Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000931575 Община Нови пазар
Седалище Област: Шумен Oбщина: Нови пазар 9900 Нови пазар ул. Васил Левски 3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Рехабилитация и реконструкция на Път № SHU2113 / III-701, Хърсово – Нови Пазар / Стоян Михайловски – Преселка / II-27 /, участък от км. 0+000 до км. 9+155 04.06.2008 4 474 947 4 474 947 0 4 970 868 24,00 Приключен
За по- добър и достоен живот 01.07.2009 115 769 107 897 8 160 104 200 12,00 Приключен
Обновяване и реконструкция на част от образователната инфраструктура в Община Нови пазар и превръщането и в притегателен център за възпитание и обучение 24.06.2010 3 978 778 3 972 898 9 139 3 972 898 28,60 Приключен
Подобряване на физическата и жизнена среда в община Нови пазар 16.07.2010 2 587 766 2 587 766 0 1 962 456 32,37 Приключен
Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Нови пазар 17.07.2012 27 458 849 26 627 144 6 425 386 26 621 594 45,10 Приключен
„Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип и защитено жилище на територията на гр. Нови пазар“ 22.08.2012 1 508 876 1 508 876 0 1 508 876 24,00 Приключен
„ПОМОЩ В ДОМА В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР” 28.11.2012 174 644 174 644 0 158 907 15,00 Приключен
ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НОВИ ПАЗАР 22.04.2013 71 425 71 425 0 71 425 12,00 Приключен
Заедно можем да творим чудеса 26.06.2013 131 384 131 384 0 131 340 24,33 Приключен
Подобряване работата на общинска администрация Нови пазар за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост 01.11.2013 41 662 41 662 0 41 662 9,00 Приключен
„Устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания в община Нови Пазар” 04.12.2013 174 388 174 388 0 174 351 13,00 Приключен
Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Нови пазар. 19.12.2013 152 113 152 113 0 144 508 20,00 Приключен
Подобряване на професионалната компетентност на служителите в общинска администрация Нови пазар за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им 09.01.2014 45 767 45 767 0 45 767 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз