Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 116540839 РИМЕСА ОДИТ
Седалище Област: Разград Oбщина: Разград 7200 Разград ж.к. ЛУДОГОРИЕ, бл. 3, ап. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Рехабилитация на общински път RAZ 1113 /III-4902/ „Побит камък-Дянково-Разград” в подкрепа на развитието на икономическия и туристически потенциал на градския ареал BG161PO001-2.1.02-0028-C0001
"Технологична модернизация на Алианс Принт ЕООД " BG161PO003-2.1.04-0779-C0001
Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация BG051PO002-2.1.03-0001-C0001
Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ "Цани Гинчев", НУ "Никола Козлев", и детска ясла "Мир", гр. Лясковец BG161PO001-1.1.09-0019-C0001
Доставка и въвеждане в експлоатация на ПЛАТФОРМА ЗА ВИРТУАЛИЗАЦИЯ на ИТ ресурси BG161PO003-2.1.06-0441-C0001
Технологична модернизация на АРКАДА-22 BG161PO003-2.1.06-0303-C0001
Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения по поречието на река Янтра в град Габрово BG161PO001-1.4.06-0037-C0001
Подкрепа за разработка на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Ловеч BG161PO001-1.4.07-0006-C0001
"Изграждане на ПСОВ за отпадъчни води - гр. Трявна и довеждащ колектор към нея" BG161PO005-1.0.06-0002-C0001
"Доизграждане и реконструкция на съществуваща канализационна и водопроводна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води, гр. Разград" BG161PO005-1.0.07-0012-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на "Еволинк" АД " BG161PO003-2.1.11-0023-C0001
"Внедряване на интегрирана платформа за предоставяне на ИТ услуги в Лирекс БС" BG161PO003-2.1.11-0065-C0001
"Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан" BG161PO005-1.0.07-0010-C0001
"Равен шанс: създаване на социални предприятия в община Средец" BG051PO001-5.1.02-0027-C0001
ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И ИНСТАЛАЦИИ НА ЧАСТ ОТ СГРАДАТА НА МБАЛ – БАЛЧИК ЗА ОБОРУДВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА BG161PO001-1.1.12-0007-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Саво Савов" гр.Пирдоп, община Пирдоп BG161PO001-4.1.03-0051-C0001
ЕВРОПЕЙСКИ УРОЦИ BG051PO002-2.5.01-0019-C0001
Повишаване на конкурентоспособността и ефективността на „Ремко” ООД чрез модернизиране и обновление на производственото оборудване BG161PO003-2.1.13-0521-C0001
Внедряване на иновативно решение за бекъп (създаване на резервни копия) и възстановяване на данни BG161PO003-2.1.13-0114-C0001
"Метод и система за разплащане с мобилни ваучери" BG161PO003-1.1.03-0019-C0001
Разработване на универсална система за предоставяне на услуги по дистанционен контрол и управление на машини и съоръжения BG161PO003-1.1.05-0094-C0001
Изграждане на ГПСОВ с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в град Павликени BG161PO005-1.0.06-0038-C0001
"Исперих - Разград - Попово: Път на древни култури и традиции" BG161PO001-3.2.03-0004-C0001
Усъвършенстване на системата за управление на Национален военен университет "Васил Левски" BG051PO001-3.1.08-0024-C0001
ВЪВЕЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ АВТОМАТИЗИРАН ОБМЕН НА ДАННИ С ПУБЛИКУВАНИ РЕГИСТРИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА BG051PO002-3.2.06-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз