Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000351736 Община Пазарджик
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Пазарджик 4400 Пазарджик 4400 Пазарджик, бул. България 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
С любов и грижа къ м хората в неравностойно положение 13.05.2008 79 236 75 274 4 289 74 415 12,00 Приключен
Повишаване на качеството на образование в гр. Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища 03.02.2009 3 933 103 3 933 103 0 3 933 103 30,70 Приключен
ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА И РЕНТАБИЛНА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОПРИНАСЯЩА ЗА РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 03.02.2009 767 612 767 612 0 766 344 30,17 Приключен
Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с. Алеко Константиново и с. Главиница, община Пазарджик 12.01.2009 848 957 848 957 0 848 957 33,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект за „Изграждане на канализация и ПСОВ и подмяна на водопроводна мрежа в с. Паталеница 12.01.2009 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Подготовка на инвестиционен проект за финансиране по ОП “Околна среда”: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежи и изграждане на ПСОВ за селата Огняново и Хаджиево 12.01.2009 384 268 384 268 10 000 384 268 32,00 Приключен
Изготвяне на работни проекти за ВиК мрежи и ПСОВ за село Пищигово и село Черногорово, община Пазарджик 12.01.2009 446 712 446 712 148 700 582 135 32,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект за „Изграждане на канализация и ПСОВ и подмяна на водопроводна мрежа в с. Црънча” 12.01.2009 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект за „Изграждане на канализация и ПСОВ и подмяна на водопроводна мрежа в с. Дебращица” 12.01.2009 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Пазарджик – устойчиво развиваща се община 10.04.2009 193 228 193 228 0 193 228 11,00 Приключен
Подобряване на административното обслужване в Община Пазарджик чрез въвеждане на система за електронно управление 12.06.2009 561 087 561 087 0 561 087 32,50 Приключен
Нова визия за централна градска част и интегрирано градско развитие, чрез подобряване на физическата среда и ревитализация на град Пазарджик 21.10.2009 5 164 209 5 164 209 0 5 164 209 24,00 Приключен
Грижа за човека 03.11.2010 155 595 155 595 0 142 186 14,00 Приключен
Дневен център за деца 04.11.2010 108 083 108 083 0 108 065 14,00 Приключен
"Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик- изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие" 23.06.2011 370 697 370 697 5 049 352 163 30,00 Приключен
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 12.07.2011 508 299 508 299 0 508 119 53,80 Приключен
Регионален фестивал на изкуствата - Пазарджик 16.09.2011 406 954 400 245 6 709 380 232 22,00 Приключен
"Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик" 14.09.2011 746 365 746 365 0 746 365 52,30 Приключен
Изграждане на три центъра от семеен тип и едно защитено жилище в община Пазарджик 16.02.2012 2 124 222 2 124 222 0 2 124 222 24,00 Приключен
Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в село Гелеменово 16.03.2012 924 062 924 062 835 877 859 16,00 Приключен
Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация 09.10.2012 134 943 134 943 0 134 943 18,00 Приключен
“ПОДКРЕПА” 22.11.2012 211 546 208 161 3 753 190 399 15,00 Приключен
Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик 15.05.2013 73 299 73 299 0 73 299 12,00 Приключен
„Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик” 10.06.2013 4 581 003 4 423 094 157 908 4 201 940 24,00 Приключен
БЪДЕЩЕ 18.06.2013 82 080 82 080 0 83 173 16,00 Приключен
Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик 07.10.2013 449 733 449 695 51 449 695 24,00 Приключен
“СВЕТУЛКА” 15.10.2013 117 795 117 795 0 117 591 20,27 Приключен
Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в община Пазарджик 23.01.2014 60 426 60 426 0 60 426 9,00 Приключен
„ШАНС” 06.03.2014 364 713 364 713 0 364 609 19,00 Приключен
ХОРИЗОНТ 2020 29.07.2014 123 856 123 856 0 123 856 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Постепенна десегрегация на обособените училища за ромски деца в Пазарджик" 17.06.2008 12,00 Приключен
"Изкуството - мост към социализацията и интеграцията на деца в неравностойно положение" 19.06.2008 16,00 Приключен
Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности - апробиране на модел за превенция на отпадане от училище 19.06.2008 16,20 Приключен
“Достоен живот” 25.06.2009 12,00 Приключен
Работилница за възможности 24.09.2009 12,03 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
Под слънцето всички сме равни 03.09.2011 15,00 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз