Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175220876 "БИК-Българска Издателска Компания" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Самоковско шосе №1 ет.3 ТЦ Боила
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегрирани рекламни кампании на българския туристически продукт в Германия, Великобритания и Русия BG161PO001-3.3.01-0003-C0001
Изработка и разпространение на рекламно-информационни материали за промоция на България като туристическа дестинация BG161PO001-3.3.01-0005-C0001
Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление BG051PO002-1.2.04-0006-C0001
Информирани и здрави BG051PO001-5.3.01-0001-C0001
Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в МТИТС чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги BG051PO002-3.1.03-0002-C0001
„Отново сме заедно” BG051PO001-5.2.07-0122-C0001
Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен BG051PO001-5.2.06-0194-C0001
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен BG051PO001-5.2.07-0238-C0001
Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура за привеждането й в съответствие с наложените стандарти и изисквания BG161PO001-1.1.09-0035-C0001
Провеждане на цялостна медийна информационна, рекламна и интернет кампания. Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали BG051PO002-4.1.01-0010-C0001
„Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето” BG051PO001-6.2.05-0001-C0001
"„Въвеждане на система за управление ISO 9001:2008 и продуктов стандарт BRC в „НИТЕК” ЕООД BG161PO003-2.1.08-0428-C0001
Наука и бизнес BG051PO001-3.3.05-0001-C0001
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово" BG161PO001-1.4.07-0030-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО BG161PO002-3.3.02-0013-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЕРНИК BG161PO002-3.3.02-0026-C0001
Завръщане в Бургас- минало, настояще и бъдеще BG161PO001-1.1.10-0032-C0001
Мостове към бъдещето BG161PO001-1.1.10-0010-C0001
Разработване на комплексни мерки за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства с фокус върху ромите BG051PO001-6.2.11-0001-C0001
НОВИ МОДЕЛИ ЗА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ В ПОЛЗА НА МЕЖДУООБЩИНСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО BG161PO001-4.2.01-0066-C0001
"ПОСОКА:семейство" BG051PO001-5.2.10-0001-C0001
Изминати/бъдещи пътища BG161PO001-1.1.10-0060-C0001
"Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктура за отпадъчни води в агломерация к.к. "Златни пясъци", община Варна" BG161PO005-1.0.07-0018-C0001
Домашен уют и грижа за деца в риск BG161PO001-1.1.11-0007-C0001
"Подкрепа за укрепване административния капацитет на Министерство на здравеопазването при изпълнението на Средносрочна рамкова инвестиционна програма и контрол върху изпълнението на проектните предложения към нея" BG161PO001-5.3.01-0062-C0001
„Компетентно и прозрачно управление на административните съдилища в България” BG051PO002-2.4.05-0002-C0001
"Перперикон-дом на богове и хора" BG161PO001-3.1.03-0023-C0001
„Системата на човешките ресурси - фактор за доброто управление на служителите в администрацията” BG051PO002-2.5.01-0014-C0001
"Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа - първи етап и изграждане на ПСОВ - гр. Кнежа" BG161PO005-1.0.06-0006-C0001
Идентифициране и внедряване на добри практики в областта на управлението на човешките ресурси чрез обмяна на опит и практически знания между община Банско и община Кройдън BG051PO002-2.5.01-0008-C0001
Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол BG161PO001-3.1.03-0027-C0001
Съвременни социални жилища в град Видин BG161PO001-1.2.02-0001-C0001
Усъвършенствана координация и системи за мониторинг при изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в Европейския съюз BG051PO002-1.3.06-0020-C0001
"Долината на розите и тракийските царе" BG161PO001-3.2.02-0009-C0001
Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа BG161PO001-3.2.02-0007-C0001
Непознатата България - Откритието - Западни покрайнини BG161PO001-3.2.02-0016-C0001
Оптимизиране и интегриране на геопространствена информационна система (ГИС) на МРРБ BG051PO002-3.2.03-0003-C0001
Повишаване на административния капацитет на служителите от Министерство на вътрешните работи за превенция и разкриване на престъпленията, свързани с културното наследство на Република България BG051PO002-1.6.02-0057-C0001
Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в община Дупница BG051PO001-6.2.19-0002-C0001
Укрепване капацитета, компетентността на Общинската администрация – Панагюрище за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им BG051PO002-2.2.12-0086-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз