Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000414154 Община Червен бряг
Седалище Област: Плевен Oбщина: Червен бряг 5980 Червен бряг ул. Антим І 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Право на достоен живот 12.05.2008 71 031 66 713 4 700 65 221 12,00 Приключен
“Реконструкция, ремонт и оборудване на учебните корпуси и физкултурните салони на СОУ “Д-р Петър Берон” – Червен бряг, ОУ “Христо Смирненски” – Червен бряг, ОУ “Алеко Константинов”- V-ти кв. – гр. Червен бряг ОУ “Христо Ботев” – с. Чомаковци, СОУ “Христо Смирненски” – гр. Койнаре, и ЦДГ “МИР” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Зора” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Бодра смяна” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Пролет” – гр. Койнаре, Детска ясла “Щастливо детство” – гр. Червен бряг”. 03.02.2009 5 398 379 5 398 379 0 5 410 642 24,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Червен бряг 12.01.2009 684 889 684 889 0 684 889 50,73 Приключен
"С ТРАДИЦИИТЕ ОТ МИНАЛОТО ВЪРВИМ НАПРЕД" 12.10.2009 71 281 71 281 0 72 443 11,00 Приключен
Укрепване на регистрирано свлачище № 14.8050.01, засягащо път ІІІ – 3006 /Плевен – Радомирци – Червен бряг/, от км. 8+89 до км. 9+200 – при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43, 44 по плана на града 05.02.2010 804 845 804 845 0 792 582 19,30 Приключен
„Център за обществена подкрепа – гр. Червен бряг” 04.11.2010 54 810 54 810 0 60 297 14,00 Приключен
“Алтернатива за достоен живот ” 04.11.2010 166 805 166 805 0 152 658 14,00 Приключен
Развитие на туристическата атракция "Тектонски гребен Калето" 23.11.2011 901 642 859 832 42 638 859 832 24,00 Приключен
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в УПИ ХVІІІ, стр. квартал 62, жк „Победа” в гр. Червен бряг и защитено жилище в УПИ ХІ, стр. квартал 75 по плана на Пети квартал по ПУП-ПРЗ на гр. Червен бряг 28.12.2011 1 044 001 1 044 001 0 1 044 001 24,00 Приключен
"Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Червен бряг" 17.07.2012 15 591 477 15 008 155 4 718 887 16 743 104 51,20 Приключен
„Подобряване ефективността на общинските администрации в общините Червен бряг, Луковит и Ябланица, чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури” 15.10.2012 158 082 158 082 0 158 082 18,00 Приключен
Звено за услуги в домашна среда в Община Червен бряг 28.11.2012 229 878 229 878 0 208 961 16,00 Приключен
Повишаване на административния капацитет на служителите в Община Червен Бряг 10.04.2013 77 759 77 759 0 77 759 14,20 Приключен
Въвеждане на иновативен модел на общинско социално предприятие – стъпка към интеграция на уязвимите групи в община Червен бряг 09.04.2013 199 400 199 400 0 199 339 22,00 Приключен
Това е моята къща 23.05.2013 189 851 189 851 0 189 803 18,00 Приключен
Разкриване на ЦНСТ за лица с физически увреждания в община Червен бряг: Подкрепа за включване и участие в общността 18.06.2013 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Оптимизиране на процеса на успешно прилагане на общински политики чрез въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка 12.11.2013 44 530 44 530 0 44 530 9,00 Приключен
BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II" 19.12.2013 166 290 166 290 0 157 976 22,30 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз