Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 833092882 "ДАВИД ХОЛДИНГ" АД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Казанлък 6100 Казанлък гр.Казанлък, ул. "Стара река" № 2, Дом на културата "Арсенал", ет. 4, офис 417
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Внедряване на международно сертифицирана методика и инфраструктура за предлагане на информационни услуги, доставяни по електронен път. 27.04.2012 188 840 141 630 48 065 141 630 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване и укрепване на административния капацитет на АЗ и нейните териториални поделения Дирекции "Бюро по труда" за управление и реализиране на приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР BG051PO001-8.1.02-0001-C0001
“Електронна платформа за обмен на добри практики и развитие на регионален туризъм” BG161PO001-4.2.01-0048-C0001
Знаещи и можещи партньори BG051PO002-2.3.01-0003-C0001
"Администрация в услуга" BG051PO002-3.1.02-0156-C0001
Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта BG051PO002-3.1.02-0036-C0001
Модерна и ефективна администрация в община Две могили BG051PO002-3.1.02-0049-C0001
Виртуална система за електронно - комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации - външни контрагенти на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" BG051PO002-3.1.02-0148-C0001
Община Попово - модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.1.02-0155-C0001
Община Земен – администрация с качествено и насочено към гражданите и бизнеса административно обслужване BG051PO002-3.1.02-0039-C0001
Община Разград - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите BG051PO002-3.1.02-0077-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на “БКК-95” ООД" BG161PO003-2.1.04-0178-C0001
Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg BG161PO002-3.2.01-0004-C0001
Осигуряване на развитието и функционирането на ИСУН BG161PO002-2.1.01-0005-C0001
„Повишаване конкурентоспособността на ЕМКА АД чрез внедряване на интегрирана софтуерна система за управление на ресурсите на предприятието” BG161PO003-2.1.12-0118-C0001
Въвеждане цялостна управленска интегрирана информационна система (ERP и MOM) BG161PO003-2.1.12-0910-C0001
Усъвършенствана координация и системи за мониторинг при изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в Европейския съюз BG051PO002-1.3.06-0020-C0001
Подобряване качеството на комплексното административно обслужване, чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на потребителите на архивна информация – администрацията, физически и юридически лица чрез надграждане на съществуващата информационна система на държавните архиви (ИСДА) BG051PO002-3.2.04-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз