Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104639352 Д - МЕДИЯ ООД
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново ул. "Колю Гайтанджията" No 24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на общинската пътна мрежа в Община Лясковец BG161PO001-2.1.02-0003-C0001
Проект за обновление на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Златарица – по-добро училище за нашите деца BG161PO001-4.1.01-0104-C0001
Обновяване и модернизация на читалище „Земеделец- 1899” в село Козаревец BG161PO001-1.1.01-0032-C0001
С.И.Л.А. „Социалната Икономика – Лост и Алтернатива в развитието на Община Лясковец” BG051PO001-5.1.01-0050-C0001
Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства BG161PO001-1.4.05-0025-C0001
„Пълноценен живот и грижа за възрастните хора в община Лясковец, чрез създаване на дневен център” BG051PO001-5.2.06-0134-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на 7 училища на територията на град Русе BG161PO001-1.1.09-0030-C0001
Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ "Цани Гинчев", НУ "Никола Козлев", и детска ясла "Мир", гр. Лясковец BG161PO001-1.1.09-0019-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на ‘Астрея 91’ ООД чрез технологична модернизация на производството BG161PO003-2.1.06-0031-C0001
"С грижа за интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства в община Златарица" BG051PO001-4.1.03-0255-C0001
Карвинг фестивал - Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство BG161PO001-1.1.10-0023-C0001
“Повишаване конкурентноспособността на фирма Машпроект-94 ООД гр. В. Търново чрез технологична модернизация на съществуващо производство” BG161PO003-2.1.11-0148-C0001
"Нови възможности за заетост в зелената система на община Лясковец" BG051PO001-5.1.02-0033-C0001
Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр.Русе BG161PO001-1.1.11-0008-C0001
Изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура за деца и младежи с увреждания в град Разград BG161PO001-1.1.11-0048-C0001
Повишаване конкурентноспособността на фирма „Емас” ООД гр. Велико Търново чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0186-C0001
Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.08-0067-C0001
„Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” BG161PO003-4.3.03-0001-C0001
Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец BG051PO002-1.3.07-0097-C0001
"Нови работни места и заетост за безработни младежи в "Ломско пиво" АД BG051PO001-1.1.13-0063-C0001
Повишаване квалификацията на общинските служители чрез обучения BG051PO002-2.2.12-0051-C0001
Социална отговорност "Пътни строежи - Велико Търново" АД към своите служители,чрез осигуряване на организиран транспорт до работното място BG051PO001-2.2.03-0328-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучения BG051PO002-2.2.15-0077-C0001
Лот 89 Рехабилитация на път ІІІ-5006 Габрово – Узана, участък от км 2+100 до км 2+707 и участък от км 3+094 до км 4+385,41 с обща дължина 1.898 км, област Габрово BG161PO001-2.1.01-0068-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз