Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 112524570 ТЕРМИКС ЕС
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Пазарджик 4400 Пазарджик ул. АНГЕЛ КЪНЧЕВ No 33
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Европейски облик на образователната инфраструктура в Община Калояново BG161PO001-4.1.01-0026-C0001
Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура чрез ремонт на ЦДГ ”Славейче” и СОУ „Паисий Хилендарски” град Върбица BG161PO001-4.1.01-0024-C0001
Осигуряване на ефективна, общодостъпна и модерна образователна инфраструктура за устойчивото развитие на община Габрово BG161PO001-1.1.01-0009-C0001
Реконструкция, ремонт и обновяване за енергийна ефективност на ОУ ”Васил Априлов” град Исперих BG161PO001-4.1.01-0060-C0001
Възстановяване и модернизиране на детските заведения в прилежащите територии на град Добрич BG161PO001-1.1.01-0089-C0001
Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет - Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на библиотечно - информационния център. BG161PO001-1.1.07-0023-C0001
“Инвестираме в нашите деца” BG161PO001-1.1.01-0110-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструтура: ОУ "Хр.Ботев" с. Елховец, ЦДГ "Дъга" с.Елховец и ЦДГ "Елица" с.Чепинци BG161PO001-4.1.03-0046-C0001
Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура за привеждането й в съответствие с наложените стандарти и изисквания BG161PO001-1.1.09-0035-C0001
Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност BG161PO001-1.1.09-0039-C0001
Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Балчик BG161PO001-1.1.09-0009-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения от град Казанлък BG161PO001-1.1.09-0037-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Антон, община Антон BG161PO001-4.1.03-0095-C0001
"Комплексен проект за развитие на устойчив туризъм в регион Плевен" BG161PO001-3.1.03-0034-C0001
ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И ИНСТАЛАЦИИ НА ЧАСТ ОТ СГРАДАТА НА МБАЛ – БАЛЧИК ЗА ОБОРУДВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА BG161PO001-1.1.12-0007-C0001
Осигуряване на съвременна образователна среда за деца и ученици в община Раднево, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура BG161PO001-1.1.09-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз