Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121012512 Бисиком-61 ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ЖК "Младост"1, бл.91 Б, вх.Г, ет.4 /не отг.на вписания официален в ТР - бел. на служ./
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване конкурентноспособността на РУСЕГАЗ ЕООД чрез покриване на изискванията на международно признат стандарт ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0041-C0001
„Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура на територията на град Троян за предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на гражданите, включващ обектите: свлачище на стадиона и струтище на «Римски път»” BG161PO001-1.4.03-0001-C0001
„Автоматизация на производството” BG161PO003-2.1.04-0659-C0001
Подобряване на градската среда в Шумен -рехабилитация на ул. Христо Ботев, централната пешеходна зона и градската градина BG161PO001-1.4.02-0002-C0001
Утвърждаване на „Фърничър“ ООД като водещ производител на фурнировани плоскости BG161PO003-2.1.06-0532-C0001
Провеждане на иновативно културно събитие в община Троян - български фестивал на сливата BG161PO001-1.1.10-0001-C0001
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в УПИ ХVІІІ, стр. квартал 62, жк „Победа” в гр. Червен бряг и защитено жилище в УПИ ХІ, стр. квартал 75 по плана на Пети квартал по ПУП-ПРЗ на гр. Червен бряг BG161PO001-1.1.11-0006-C0001
Модернизация и висока продуктивност на производството BG161PO003-2.1.13-0166-C0001
Пружини BG161PO003-2.1.13-0019-C0001
Устройство и управление на резерват "Бяла крава" и поддържани резервати "Хайдушки чукар" и "Савчов чаир" BG161PO005-3.0.10-0009-C0001
Високопроизводителна модернизация BG161PO003-2.1.13-0020-C0001
Стратегическото планиране в българските гори – гарант за ефективно управление и устойчиво развитие BG051PO002-1.3.06-0008-C0001
Пластмасови изделия със специални изисквания за чистота BG161PO003-2.1.13-0034-C0001
Устойчиво развитие на производството BG161PO003-2.1.13-0296-C0001
Висококачествени столове BG161PO003-2.1.13-0033-C0001
Предоставяне на иновативна ОТТ услуга от "СИС ЕМ" ООД BG161PO003-1.1.03-0033-C0001
Производствено внедряване и пазарна реализация на иновативни антискимиращи устройства BG161PO003-1.1.03-0040-C0001
"Предоставяне на иновативна VOD (VIDEO-ON-DEMAND) услуга от ВИДЕОХЪБ ООД" BG161PO003-1.1.03-0052-C0001
"Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020г." BG161PO001-5.3.02-0030-C0001
Реконструкция/ обновяване и оборудване на МБАЛ Троян ЕООД, гр. Троян BG161PO001-1.1.12-0021-C0001
Внедряване на иновации в Европринт сервиз ЕООД BG161PO003-1.1.07-0382-C0001
Внедряване на иновации – пътят към повишаване конкуреноспособността на Солитекс И.Б.С. ООД BG161PO003-1.1.07-0237-C0001
„Подобряване на обслужването на гражданите и юридическите лица и осъществяване на ефективен контрол върху дейността на задължените лица чрез реализиране и внедряване на електронни административни услуги“ BG051PO002-3.1.08-0038-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз