Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 825240527 ПЛОВДИВИНВЕСТ
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив район Централен РУСКИ No 15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура в община Неделино” BG161PO001-4.1.01-0008-C0001
Обновяване, подобряване и топлоенергийна ефективност на ОДЗ Мечо Пух гр. Хисаря BG161PO001-4.1.01-0022-C0001
“Ремонт и реконструкция на училищни сгради в гр. Пловдив” BG161PO001-1.1.01-0056-C0001
Комплексно пречистване водите на гр. Сопот чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизирана водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар на питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на ПС за питейна и битово-отпадни води с довеждащи колектори – етап 1. Изграждане на ПСОВ на община Сопот. BG161PO005-1.0.02-0074-C0001
Изграждане на нови клонове към съществуващата канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация и реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Лозница” BG161PO005-1.0.02-0022-C0001
“Рехабилитация и доизграждане на канализационната и водопреносната мрежа и пречистване на водите на гр. Ябланица” Първи етап – изграждане на пречиствателна станция" BG161PO005-1.0.02-0029-C0001
“Изграждане на парк “Арпезос-Север” и “Бизнес парк” – І и ІІ етап – гр. Кърджали BG161PO001-1.4.02-0075-C0001
Подобряване на физическата и жизнена градска среда в град Раковски BG161PO001-1.4.05-0033-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в община Димитровград BG161PO001-1.1.09-0024-C0001
„Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ Свети Георги ЕАД” - Пловдив BG161PO001-1.1.08-0013-C0001
Корекция на река "Луда Яна" в участъка между пасарелка на км. 0 + 960 и мост на км. 1 + 223, гр. Панагюрище BG161PO001-1.4.06-0013-C0001
Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнена и работна среда, включително предприемане на мерки за защита от наводнения в община Асеновград BG161PO001-1.4.06-0031-C0001
Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения от отливен поток с.Строево, община Марица, уч.хкм+1220,00 до хкм+1780,00 BG161PO001-1.4.06-0034-C0001
Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0-3 г. BG161PO001-1.1.08-0025-C0001
Укрепване на коритото и брега на река Марица в землището на град Белово участък при фирма "Импрегнация 2000" BG161PO001-1.4.06-0046-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Садово - ОУ "Хр.Ботев" с.Поповица, ОУ "Г.С.Раковски" с. Болярци, ОУ "Св.св.Кирил и Методии" с. Чешнегирово, ЦДГ "Звезда" с.Чешнегирово, ЦДГ "Детелина" с. Кочево и ЦДГ "Невена Йорданова", с. Караджово BG161PO001-1.1.09-0041-C0001
Модернизация на общинска образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в община Белово - СОУ Ал. Иванов-Чапай BG161PO001-1.1.09-0046-C0001
Сградите на ЦДГ Роза, блок Б ЦДГ Роза (ясли, ЦДГ Слънчево детство, ОДЗ "Приказен свят" и НУ "Неделя Петкова", гр. Сопот-с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда BG161PO001-1.1.09-0049-C0001
"Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч" BG161PO005-1.0.06-0013-C0001
"Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина" BG161PO005-1.0.06-0021-C0001
"Енерджи про" BG161PO003-2.3.02-0285-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз