Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000215630 Община Габрово
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово пл. Възраждане 3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Осигуряване на ефективна, общодостъпна и модерна образователна инфраструктура за устойчивото развитие на община Габрово 16.07.2008 5 334 616 5 334 616 0 5 334 616 19,00 Приключен
"Моето училище - моята изява" 17.06.2008 44 508 44 508 0 44 507 14,00 Приключен
Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на социалните услуги за хората в неравностойно положение – принос към устойчивото развитие на община Габрово 03.02.2009 1 059 670 1 059 670 0 1 131 510 24,00 Приключен
Подобряване на културната инфраструктура – принос към устойчивото развитие на община Габрово 03.02.2009 1 494 672 1 494 672 0 1 491 672 25,43 Приключен
Техническа помощ за подготовка на качествен инвестиционен проект : „Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна” за последващо финансиране по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 2007 – 2013 год.” 15.12.2008 331 242 331 242 0 331 242 41,10 Приключен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционно предложение за подобряване на ВиК инфраструктурата на с. Драгановци на община Габрово за последващо финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013” 12.01.2009 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционно предложение за подобряване на ВиК инфраструктурата на квартали Борово, Велчевци, Славовци, Гачевци гр. Габрово за последващо финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 12.01.2009 140 466 140 466 0 140 466 38,80 Приключен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционно предложение за изграждане на канализация на с. Кметовци на община Габрово за последващо финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013” 12.01.2009 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Развитие на устойчива градска среда посредством междурегионално сътрудничество 10.04.2009 206 997 206 997 0 206 997 18,00 Приключен
"Живот в семейна среда и по-добро бъдеще на децата чрез алтернативни социални услуги" 18.06.2009 169 916 169 916 0 169 743 12,00 Приключен
"Модернизиране на административното обслужване в община Габрово чрез развитие и предоставяне на качествени електронни услуги за гражданите и бизнеса 12.06.2009 529 158 529 158 0 529 158 26,37 Приключен
„Домашният помощник” – грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора 24.06.2009 93 833 89 836 4 590 87 001 12,00 Приключен
„МОГА – младежки, общински и граждански активности” 18.09.2009 280 047 280 047 0 279 929 15,00 Приключен
„Инфраструктурни мерки за укрепване на свлачище на улица „Топлеш”, град Габрово” 05.02.2010 737 855 737 855 0 737 855 24,00 Приключен
Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово 23.02.2010 65 714 472 62 466 963 17 990 720 62 474 748 81,40 Приключен
Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие 16.07.2010 3 684 143 3 680 498 3 708 3 480 874 24,00 Приключен
Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност 13.12.2010 6 874 940 5 187 724 1 782 666 4 409 565 32,83 Приключен
Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения по поречието на река Янтра в град Габрово 03.06.2011 596 411 596 411 0 566 591 24,00 Приключен
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово" 23.06.2011 428 389 428 389 0 406 970 32,00 Приключен
Изграждане и функциониране на областен информационен център в Oбщина Габрово 12.07.2011 572 166 572 166 0 572 120 53,00 Приключен
Габрово - индустрия за нова градска култура 09.08.2011 501 414 501 414 0 476 344 25,50 Приключен
Повече ЗаЕдно – подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в община Габрово 02.11.2011 278 874 278 874 0 278 841 24,00 Приключен
Интегриран проект за развитие на културно-историч1еския туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово 23.11.2011 5 771 518 5 503 547 275 704 5 420 793 28,47 Приключен
“Развитието на човешкия потенциал – фактор в модерната европейска общинска администрация” 01.03.2012 314 370 314 370 0 314 370 18,00 Приключен
Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип в град Габрово 01.03.2012 1 442 632 1 442 632 0 1 442 632 24,00 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово" 13.07.2012 13 985 263 13 273 079 1 298 845 13 273 079 42,63 Приключен
Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево 22.08.2012 446 630 446 630 0 424 298 24,00 Приключен
Подкрепа в домашна среда за достоен живот 27.11.2012 203 748 203 748 0 184 125 16,00 Приключен
Интеграционни мерки за подобряване на достъпа до образование в община Габрово 12.03.2013 58 368 58 368 0 58 363 16,00 Приключен
Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово 20.05.2013 7 792 234 7 792 234 0 7 402 622 32,77 Приключен
Инициативи за повишаване квалификацията на служителите в Общинска администрация Габрово чрез обучения в страната 03.06.2013 67 654 67 654 0 67 654 12,00 Приключен
„Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в Община Габрово” 29.08.2013 324 112 324 112 0 324 104 17,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020 18.10.2013 445 684 445 684 0 445 684 27,00 Приключен
Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в община Габрово 18.10.2013 177 996 177 996 0 177 988 9,07 Приключен
Обучения за повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Габрово 18.08.2014 151 912 151 912 0 151 912 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз