Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 030272497 "ТЕЗА" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1784 София ж.к. Младост, бл. 54-А, партер
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Европейски персонал за "Винпром Пещера" АД BG051PO001-2.1.02-0019-C0001
"Разработване и внедряване на информационни системи и бази-данни, обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване" BG051PO001-6.2.01-0001-C0001
"Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" BG161PO003-4.2.01-0001-C0001
„Професионална практика на студенти от специалностите „Информатика” и “Компютърни науки”” BG051PO001-3.3.03-0060-C0001
Въвеждане на система за управление на качеството и информационната сигурност по стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005 в БизнесСофт ООД BG161PO003-2.1.08-0444-C0001
Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП BG051PO002-3.3.05-0003-C0001
Доизграждане, усъвършенстване и подготовка за интегриране с ЕИСПП на информационната система на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” BG051PO002-3.3.05-0001-C0001
Внедряване на нови технологии за производство в Корект Трaнс 2000 ЕООД BG161PO003-2.1.10-0023-C0001
„Модернизиране на кариерното развитие на служителите от общинската администрация чрез учене през целия живот” BG051PO002-2.5.01-0009-C0001
Въвеждане на методи за управление на световно ниво в Планекс ООД BG161PO003-2.1.12-0988-C0001
"Модерно управление в процеса на подготовка на тръбопроводи по безизкопни технологии" BG161PO003-2.1.12-1253-C0001
Повишаване на професионалната квалификация на служителите в общинска администрация- гр. Ихтиман-гаранция за професионализъм и развитие BG051PO002-2.2.08-0191-C0001
Укрепване на организационния и административен капацитет на общинска администрация- гр. Брезник чрез повишаване на квалификацията на служителите. BG051PO002-2.2.08-0092-C0001
„Подобряване на управлението и развитието на човешките ресурси в община Белово, чрез повишаване квалификацията на служителите” BG051PO002-2.2.08-0152-C0001
Създаване и внедряване на система за по-лесна адаптация на работниците и служителите на „Инфосорс“ ЕООД BG051PO001-7.0.07-0020-C0001
„Повишаване на адаптивността и квалификацията на служителите в общинска администрация на гр.Костинброд , чрез усвояване на нови и развитие и надграждане на придобити знания и умения” BG051PO002-2.2.08-0137-C0001
Повишаване на квалификацията на преподавателите във ВУЗФ и създаване на система за кариерното им израстване. BG051PO001-3.1.09-0023-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в областна администрация Пазарджик BG051PO002-2.2.09-0034-C0001
„Повишаване капацитета на Агенция „Митници” за осъществяване на последващ контрол чрез специализирани обучения” BG051PO002-2.2.09-0026-C0001
Повишаване на професионалната компетентност на служителите в ДАНС за по-ефективно и ефикасно изпълнение на функциите им по защита на националната сигурност от посегателства върху Националната система за защита на класифицираната информация BG051PO002-2.2.10-0002-C0001
Подобряване управлението на човешките ресурси в Министерството на правосъдието (МП) и повишаване квалификацията на служителите чрез специализирано обучение BG051PO002-2.2.09-0064-C0001
Повишаване капацитета на "Клъстер-Уелнес БГ" чрез изграждане на административно тяло и дейности за популяризиране на името и дейността на клъстера BG161PO003-2.4.02-0006-C0001
"Изграждане на административно тяло и популяризиране на дейностите на "Клъстер ЕЛОПЕД" BG161PO003-2.4.02-0021-C0001
„Подкрепа за изграждане на ефективен модел за устойчиво бизнес развитие и коопериране” BG161PO003-2.4.02-0061-C0001
Община Тунджа - повишаване квалификацията на общинските служители BG051PO002-2.2.12-0056-C0001
Клъстер за развитие на публично-частното партньорство в България – ефективност на решенията BG161PO003-2.4.02-0058-C0001
Повишаване на професионалната квалификация на служителите в СО - район „Овча Купел” BG051PO002-2.2.08-0211-C0001
„Повишаване компетентността и оперативната съвместимост на администрацията в РИО - София-град“ BG051PO002-2.2.14-0007-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на община Белица BG051PO002-2.2.15-0040-C0001
За една по-добра –компетентна и ефективна- общинска администрация BG051PO002-2.2.15-0081-C0001
Подобряване работата на администрацията в община Брезник за реализиране на ефективни политики и качествено обслужване на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.15-0098-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения. BG051PO002-2.2.15-0161-C0001
Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения BG051PO002-2.2.15-0082-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз