Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130339954 "Интертек ВА" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Слатина, ул. "Шипченски проход" №9, ет.2, ап.6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Безопасност и качество за всички - въвеждане и сертифициране в "Хлебни изделия - Подуяне" АД на система за управление на безопасността на произвежданите продукти в съответствие с изискванията на стандарт ISO 22000:2005" BG161PO003-2.1.02-0110-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на Изолат ООД чрез внедряване и сертифициране на системи за управление по изискванията на международните стандарти ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004 BG161PO003-2.1.02-0190-C0001
Конкурентно производство чрез интегрирана система за управление на ТПСК "Освобождение - 45" BG161PO003-2.1.02-0146-C0001
"Разработване на система за управление на информационната сигурност съгласно международния стандарт ISO 27001" BG161PO003-2.1.02-0009-C0001
"Покриване на международно признати сертификати" BG161PO003-2.1.02-0060-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на"Симтикомплект ММ"ООД чрез създаване на интегрирана система на управление BG161PO003-2.1.02-0063-C0001
"Повишаване на канкурентноспособността на "Пойнт Ел-България" ООД на международния пазар посредством внедряване на СУК по стандарт ISO" BG161PO003-2.1.02-0125-C0001
"Балкан Холидейс - символ на сигурност" BG161PO003-2.1.02-0139-C0001
"Система по управление на качеството в "ДАКС" ЕООД" BG161PO003-2.1.02-0066-C0001
Конкурентноспособност чрез сертификация BG161PO003-2.1.03-0082-C0001
„Симекс” ЕООД - по-конкурентноспособни чрез въвеждане на международни стандарти BG161PO003-2.1.03-0087-C0001
Повишаване конкурентоспособността на “Сиби”ООД чрез въвеждане и сертифициране на международния стандарт за управление на качеството ISO 9001:2000 BG161PO003-2.1.03-0120-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „ИМЕЛ ДИЗАЙН” ООД чрез покриване на изискванията на международно признат стандарт ISO 9001:2000 BG161PO003-2.1.03-0244-C0001
ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO 9001:2000, РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР И КОМПЮТЪРНА МОДЕРНИЗАЦИЯ BG161PO003-2.1.03-0132-C0001
"Система за управление (ИСУ) по ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.03-0256-C0001
"Международни стандарти за нови пазари" BG161PO003-2.1.03-0262-C0001
"Внедряване и сертифициране на Система за управление на безопасността на храните в дейността предлагане на организирано хранене и кетъринг на "П. Дусман" ЕООД" BG161PO003-2.1.03-0333-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на ИРИМ ЕООД чрез внедряване и сертифициране на системи за управление по изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 BG161PO003-2.1.03-0108-C0001
Повишаване конкурентноспособността чрез въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството и информационна сигурност BG161PO003-2.1.03-0151-C0001
"Подобряване качеството на информационните услуги чрез въвеждане на системи за управление на качеството" BG161PO003-2.1.03-0277-C0001
Насърчаване на устойчивото развитие и конкурентните предимства на Мираж Груп ООД BG161PO003-2.1.03-0102-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „АКВАСТАРТ” ООД чрез въвеждане на ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.08-0620-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „ГАЗТЕХНИКА” ЕООД чрез покриване на изискванията на международно признат стандарт за управление на качеството ISO 9001 - 2008 BG161PO003-2.1.08-0267-C0001
„Внедряване на система за управление на безопасността на храните в „Елиаз” ООД” BG161PO003-2.1.08-0602-C0001
Повишаване на ефективността и конкурентоспособността на "Борил Груп" ООД чрез внедряване на СУК и покриване на международно признат стандарт БДС EN ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.08-0560-C0001
Внедряване в ЖАР ЕООД на Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.08-0546-C0001
Конкурентоспособност на СД "ХИК-91 Пацев и с-ие" чрез внедряване на система за управление на безопасността на храните BG161PO003-2.1.08-0136-C0001
Качество и контрол върху процесите в Елементи Груп ООД BG161PO003-2.1.08-0292-C0001
Покриване на международно признати стандарти от АТЕ ПЛАСТ ООД BG161PO003-2.1.08-0302-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „ Дамак ” ЕООД, чрез внедряване и сертифициране на система за управление качеството ISO 9001 : 2008. BG161PO003-2.1.08-0165-C0001
Повишаване на конкурентоспосбността и постигане устойчиво развитие на "Еврострой РХ" ЕООД чрез внедряване и сертифициране на СУОС по стандарт БДС EN ISO 14001:2005 BG161PO003-2.1.08-0389-C0001
Постигане на ефективно управление на бизнес процесите, благодарение интегрирането на специализиран софтуер, чрез покриване на международно признати стандарти съгласно ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.08-0441-C0001
Универс Консулт ООД повишава своята конкурентоспособност чрез внедряване на СУК съгласно ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.08-0458-C0001
Утвърждаване на конкурентните предимства и разширяване на пазарните позиции на Самиташ Металбау ООД BG161PO003-2.1.08-0457-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „Елмарк Индустриес” АД чрез продуктова сертификация и внедряване на ERP система BG161PO003-2.1.12-0995-C0001
Повишаване конкурентоспособността на Емиро ООД чрез въвеждане на системи за управление BG161PO003-2.1.12-0238-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на ПРИСТА ГАЗ ООД, чрез внедряване на системи по международни стандарти. BG161PO003-2.1.12-1193-C0001
Подобряване условията на труд на работни места в "ЕЛУКС" ООД BG051PO001-2.3.02-0023-C0001
Въвеждане на система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004 в КОРЕЛ ИД ЕООД BG161PO003-2.1.12-0164-C0001
Повишаване ефективността на производството в Мериам 90 АД чрез подобряване условията на труд и оптимизация на трудовите процеси BG051PO001-2.3.02-0173-C0001
Подобряване условията на труд на работни места в "Асарел - Медет" АД BG051PO001-2.3.02-0006-C0001
Успешен бизнес в безопасна среда BG051PO001-2.3.02-0333-C0001
Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС BG051PO001-3.1.08-0031-C0001
"Безопасен труд в "ИРИМ" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0105-C0001
"Повишаване на трудовата безопасност в "Български пощи" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-1006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз