Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000653802 „СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1504 София бул. Цар Освободител 25А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Усъвършенстване механизма на студентските практики в Университет „Проф.д-р Асен Златаров” 17.06.2008 18,48 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Сертифициране по ISO 9001:2000 и закупуване на оборудване с цел подобряване конкурентноспособността на "Глобал" ООД" BG161PO003-2.1.02-0070-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на Микромотор ООД, София чрез въвеждане на международен стандарт за качество и сертификат за оценка на съответствието" BG161PO003-2.1.02-0167-C0001
"Постигане на развитие и усъвършенстване, чрез система за управление на качеството" BG161PO003-2.1.02-0076-C0001
"ISO 9001, път към успеха във фирма Хай компютърс" BG161PO003-2.1.02-0090-C0001
Въвеждането на СУК съгласно ISO 9001:2000 и успешното сертифициране - предпоставка за повишаване на конкурентноспособността на "Агротехчаст" АД - Оряхово BG161PO003-2.1.02-0155-C0001
"Консултации, оценка и инвестиции за постигане и доказване на съответствие на медицински изделия с европейските хармонизирани изисквания" BG161PO003-2.1.02-0015-C0001
"СЕ маркировката - валиден пропуск за Европейския пазар" BG161PO003-2.1.02-0011-C0001
"Разработване и внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2000 във фирма Балкантекс АД" BG161PO003-2.1.02-0106-C0001
"Въвеждане на система за управление на качеството ISO 9001:2000 във фирма БГ Сервиз" BG161PO003-2.1.02-0140-C0001
Основен ремонт на общински Младежки дом и реконструкция на съществуващата дренажна система - Благоевград BG161PO001-1.1.01-0030-C0001
Изграждане на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004 BG161PO003-2.1.03-0203-C0001
Изграждане на система за управление на околната среда съгласно БДС EN ISO 14001:2004 BG161PO003-2.1.03-0205-C0001
Туршанс – гаранция за качество, доверие у клиента BG161PO003-2.1.03-0115-C0001
„Внедряване на система за управление на качеството и иформационната сигурност в Картекс П АД” BG161PO003-2.1.03-0235-C0001
Внедряване на система за управление на качеството ISO 9001 и автоматизиране на процесите BG161PO003-2.1.03-0240-C0001
"Въвеждане на система за управление на качеството" BG161PO003-2.1.03-0305-C0001
"Въвеждане на ISO 9001:2000 за затвърждаване на конкурентните предимства на "Стилпласт 2002" ООД" BG161PO003-2.1.03-0284-C0001
Внедряване и сертифициране на Система за управление на безопасността на храните в хотелска верига ФОРТИС (Парк хотел Кайлъка, Хотел Орбита Палас, Хотел Галерия) BG161PO003-2.1.03-0062-C0001
Внедряване на СУК, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 в ГЛЕНКОМ ЕООД BG161PO003-2.1.03-0157-C0001
ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА BG051PO001-2.3.01-0001-C0001
Подобряване на технологиите и управлението в "Лион Трейдинг" ООД, запроизводството на качествени и безопасни храни, в съответствие със стандарта ISO22000:2005 BG161PO003-2.1.08-0004-C0001
Въвеждане на СУК в Проген ООД за постигане на европейско качество на предлаганите услуги BG161PO003-2.1.08-0253-C0001
Сертифициране на Инфрабулимпекс ЕООД съгласно международни стандарти ISO 9001:2008 ISO 14001:2005 BG161PO003-2.1.08-0020-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на „ГАМА КОНСУЛТ” чрез въвеждане на система за управление на информационната сигурност и система за управление на процесите за предоставяне на ИТ услуги BG161PO003-2.1.08-0618-C0001
Повишаване на информационната сигурност и усъвършенстване на управлението на Интерпред Партнер АД BG161PO003-2.1.08-0027-C0001
"Постигане на качество и ефективност чрез внедряване на ISO 9001 в Галко АД BG161PO003-2.1.08-0612-C0001
СЕ маркировка – за повишаване конкурентоспособността на МАК ООД на европейския пазар BG161PO003-2.1.08-0269-C0001
„Внедряване на система за управление на качеството и информационната сигурност във фирма „М. П. Ел.” BG161PO003-2.1.08-0605-C0001
„Внедряването на ISO 9001 в „ЕГЕ ГРУП” – гаранция за качество и растеж” BG161PO003-2.1.08-0603-C0001
Информационната сигурност - ключ към подобряване на управлението в "Дилком България" ООД BG161PO003-2.1.08-0040-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на 2 Плюс България АД чрез внедряване на интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност BG161PO003-2.1.08-0041-C0001
„Повишаване на конкурентоспособността на „Фактор И.Н.” АД чрез внедряване на международно признати стандарти и модерен управленски софтуер” BG161PO003-2.1.08-0592-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на "Строймакс" ООД чрез внедряване на система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на 14001:2004 BG161PO003-2.1.08-0073-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на ЦД АД в условията на интегриране на националните капиталови пазари в ЕС, чрез осигуряване на непрекъсваемостта и сигурността на информационните потоци и активи и сертифицирането спрямо ISO 27001:2005 BG161PO003-2.1.08-0569-C0001
«ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА „БУЛНЕКС” АД ЧРЕЗ ПОКРИВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯ НА СТАНДАРТ ISO 9001:2008» BG161PO003-2.1.08-0105-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „ФАРМАДЕНТ БИО” ООД чрез въвеждане на ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.08-0544-C0001
Подобряване качеството и гарантиране сигурността на продуктите на „Екселпак България” ООД BG161PO003-2.1.08-0277-C0001
Управление на качеството и контрол върху цветовете – предпоставка за успешното развитие на НЕО АРТ ООД BG161PO003-2.1.08-0279-C0001
Намаляване на вредното влияние върху околната среда и устойчиво развитие на предлаганите услуги BG161PO003-2.1.08-0281-C0001
„Разработване, внедряване и сертифициране на Интегрирана система за управление съгласно изискванията на муждународните стандарти БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 14001:2005”. BG161PO003-2.1.08-0139-C0001
ДИО ООД – стандарт за качество за по-успешно позициониране на пазара на оптични продукти BG161PO003-2.1.08-0291-C0001
Повишаване качеството на продуктите и подобряване организацията на работа в „Аукторисс сийлънтс енд полимерс” ЕООД BG161PO003-2.1.08-0307-C0001
Разработване и въвеждане на система за управление на информационната сигурност съгласно стандарта БДС EN ISO 27001:2007 (БДС EN ISO 27001:2007 (ISO 27001:2005)) в Софарма Трейдинг АД. BG161PO003-2.1.08-0313-C0001
"„Въвеждане на система за управление ISO 9001:2008 и продуктов стандарт BRC в „НИТЕК” ЕООД BG161PO003-2.1.08-0428-C0001
Развитие на конкурентоспособността на фирма „ОМК” ЕООД чрез въвеждане на система за управление на качеството BG161PO003-2.1.08-0442-C0001
Сертификат ISO 9001:2008 – гаранция за по-висока конкурентоспособност на Топ Мен ЕООД BG161PO003-2.1.08-0455-C0001
Повишаване конкурентноспособността на "Телелинк" ЕАД чрез внедряване на системи за управление. BG161PO003-2.1.12-0018-C0001
Стилпласт 2002 стартира електронна продукция на PVC дограма BG161PO003-2.1.12-0650-C0001
“Въвеждане на стандартизирани системи за управление ISO 14 001:2004, SA 8000:2001, ISO/IEC 27 001:2006 и въвеждане на софтуерна ERP/CRM система за управление на бизнеса” BG161PO003-2.1.12-0102-C0001
Оптимизация на процесите в Атиа Принт ООД – гаранция за успешно развитие и привличане на нови клиенти BG161PO003-2.1.12-0374-C0001
Оптимизация на бизнес процесите в Арома АД чрез въвеждане на стандартите ISO 22716 и BRC и системите за управление CRM и WM BG161PO003-2.1.12-0212-C0001
Конкурентни предимства чрез въвеждане на система за управление на качеството и софтуерна система за управление на ресурсите BG161PO003-2.1.12-0826-C0001
Внедряването на система за управление на околната среда съгласно изискванията на стандарта БДС EN ISO 14001 в дейността на Демакс Ди Пи Ай АД BG161PO003-2.1.12-0549-C0001
Подобряване на условията и безопасността на труда в "МЕЛА" ООД BG051PO001-2.3.02-0282-C0001
Безопасен труд - мотивирани заети лица BG051PO001-2.3.02-0362-C0001
Подобряване безопасните условия на труд в "НЕОХИМ" АД BG051PO001-2.3.02-0191-C0001
Оптимизиране организацията на трудовата дейност и подобряване на условията на труд в "КРИС - Р" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0030-C0001
Усъвършенстване на системите за управление в Лесотехнически университет BG051PO001-3.1.08-0033-C0001
Актуалицюзация на учебните програми в НВУ "Васил Левски" гр. Велико Търново в съответствие с изискванята на пазара на труда BG051PO001-3.1.07-0011-C0001
"Организационни и технически мерки за постигане на по-висока безопасност при работа" BG051PO001-2.3.03-0906-C0001
"Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и подобряване условията на труд в "Топлофикация-Разград" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0044-C0001
"БЕЗОПАСНА И ЗДРАВОСЛОВНА РАБОТА В "АБРАЗИВНИ ИНСТРУМЕНТИ СН" ООД" BG051PO001-2.3.03-0190-C0001
"Подобряване на условията на труд в "ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ" АД при спазване на нормите и изискванията на законодателството при безопасност и здраве при работа" BG051PO001-2.3.03-0454-C0001
"По-добри условия на труд за персонала на "МБАЛ Пазарджик" АД" BG051PO001-2.3.03-0498-C0001
"Подобряване на условията на труд в "БИОВЕТ" АД" BG051PO001-2.3.03-0504-C0001
Подобряване на условията на труд в "Електростарт" АД BG051PO001-2.3.03-0349-C0001
"Безопасността на работното място - ключът на успеха на "Далкия - Варна" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0436-C0001
"Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в "БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ МИНЕРАЛНИ ВОДИ-БАНКЯ" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0789-C0001
Конкурентоспособност чрез внедряване на енергоефективно производствено оборудване в КАМБЕРОВ ЕООД BG161PO003-2.3.02-0153-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз