Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130169256 Министерство на икономиката и енергетиката
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1052 София ул. Славянска 8
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Маркетингови проучвания и оценка на ефективността на националния маркетинг 09.12.2008 2 280 923 2 280 923 0 3 013 428 33,00 Приключен
Интегрирани рекламни кампании на българския туристически продукт в Германия, Великобритания и Русия 09.12.2008 6 441 617 6 441 617 0 6 441 605 40,00 Приключен
КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ТУРИЗЪМ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 09.12.2008 2 527 411 2 527 411 0 2 619 465 30,00 Приключен
Изработка и разпространение на рекламно-информационни материали за промоция на България като туристическа дестинация 09.12.2008 4 885 236 4 885 236 0 4 900 362 41,73 Приключен
МУЛТИМЕДИЕН КАТАЛОГ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ И ЕЛЕКТРОНЕН МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ 09.12.2008 5 093 367 5 093 367 0 5 092 911 41,00 Приключен
Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали 09.12.2008 6 790 687 6 790 687 0 6 789 343 30,00 Приключен
Заповед РД-16-1177/07.11.2008 г. на министъра на икономиката и енергетиката и ръководител на Управляващия орган за изплащане на допълнителни възнаграждения в размер на основната месечна заплата на служителите в дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" и дирекция "Вътрешен одит", считано от 01.09.2008г. до 31.12.2009г. 07.11.2008 570 839 570 839 0 663 948 16,20 Приключен
"Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013" 08.05.2009 10 647 113 10 647 113 0 10 627 773 80,93 Приключен
"Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" 08.05.2009 11 262 797 11 262 797 0 11 253 447 80,93 Приключен
Заповед № РД-16-572/09.06.2009г. за определяне приноса за изпълнение на индикативната годишна работна програма по ОП "Конкурентоспособност" 2007-2013 г. и сумата на средствата за материално стимулиране. 09.06.2009 68 116 68 116 0 76 965 1,00 Приключен
СТИМУЛИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 17.09.2009 357 492 357 492 0 357 492 36,00 Приключен
СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ (ТИЦ), ФУНКЦИОНИРАЩА ВЪЗ ОСНОВА НА ЕДИННИ СТАНДАРТИ 17.09.2009 362 986 362 986 0 362 986 55,90 Приключен
РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА БРАНД „БЪЛГАРИЯ” И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИКА НА ИНТЕГРИРАН И ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН БРАНД МЕНИДЖМЪНТ 17.09.2009 1 641 791 1 641 791 0 1 641 791 38,50 Приключен
Заповед № РД-16-385/13.04.2010 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и ръководител на УО за изплащане от приоритетна ос 5 на ежемесечните възнагражданения на служителите в дирекция ЕФК в размер на основната месечна заплата за съответния служител. 13.04.2010 402 011 402 011 0 340 991 11,99 Приключен
Заповед № РД-16-386/13.04.2010 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и ръководител на УО за изплащане на ежемесечни средства от Прироитетна ос 5 за допълнителни възнаграждения в размер на основната месечна заплата за съответния служител в дирекция "Вътрешен одит". 13.04.2010 22 361 22 361 0 22 361 3,98 Приключен
Изплащане ежемесечно на допълнителни възнаграждения в размер на основната месечна заплата за съответния служител от дирекция "Вътрешен отдел", считано от 01.04.2010 г. до 30.04.2010 г. 21.05.2010 6 844 6 844 0 6 844 1,83 Приключен
Изплащане ежемесечно на допълнителни възнаграждения в размер на основната месечена заплата за съответния служител на дирекция "Вътрешен одит", съгласно длъжностно разписание, със средства по Приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на ОП "Конкурентоспособност". 09.06.2010 38 034 38 034 0 26 601 8,17 Приключен
Заповед № РД-16-408/15.04.2011 г. на Зам.-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и ръководител на УО за изплащане от приоритетна ос 5 на ежемесечните възнагражданения на служителите в дирекция ЕФК в размер на основната месечна заплата за съответния служител. 15.04.2011 487 972 487 972 0 487 972 12,13 Приключен
"Подготовка, проучване и проектиране за изграждане на мецдусистемна газова връзка България - Сърбия" 15.04.2011 1 049 612 1 049 612 0 1 049 612 21,03 Приключен
Заповед РД-16-600/01.06.2011 г. на зам.-министъра на икономиката и енергетиката и туризма и ръководител на Управляващия орган за изплащане на допълнителни възнаграждения в размер на основната месечна заплата на служителите от дирекция "Вътрешен одит", считано от 01.01.2011г. до 31.12.2011г. 01.06.2011 48 279 48 279 0 48 279 12,13 Приключен
Заповед № РД-16-1192/02.11.2011 г. на Зам.-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и ръководител на УО за изплащане от приоритетна ос 5 на ежемесечните възнагражданения на служителите в дирекция ЕФК, назначени на длъжност "сътрудник по управление на европейски проекти и програми". 02.11.2011 30 769 30 769 0 222 360 38,53 Приключен
Заповед № РД-16-315/19.03.2012 г. на Зам.-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и ръководител на УО за изплащане от приоритетна ос 5 на ежемесечните възнагражданения на служителите в дирекция ЕФК в размер на основната месечна заплата за съответния служител. 19.03.2012 175 484 175 484 0 175 484 12,17 Приключен
Заповед РД-16-316/19.03.2012 г. на зам.-министъра на икономиката и енергетиката и туризма и ръководител на Управляващия орган за изплащане на допълнителни възнаграждения в размер на основната месечна заплата на служителите от дирекция "Вътрешен одит", считано от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 19.03.2012 21 498 21 498 0 90 502 36,50 Прекратен
Маркетингови проучвания, анализи и методики и оценка на ефективността на националния маркетинг, изготвяне и актуализиране на стратегии 09.04.2012 0 0 0 0 44,00 Прекратен
Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България 09.04.2012 2 457 392 2 457 392 0 2 457 392 45,00 Приключен
Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали 09.04.2012 6 025 524 6 025 524 0 6 025 524 45,00 Приключен
Интегрирани комуникационни кампании за България на целеви пазари 09.04.2012 6 153 420 6 153 420 0 6 153 420 45,00 Приключен
Участие на България на специализирани борси и изложения и организиране на опознавателни турове за туроператори и туристически агенции 09.04.2012 0 0 0 0 44,00 Прекратен
Укрепване на капацитета на МИЕТ като конкретен бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/3.3-01/2008 ”Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” 25.04.2012 97 539 97 539 0 97 539 44,00 Приключен
Заповед РД-16-676/01.06.2012 01.06.2012 744 910 744 910 0 3 025 958 32,47 Приключен
Заповед РД-16-928/17.07.2012 за изплащане от приоритетна ос 5 на възнагражденията на служителите в главна дирекция ЕФК 17.07.2012 16 569 586 16 569 586 0 12 659 542 30,43 Приключен
Усъвършенстване на националната политика за намаляване на административната тежест 11.09.2012 153 078 153 078 0 153 078 24,33 Приключен
Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия 21.12.2012 3 101 985 3 076 913 36 183 3 076 913 36,83 Приключен
Повишаване ефективността на работа на служителите чрез обучения за развитие на ключови компетентности и подобряване на взаимодействието между отделните служители, отделните звена и администрацията като цяло с цел постигане на стратегическите цели на Минис 16.01.2014 61 684 61 684 0 61 684 9,00 Приключен
Изграждане на информационна система за процедурите по предоставяне на данни за подземни богатства, издадени разрешения за търсене и проучване и концесии за добив 24.02.2014 190 041 190 041 0 190 041 22,50 Приключен
„Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез предоставяне на електронни административни услуги от МИЕ в съответствие с принципите на ЗЕУ“ 23.04.2014 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Обучение по секторни анализи, оценка на въздействието и делови умения в работни срещи на служителите на дирекция „Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия” 10.05.2014 18 675 18 675 0 18 675 13,20 Приключен
„Повишаване на професионалната компетентност и увеличаване на ефективността на служителите от администрацията на Министерството на икономиката и енергетиката“ 19.05.2014 0 0 0 0 17,27 Приключен
„Компетентна и ефективна държавна администрация, участваща активно в процеса на формиране и провеждане на националните и европейски политики в областта на туризма” 28.05.2014 39 243 39 243 0 39 243 18,30 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Създаване и развитие на бизнес ориентиран и устойчив механизъм за студентски практики в реална работна среда чрез нова методика за мониторинг на административния и стопански мениджмънт 24.08.2009 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН ПОМОРИЙСКИ ЗАЛИВ И ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА BG161PO001-3.2.02-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз