-C0001
„Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за качествено правораздаване” BG051PO002-2.4.09-0005-C0001
Система за кариерно развитие на академичния състав в ТУ - Габрово BG051PO001-3.1.09-0017-C0001
Подобряване на професионалната компетентност на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията BG051PO002-2.2.09-0079-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА Е-ПРАВОСЪДИЕ BG051PO002-3.3.06-0002-C0001
Обучение на общинска администрация Алфатар за подобряване на административното обслужване и укрепване на административния капацитет BG051PO002-2.2.12-0026-C0001
Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на служителите в община Любимец BG051PO002-2.2.12-0042-C0001
Надграждане на информационно-комуникационната среда на ДКХ чрез доусъвършенстване на Интегрираната информационна система на ведомството, разработена по ОПАК, с нови модули за контрол на дейността и приходите. BG051PO002-3.1.09-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз