Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121758166 Агроводинвест
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1618 София район р-н Овча купел Цар Борис ІІІ No 136, ет. 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ремонт, внедряване мерки за енeргийна ефективност в част от образователните институции в община Венец, в подкрепа на устойчивото местно развитие BG161PO001-4.1.01-0033-C0001
Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Симитли чрез прилагане на енергоспестяващи мерки и използване на подходящо оборуване в образователния процес BG161PO001-4.1.01-0054-C0001
,,Подобряване на образователната инфраструктура в община Бургас” BG161PO001-1.1.01-0033-C0001
„Българското читалище - минало, настояще и бъдеще” BG161PO001-1.1.01-0075-C0001
Укрепване на свлачище в село Елешница, община Разлог BG161PO001-4.1.02-0021-C0001
„Укрепване свлачище на обходен път в местността ”Белия камък”, квартал ”Каптажа”, град Смолян” BG161PO001-1.4.03-0017-C0001
Ремонт, внедряване мерки за енeргийна ефективност в СОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Самуил, в подкрепа на устойчивото развитие на Община Самуил BG161PO001-4.1.01-0100-C0001
“Осигуряване на устойчива и екологична среда и повишаване привлекателността на община Велинград” BG161PO001-1.4.02-0063-C0001
„Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково” BG161PO001-1.4.02-0069-C0001
„Съвременни образователни институции-гарант за устойчиво местно развитие в община Дългопол” BG161PO001-4.1.01-0069-C0001
Провеждане на енергоефективни мерки и извършване на строително-монтажни работи за сградите на ОУ “Христо Ботев” и ЦДГ “Радост” в село Острово, община Завет BG161PO001-4.1.01-0076-C0001
Благоустрояване на обществено значими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда в община Бургас BG161PO001-1.4.05-0017-C0001
Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера BG161PO001-1.4.05-0063-C0001
Подобряване на образователна инфраструктура в община Сунгурларе чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност BG161PO001-4.1.03-0048-C0001
Повишаване на ее в СОУ Св.Св. "Кирил и Методий" и ЦДГ "6-те ястребинчета" в гр. Антоново BG161PO001-4.1.03-0028-C0001
"Корекция на река Места при град Якоруда- етап VI и етап VII" BG161PO001-4.1.04-0052-C0001
"Корекция на река Дюлева в гр. Сливен, I ви етап" BG161PO001-1.4.06-0025-C0001
Превенция на риска от наводнения в Община Враца BG161PO001-1.4.06-0014-C0001
Корекция на река Санданска Бистрица - градски парк Сандански BG161PO001-1.4.06-0032-C0001
Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0-3 г. BG161PO001-1.1.08-0025-C0001
Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа на град Камено BG161PO001-1.4.05-0064-C0001
Историята, културата и природата - туристическите атракции на община Мездра BG161PO001-3.1.03-0032-C0001
Интеграция на културно-историческите ценности и диверсификация на туристическите продукти на територията на община Созопол BG161PO001-3.1.03-0055-C0001
Сандански - зората на ранното християнство BG161PO001-3.1.03-0042-C0001
Подкрепа за повишаване на диагностично - лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в "МБАЛ - Разлог" ЕООД BG161PO001-4.1.05-0006-C0001
Подобряване на социалната инфраструктура за деца и младежи в община Велинград BG161PO001-1.1.11-0005-C0001
Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в гр. Ямбол BG161PO001-1.1.11-0018-C0001
Подобряване на туристическа атракция - Средновековна крепост "Кракра Пернишки" в гр. Перник и свързаната с нея инфраструктура BG161PO001-3.1.03-0039-C0001
Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в Комплексен онкологичен център ЕООД гр. Враца BG161PO001-1.1.12-0013-C0001
Ремонт, обновяване и оборудване на "МБАЛ Велинград" BG161PO001-1.1.12-0009-C0001
ЦНСТ, УПИ ХV, кв. и ЦНСТ, УПИ ІІ, кв. 798, по плана на гр. Хасково BG161PO001-1.1.11-0029-C0001
Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск град Сандански BG161PO001-1.1.11-0030-C0001
Изграждане на център за настаняване от семеен тип и дворна пространство град Харманли BG161PO001-1.1.11-0036-C0001
Осигуряване ефективна социална инфра структура, предлагаща услуги за деца в риск в община Ловеч BG161PO001-1.1.11-0053-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Саво Савов" гр.Пирдоп, община Пирдоп BG161PO001-4.1.03-0051-C0001
"Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера" BG161PO005-1.0.06-0011-C0001
Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в село Дагоново и село Краище, община Белица BG161PO001-4.1.04-0034-C0001
Прилагане мерки за енергийна ефективност в ОУ "Иван Вазов", гр. Харманли BG161PO001-1.1.09-0014-C0001
"Интегриран воден проект на гр.Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация" BG161PO005-1.0.06-0017-C0001
Енергийно обновяване на българските домове BG161PO001-1.2.01-0001-C0001
„Интегриран проект за подобрение на водния сектор на гр. Хисаря: Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в гр. Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир" BG161PO005-1.0.06-0009-C0001
Съвременни социални жилища в град Видин BG161PO001-1.2.02-0001-C0001
„Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническа инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция „Средновековен парк Маркели” BG161PO001-3.1.02-0091-C0001
Социална инфраструктура в гр. Пловдив – модел за по-добра грижа за децата BG161PO001-1.1.11-0064-C0001
Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в СБДПЛ-ЕООД с цел преструктуриране в Медицински център BG161PO001-4.1.05-0012-C0001
Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на община Девня BG161PO001-1.2.02-0003-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено BG161PO001-1.1.09-0020-C0001
„Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк „Св. Георги” BG161PO001-1.4.09-0007-C0001
“Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда в гр. Хасково” BG161PO001-1.4.09-0008-C0001
„Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“ BG161PO001-1.4.09-0026-C0001
Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив BG161PO001-1.4.09-0005-C0001
Пловдив приз 2014-2020г. - интелигентен, устойчив, желан европейски град BG161PO001-5.3.02-0009-C0001
Община Враца – с готовност за изпълнение на проекти през следващия програмен период BG161PO001-5.3.02-0010-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз