Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200337457 РИНА БЪЛГАРИЯ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Бул.”Мария Луиза” 11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Внедряване на система за управление на качеството във фирма "Юзит Калърс България" ООД" BG161PO003-2.1.02-0116-C0001
"Разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в съответствие с международен стандарт ISO 9001:2008" BG161PO003-2.1.03-0278-C0001
"Повишаване на конкурентноспособността на "ЛОТ - КОНСУЛТ" ЕООД чрез въвеждане на Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на Стандарта ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.03-0318-C0001
Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” BG051PO001-6.1.06-0001-C0001
Интегрирана инвестиция за осигуряване на информационната сигурност в "Елма" ООД BG161PO003-2.1.08-0035-C0001
Повишаване на конкурентните предимства на "Дорс"ООД чрез внедряване и сертифициране на Система за управление на качеството BG161PO003-2.1.08-0093-C0001
"Въвеждане на международни стандарти в Елсистем Инженеринг ООД. BG161PO003-2.1.08-0563-C0001
“Повишаване на конкурентоспособността на “ЕКОС МЕДИКА” ООД чрез покриване на международно признати стандарти” BG161PO003-2.1.08-0320-C0001
Подобряване на ефективността и управлението на „БКС Девня” ООД чрез покриване на изискванията на международно признати стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005 BG161PO003-2.1.08-0147-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на Агроменидж АД чрез инвестиции в информационната сигурност BG161PO003-2.1.08-0371-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на РОЛПЛАСТ ЕООД чрез разработване и серифициране на система за управление на информационна сигурност ISO 27001:2005 и специализиран софтуер ISO Manager BG161PO003-2.1.08-0412-C0001
„Конкурентоспособност и устойчив растеж на „Дилтекс” ООД чрез интегрирано внедряване на системи за управление” BG161PO003-2.1.08-0413-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на Центъра за градска мобилност чрез инвестиции в информационната сигурност BG161PO003-2.1.08-0494-C0001
„Въвеждане и сертифициране на интегрирана система за управление на качеството и управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005 и закупуване на необходимото оборудване, свързано с това, с цел повишаване на конкурентоспособността на дружеството” BG161PO003-2.1.08-0418-C0001
Въвеждане на Интегрирана Система за Управление (ИСУ), съгласно изискванията на ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005 на Модус Консулт ЕООД BG161PO003-2.1.08-0429-C0001
Покриване на международно признат стандарт ISO 27001 от Мусала Софт ООД BG161PO003-2.1.08-0449-C0001
" Повишаване на конкурентоспособността на „Д И Л ДИЕЛ” ООД и оптимизация на бизнес процесите чрез сертифициране на система за управление качеството ISO 9001:2008 и специализиран софтуер ISO Manager BG161PO003-2.1.08-0411-C0001
Внедряване на международно сертифицирана методика и инфраструктура за предлагане на информационни услуги, доставяни по електронен път. BG161PO003-2.1.12-0226-C0001
„Постигане на високо ниво на информационна сигурност в "Резон-България" ЕООД” BG161PO003-2.1.12-0499-C0001
Внедряване на система за управление на информационната сигурност в „Резон” ООД BG161PO003-2.1.12-0501-C0001
"Модерно управление в процеса на подготовка на тръбопроводи по безизкопни технологии" BG161PO003-2.1.12-1253-C0001
Безопасните условия на труд - най-добрият път към успеха BG051PO001-2.3.02-0260-C0001
Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в ЕЛМА ООД BG051PO001-2.3.02-0323-C0001
„Въвеждане на международно признатите стандарти СД ISO/TS 16949 за управление на качеството за автомобилната индустрия и БДС ISO/IEC 27001 за управление на сигурността на информацията” BG161PO003-2.1.12-0800-C0001
Повишаване на безопасноста на работното място в " Техно-инвест" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0303-C0001
Инвестиции за намаляване на риска от биологични зарази BG051PO001-2.3.02-0308-C0001
"подобряване на условията на труд в "РЕМОТЕКС-РАДНЕВО" ЕАД" BG051PO001-2.3.02-0209-C0001
"Повишаване безопасността на труда във фирна "ВИЛТОН - 2" ООД чрез усъвършенстване организацията на труда и внедряване на стандарт за управление на риска" BG051PO001-2.3.03-1142-C0001
"БЕЗОПАСНА И ЗДРАВОСЛОВНА РАБОТА В "АБРАЗИВНИ ИНСТРУМЕНТИ СН" ООД" BG051PO001-2.3.03-0190-C0001
"Удоволствие от работата" BG051PO001-2.3.03-0743-C0001
"Персоналът на "ЕКОФРУТ" ООД с по-добри условия на труд" BG051PO001-2.3.03-1080-C0001
„Обучението - стимул за развитие на служителите в държавната администрация” BG051PO002-2.2.09-0080-C0001
Знаеща и можеща администрация-залог за успехи BG051PO002-2.2.09-0033-C0001
Повишаване безопасността и подобряване условията на труд на служителите в хлебопекарна на ГЕОМАКС ООД BG051PO001-2.3.03-0006-C0001
"Подобряване условията на труд в "Булкредо" ЕООД, чрез изготвяне анализ на състоянието и внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа OHSAS 18001:2007" BG051PO001-2.3.03-0459-C0001
„Подобряване на качеството на обслужване на гражданите и бизнеса, създаване и въвеждане на ясни, надеждни и унифицирани процедури за разработените електронни услуги чрез внедряване на Система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008.” BG051PO002-3.1.08-0017-C0001
Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008 BG051PO002-3.1.08-0003-C0001
Агенция по вписванията – модерна, гъвкава и надеждна администрация BG051PO002-3.1.08-0023-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз