Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127561884 "Одитори и Ко" ООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул. "Кирил Старцев" 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на материалната база на образователната инфраструктура в Община Омуртаг за интегрирано и устойчиво местно развитие BG161PO001-4.1.01-0028-C0001
„Енергоефективна реконструкция на ОУ „Хр. Смирненски“ с. Пристое и ОУ „Г. Ст. Раковски“ с. Климент“ BG161PO001-4.1.01-0019-C0001
Рехабилитация и реконструкция за енергийна ефективност на ОУ „Христо Ботев” и ЦДГ „Ален Мак” с. Вълнари BG161PO001-4.1.01-0021-C0001
Ремонт, обновяване и енергийна ефективност на част от материалната база на образователната инфраструктура в община Попово в подкрепа на устойчивото градско развитие и социално включване BG161PO001-1.1.01-0003-C0001
Интегрирано подобряване на културната инфраструктура в община Попово за осигуряване на равен достъп и социално включване BG161PO001-1.1.01-0016-C0001
Интегрирано подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра достъпност и мобилност на територията на община Попово BG161PO001-2.1.02-0001-C0001
Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на интегрирано развитие и териториалнo сближаване на община Търговище BG161PO001-2.1.02-0008-C0001
Инфраструктурни мерки за стабилизиране и укрепване на свлачища на общински път TGV2054 / ІІІ – 4802, п. к. Горско село – Илийно / - Птичево при км. 6+200 и км. 6+900 BG161PO001-4.1.02-0012-C0001
“Укрепване на срутище по панорамен път Шумен към туристически комплекс “Създатели на Българската държава от км 0+60 до 0+430” BG161PO001-1.4.03-0003-C0001
"Технологична модернизация и повишаване конкурентноспособността на „Павел и синове” ООД" BG161PO003-2.1.04-0072-C0001
"Технологична модернизация на „КММ” АД, чрез въвеждане на нови технологии в производствения процес" BG161PO003-2.1.04-0084-C0001
Ремонт, внедряване мерки за енeргийна ефективност в СОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Самуил, в подкрепа на устойчивото развитие на Община Самуил BG161PO001-4.1.01-0100-C0001
Белослав – промяна на физическата и жизнена среда за жителите му, привлекателен за туристи и инвеститори BG161PO001-1.4.02-0065-C0001
«ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА ЧРЕЗ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ» BG161PO003-2.1.06-0168-C0001
BG051PO001-6.2.12 „Единна информационна система на медицинската експертиза в България” BG051PO001-6.2.12-0001-C0001
Безопасен труд във "Фазан И - ЕООД" BG051PO001-2.3.02-0147-C0001
Разработване на технология за производство на ексцентрикова планетна зъбна предавка, изработване на опитен образец и извършване на изследвания, измервания и изпитвания на базата на опитенобразец BG161PO003-1.1.05-0004-C0001
Повишаване конкурентноспособността на "ТМ - ТЕХНОЛОДЖИ" АД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0429-C0001
Генератор на електрически ток с левитиращ ротор BG161PO003-1.1.05-0315-C0002


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз