Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 111560033 "ИНТЕРКОНСУЛТ" ЕООД
Седалище Област: Монтана Oбщина: Монтана 3400 Монтана бул. "Трети март" № 68, ет. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
,,Подобрявана на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на община Берковица BG161PO001-4.1.01-0006-C0001
"Ремонт и оборудване на І-ОУ"Васил Левски" гр. Вълчедръм" BG161PO001-4.1.01-0004-C0001
Основен ремонт и оборудване на на ОУ"Христо Ботев"- с.Расово, Целодневна детска градина - с.Расово, Детска ясла – с.Расово за подобряване на образователната инфраструктура на територията на Кметство Расово, Община Медковец BG161PO001-4.1.01-0027-C0001
ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА И РЕНТАБИЛНА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОПРИНАСЯЩА ЗА РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК BG161PO001-1.1.01-0085-C0001
„Ремонт и реконструкция на читалища в Oбщина Елин Пелин” BG161PO001-1.1.01-0095-C0001
Развитие на инфраструктурата за отпадъни води в Каварна – Изграждане на главен колектор 6 и прилежащата канализационна мрежа BG161PO005-1.0.02-0037-C0001
Изграждане канализация и доизграждане на водопровод с. Първомайци BG161PO005-1.0.02-0032-C0001
Изграждане на нови клонове към съществуващата канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация и реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Лозница” BG161PO005-1.0.02-0022-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКА КРАЙРЕЧНА ЗОНА ЛОМ BG161PO001-1.4.02-0039-C0001
„Геозащитни съоръжения срещу поройни свлачища, намиращи се южно от урбанизираната територия на гр. Пещера” BG161PO001-1.4.04-0011-C0001
Модернизация на общинската образователна инфраструктура на град Шумен BG161PO001-1.1.09-0010-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ "Радост" и ОДЗ "Тракийче", град Перущица BG161PO001-4.1.03-0038-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната система на община Правец чрез основни ремонти на ЦДГ "Звънче" с.Джурово и сградата на ГПЧЕ "Ал.Константинов" и ОУ "Васил Левски" гр.Правец BG161PO001-4.1.03-0039-C0001
"Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Средец" BG161PO005-1.0.06-0007-C0001
Почистване на речно корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на р. Копиловска Огоста за предотвратяване на наводнения на територията на с. Копиловци, на р. Дългоделска Огоста за предотвратяване на наводнения на територията на с. Говежда и с. Дълги Дел, община Герги Дамяново BG161PO001-4.1.04-0038-C0001
"Корекция и подобряване на река Гостиля в централната градска част гр. Кнежа" BG161PO001-4.1.04-0047-C0001
"Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа - първи етап и изграждане на ПСОВ - гр. Кнежа" BG161PO005-1.0.06-0006-C0001
Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с. Смирненски, община Брусарци, област Монтана BG161PO001-4.1.04-0025-C0001
интегриран градски транспорт на Плевен BG161PO001-1.5.03-0004-C0001
Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на пречиствателната станция за отпадъчни води BG161PO005-1.0.06-0046-C0001
Осигуряване на зелена и достъпна среда в град Монтана BG161PO001-1.4.09-0010-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз