Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000970496 Община Ямбол
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Ямбол 8600 Ямбол ул. Г.С. Раковски 7
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Равни възможности и независим живот чрез услугата "Социален асистент" 12.05.2008 84 689 81 572 3 307 77 083 12,00 Приключен
Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване 03.02.2009 5 293 264 5 293 264 0 4 818 677 24,00 Приключен
Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол (общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа) 29.12.2008 367 418 367 418 0 367 418 34,00 Приключен
"Социално включване на деца и младежи чрез предоставяне на алтернативни услуги" 17.06.2009 186 405 186 405 0 186 370 14,00 Приключен
Община Ямбол - усъвършенстване на административното обслужване 12.06.2009 355 515 355 515 0 355 515 36,50 Приключен
Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол 16.07.2010 2 787 765 2 787 765 0 2 647 261 24,00 Приключен
В моя нов ДОМ 29.10.2010 182 693 182 693 0 182 657 14,00 Приключен
„Услуги за социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи в община Ямбол" 05.11.2010 185 187 185 187 0 171 758 14,00 Приключен
Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол 03.06.2011 670 696 670 696 0 637 161 24,00 Приключен
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Ямбол 23.06.2011 363 606 363 606 0 345 426 28,00 Приключен
Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол 12.07.2011 454 750 454 750 0 454 609 53,80 Приключен
Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци 09.08.2011 437 684 437 684 0 415 800 24,00 Приключен
Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в гр. Ямбол 28.12.2011 2 109 047 2 109 047 0 2 109 047 24,00 Приключен
Прилагане на енергоефективни мерки в образователната мрежа на община Ямбол 28.03.2012 0 0 0 0 19,00 Прекратен
Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол 14.06.2012 5 270 008 5 067 043 199 976 5 067 043 40,27 Приключен
Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол 23.08.2012 30 291 620 29 382 871 10 213 415 30 009 050 49,97 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол" 17.10.2012 27 458 590 25 976 040 1 938 989 23 257 084 48,13 Приключен
„ГРИЖА И ПОДКРЕПА В СЕМЕЙСТВОТО” 19.11.2012 231 682 231 682 0 218 860 16,00 Приключен
„Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в община Ямбол” 22.02.2013 455 655 455 655 0 455 526 18,27 Приключен
ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ 20.05.2013 81 753 81 753 0 81 753 12,00 Приключен
„Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол” 20.05.2013 5 510 015 5 510 015 0 5 234 515 32,00 Приключен
„Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период” 19.09.2013 445 781 445 781 0 445 781 27,00 Приключен
Подобряване на ефективността на общинска администрация Ямбол за ефективно изпълнение на функциите й 25.09.2013 67 076 67 076 0 67 076 12,00 Приключен
Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Ямбол 25.10.2013 71 821 71 821 0 71 821 9,00 Приключен
„ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ” 16.10.2014 109 465 109 465 0 109 465 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Да учим и живеем заедно 17.06.2008 18,73 Приключен
Весело училище 02.07.2008 15,20 Приключен
“Местна инициатива за прозрачност в устройството и управлението на територията на община Ямбол” 27.08.2008 12,00 Приключен
„Добрите практики на провинция Катания – стимул за община Ямбол в развитието на туризма” 10.04.2009 18,00 Приключен
"Алтернативни социални услуги за малки деца" 17.06.2009 14,00 Приключен
В СВОЯ ДОМ 29.06.2009 12,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
"Тонзос - Магията на Тунджа" - маркетинг на туристическа дестинация "Тунджа - Ямбол - Стралджа - Болярово" 13.08.2012 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз