Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130374930 ОДИТ КОНСУЛТ А енд М
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ул. „Козладуй” 20, бл.5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Достигане на европейски стандарти за информационна сигурност в полиграфическата индустрия в Алианс Принт ЕООД" BG161PO003-2.1.02-0131-C0001
„Укрепване на свлачище, с. Милковица” BG161PO001-4.1.02-0016-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на човешките ресурси в Агенцията по вписванията BG051PO002-2.4.02-0008-C0001
Нова визия за централна градска част и интегрирано градско развитие, чрез подобряване на физическата среда и ревитализация на град Пазарджик BG161PO001-1.4.02-0014-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в средищните училища на община Долни Дъбник BG161PO001-1.1.09-0027-C0001
Почистване на речно корито и корекция на р. Селска, в регулацията на с. Чавдар, общ. Чавдар, с цел предотвратяване на наводнения и намаляване на риска от причиняване на щети на местното население BG161PO001-4.1.04-0060-C0001
"Почистване на речно корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на река Писаровска за предотвратяване от наводнения на територията на град Искър, Община Искър" BG161PO001-4.1.04-0036-C0001
Корекция на река Петърнишка бара в с. Градина BG161PO001-1.4.06-0010-C0001
Качествено и екосъобразно производство на мебели BG161PO003-2.1.08-0486-C0001
Високо качество на продукта и сигурност на информацията – фактор за устойчиво развитие в сферата на информационните технологии BG161PO003-2.1.08-0468-C0001
Високо качество на продукта и сигурност на информацията – фактор за устойчиво развитие в сферата на информационните технологии BG161PO003-2.1.08-0467-C0001
"Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик- изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие" BG161PO001-1.4.07-0036-C0001
"Разширяване и развитие на "Живас" ООД чрез модернизация" BG161PO003-2.1.11-0042-C0001
Внедряване на високотехнологичен иновативен продукт в СКОРТЕЛ BG161PO003-1.1.04-0006-C0001
Повишаване конкурентоспособността на "Кристън" ЕООД в сферата на производството на облекло BG161PO003-2.1.10-0012-C0001
„Изграждане на Защитено жилище в село Садовец, община Долни Дъбник” BG161PO001-1.1.11-0021-C0001
Безопасен труд и работна среда във Фиеста 13 ООД BG051PO001-2.3.02-0091-C0001
Подобряване на перспективите за заетост във Фиеста 13 BG051PO001-2.1.15-0029-C0001
Изграждане и функциониране на Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал” BG161PO003-1.2.02-0007-C0001
Живота е движение BG051PO001-5.1.05-0005-C0001
Опитна реализация и промоция на „Метод за еднозначна интерпретация на текст на естествен език“ BG161PO003-1.1.05-0052-C0001
„Грижи за достоен живот – 3” BG051PO001-5.1.04-0071-C0001
Звено за услуги в домашна среда в община Долни Дъбник BG051PO001-5.1.04-0029-C0001
Нови възможности за стартиране и развитие за по-конкурентен бизнес BG051PO001-7.0.07-0102-C0001
„Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик” BG161PO001-1.4.09-0002-C0001
Подобряване на административното обслужване в Българската агенция по безопасност на хранитe на гражданите и бизнеса чрез разработване и осигуряване на електронни услуги и публичен достъп до електронните регистри на БАБХ BG051PO002-3.1.09-0002-C0001
Изграждане на националния електронен регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработения регистър. BG051PO002-3.2.06-0010-C0001
Изграждане на националните електронни регистри за храни от животински произход, храни от неживотински произход и на предприятията за странични животински продукти. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработените регистри. BG051PO002-3.2.06-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз