Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131039504 "АТЛАС ОДИТИНГ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София УЛ."ТВЪРДИШКИ ПРОХОД" 23, ЕТ.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"ЕТ Равик - Оля Рангелова" конкурентноспособност чрез покриване на световни изисквания за безопасност на храната" BG161PO003-2.1.02-0055-C0001
Повишаване на конкурентноспособността и качеството на продукта на «НЕТКОМ КОМПЛЕКТ 2000» ЕООД. BG161PO003-2.1.03-0252-C0001
Повишаване на конкурентноспособността и качеството на продукта на „МЕТРОМЕДИА” ООД чрез внедряване на система за управление на качеството и подобряване на технологията по управление на процесите BG161PO003-2.1.03-0158-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на СИНЕМАК ООД чрез технологична модернизация и покриване на изискванията на международно признат стандарт ISO 9001:2008" BG161PO003-2.1.03-0270-C0001
"Внедряване на система за управление на качеството и подобряване на технологията по управляване на процесите" BG161PO003-2.1.03-0288-C0001
"Устойчиво развитие и инвестиционна политика в хармония с природата" BG161PO003-2.1.03-0292-C0001
Сигурност на информацията - ново измерение на качеството в "Ноубъл графикс" ООД BG161PO003-2.1.03-0184-C0001
„С нови умения отново на работа” BG051PO001-5.1.01-0055-C0001
Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие в община Ракитово" BG161PO001-4.1.03-0084-C0001
Създаване и популяризира-не на културно-историчес-кия продукт в община Ракитово чрез адаптация на “Палеонтологично находище - с. Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост “Цепина” BG161PO001-3.1.02-0083-C0001
Разширяване на производствения капацитет на „Йотов стоун” ЕООД чрез въвеждане на три нови високотехнологични продукта BG161PO003-2.1.06-0513-C0001
"Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежа, гр. Чирпан" BG161PO005-1.0.07-0003-C0001
Въвеждане и сертифициране на система за управление на сигурността на информацията съгласно стандарт БДС EN ISO 27001:2005 в дейността на „Профит” ООД BG161PO003-2.1.08-0283-C0001
Повишаване конкурентноспособността на „МАРЦ Хил клиник” АД чрез въвеждане на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.08-0367-C0001
„Въвеждане и сертифициране на интегрирана система за управление на качеството и управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005 и закупуване на необходимото оборудване, свързано с това, с цел повишаване на конкурентоспособността на дружеството” BG161PO003-2.1.08-0418-C0001
Повишаване на конкуребнтоспособността на"Ню Имидж" АД чрез внедряване на иновативно жисокотехнологично оборудване за развитие на продукти и услиги с висока добавена стойност BG161PO003-2.1.11-0008-C0001
Увеличаване на приходите и намаляване себестойността на продукцията на „Йотов стоун” ЕООД чрез въвеждане на нова гама продукти с висока добавена стойност BG161PO003-2.1.13-0250-C0001
Институционално изграждане и пазарно позициониране на Клъстер за здравен туризъм - България BG161PO003-2.4.01-0016-C0001
„Практическо доказване на метод за оптимизация на пречиствателни станции за битови отпадъчни води (ПСОВ) и повишаване на енергийната им ефективност, чрез обследване на ПСОВ – гр. София” BG161PO003-1.1.05-0239-C0001
Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в АГКК – фактор за предоставяне на качествени и насочени към потребителя административни услуги BG051PO002-3.1.08-0041-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз