Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000133634 Община Велико Търново
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново пл. Майка България 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Реконструкция и модернизация на ОУ „Бачо Киро” с полудневна детска градина гр. Велико Търново 16.07.2008 1 641 205 1 641 205 0 1 641 205 18,00 Приключен
Реконструкция отоплителна система на Регионална библиотека „П.Р.Славейков” и Археологически музей” – гр. Велико Търново 16.07.2008 236 019 236 019 0 236 019 8,00 Приключен
„Реконструкция и модернизация на социалната инфраструктура в Дом за деца, лишени от родителски грижи “Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново и в Дом за деца, лишени от родителски грижи “Христо Смирненски” с. Балван” 03.02.2009 1 751 266 1 751 266 0 1 751 266 24,00 Приключен
Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на община Велико Търново 15.12.2008 24 558 459 24 369 359 1 522 020 23 960 210 66,93 Приключен
Достоен живот за хората в неравностойно социално положение 25.06.2009 105 124 100 131 5 655 96 211 12,00 Приключен
"МОЕ УЧИЛИЩЕ - МОЙ ИЗБОР" 30.09.2009 168 035 168 035 0 167 888 9,00 Приключен
„Работилница на мечтите” – шанс за защитена заетост и социално включване в общността 10.11.2009 293 626 293 626 0 292 855 14,00 Приключен
„Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища на територията на Община Велико Търново - Укрепване на свлачище в квартал „Асенова махала” – Етап І ” 05.02.2010 450 843 450 843 0 450 843 34,17 Приключен
Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда на територията на община Велико Търново 16.07.2010 4 164 411 4 164 411 0 3 943 697 21,00 Приключен
Преходно жилище „ Надежда” – шанс за социално включване 29.10.2010 158 287 158 287 0 157 793 14,00 Приключен
Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново 23.12.2010 5 601 883 4 965 327 678 089 4 220 528 27,30 Приключен
Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. В. Търново 23.06.2011 393 012 393 012 0 373 361 26,00 Приключен
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 12.07.2011 394 174 394 174 0 392 297 53,80 Приключен
"Създаване и промотиране на иновативни културни събития - Летен оперен фестивал "Сцена на вековете" 09.08.2011 420 020 415 939 10 929 415 939 24,00 Приключен
Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново 28.12.2011 2 103 861 2 033 150 123 774 2 033 150 38,60 Приключен
Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново 07.03.2012 9 053 795 6 245 986 3 159 196 6 245 986 41,73 Приключен
Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на община Велико Търново 28.03.2012 3 353 642 3 128 404 244 999 2 659 144 23,70 Приключен
„Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар» 13.08.2012 428 687 428 687 0 407 253 24,00 Приключен
“За по-добър живот” 27.11.2012 170 659 170 659 0 145 914 15,00 Приключен
Компетентни служители и ръководители в община Велико Търново- добро общинско управление 21.05.2013 69 597 69 597 0 69 597 12,00 Приключен
Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм 20.05.2013 6 462 604 6 462 604 0 6 139 473 31,00 Приключен
"Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период" 25.09.2013 401 544 401 544 0 401 544 27,00 Приключен
Подобряване прилагането на принципите на добро управление в Община Велико Търново 21.10.2013 75 117 75 117 0 75 117 9,00 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" 15.01.2014 32 282 572 30 123 742 2 795 553 28 727 778 32,97 Приключен
Повишаване на професионалната компетентност на служители в община Велико Търново 12.08.2014 0 0 0 0 14,83 Прекратен
Бъдеще за всяко дете 24.09.2014 199 657 199 657 0 199 651 8,17 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на лица и деца с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - услуга "Социален асистент" 12.05.2008 12,00 Приключен
"Разширяване дейността на Дневен център към ДМСГД-гр.Дебелец чрез предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 г. с увреждания от аутистичния сектор" 17.06.2009 14,00 Приключен
"Шанс за децата в дома" 18.06.2009 14,00 Приключен
Грижа за достоен живот на хора с увреждания – услуга „Социален асистент” 30.06.2009 12,00 Приключен
Грижа за независим и достоен живот за хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора – услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” 30.06.2009 12,00 Приключен
Ателие за пачуърк 13.11.2009 18,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
Създаване и функциониране на услуга „Дневен център за пълнолетни лица” 03.11.2010 14,00 Приключен
„За по-добра грижа” 05.11.2010 13,00 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
„Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар» 13.08.2012 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз