Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000695114 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София БУЛ. "КНЯЗ ДОНДУКОВ" № 2А
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО 04.11.2008 23 374 529 23 374 529 0 23 381 737 67,80 Приключен
ПОДПОМАГАНЕ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ 04.11.2008 4 678 638 4 678 638 0 4 666 026 29,23 Приключен
СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ 04.11.2008 34 364 133 34 364 133 0 34 302 084 24,00 Приключен
„КРИЛЕТЕ НА ЖЕЛАНИЕТО или подкрепа за деца с изявени дарби” 04.10.2008 0 0 0 25 974 32,37 Приключен
"БЕЗ ЗВЪНЕЦ или подкрепа за деца, изоставащи с учебния материал" 04.11.2008 1 721 517 1 721 517 0 1 724 172 31,27 Приключен
"ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА И/ИЛИ ПРИДОБИВАНЕ НА НОВА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 04.11.2008 0 0 0 195 698 24,00 Приключен
ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВУ 04.11.2008 700 995 700 995 0 700 995 32,27 Приключен
РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕЙТИНГ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 13.11.2008 743 363 743 363 0 723 799 25,93 Приключен
Подкрепа на Дирекция " Структурни фондове и международни образователни програми" в Министерството на образованието и науката за успешна управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР 30.12.2008 4 817 447 4 817 447 0 4 817 447 85,23 Приключен
ПГЕЕ „Мария Кюри” гр. Сливен 26.06.2009 0 0 0 0 32,83 Прекратен
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - ВАРНА 26.06.2009 0 0 0 0 22,00 Прекратен
Tехническа помощ - МОН 15.05.2009 351 966 351 966 0 351 966 16,27 Приключен
ПГ по транспорт "Проф. Цветан Лазаров" – Плевен 30.11.2010 814 149 814 149 0 826 952 33,00 Приключен
Професионална техническа гимназия (ПТГ) „Д-р Никола Василиади” – Габрово 30.11.2010 817 400 817 400 0 817 400 42,07 Приключен
ПГ по механоелектротехника (ПГМЕТ) – Пазарджик 30.11.2010 1 370 355 1 370 355 0 1 370 757 43,30 Приключен
ПГ по механоелектротехника (ПГМЕ) „ Н. Й. Вапцаров”; Софийска ПГ по електроника (СПГЕ) „Джон Атанасов”; ПГ по екология и биотехнологии (ПГЕБ) „Проф. Ас. Златаров” 30.11.2010 1 398 863 1 398 863 0 1 398 863 39,00 Приключен
ПГ по техника и мениджмънт (ПГТМ) „Христо Ботев” – Ботевград 30.11.2010 875 777 875 777 0 876 492 46,37 Приключен
Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов” – Сопот 30.11.2010 711 244 711 244 0 711 248 39,00 Приключен
Техническа помощ - МОМН 2010 20.12.2010 309 534 309 534 0 309 534 12,13 Приключен
Нов шанс за успех 28.03.2011 15 613 315 15 613 315 0 15 589 297 51,83 Приключен
Наука и бизнес 14.06.2011 3 523 084 3 523 084 0 3 522 948 42,17 Приключен
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 39 231 614 39 231 614 0 39 227 174 17,10 Приключен
Техническа помощ МОМН 2011 23.06.2011 335 313 335 313 0 335 313 12,00 Приключен
Хоризонтален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България 02.12.2011 328 450 328 450 0 328 450 12,00 Приключен
Да направим училището привлекателно за младите хора Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ) 12.12.2011 104 271 711 104 271 711 0 104 043 127 47,30 Приключен
„Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” 20.12.2011 229 823 601 229 823 601 0 214 418 755 49,07 Приключен
Управление за ефективно професионално образование 04.01.2012 1 059 768 1 059 768 0 1 059 768 42,43 Приключен
Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието 04.01.2012 894 621 894 621 0 894 616 27,00 Приключен
За по-качествено образование 12.01.2012 1 222 292 1 222 292 0 1 222 292 29,00 Приключен
Квалификация на педагогическите специалисти 27.01.2012 42 611 343 42 611 343 0 42 611 343 35,63 Приключен
Система за кариерно ориентиране в училищното образование 31.01.2012 8 713 579 8 713 579 0 8 713 579 47,67 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 58 501 166 58 501 166 0 58 524 715 48,10 Приключен
Ученически практики 18.01.2012 24 371 353 24 371 353 0 24 338 395 52,13 Приключен
Подобряване на качеството и внедряване на европейски инструменти и практики в системата на професионалното образование и обучение 29.03.2012 0 0 0 0 19,37 Прекратен
Развитие на рейтинговата система на висшите училища 03.04.2012 2 012 691 2 012 691 0 2 012 691 44,53 Приключен
Включващо обучение 27.04.2012 16 354 310 16 354 310 0 16 348 781 44,77 Приключен
Техническа помощ - МОМН 2012 17.04.2012 681 570 681 570 0 681 570 12,17 Приключен
Усъвършенстване на политиката за развитие на науката и научните изследвания 05.10.2012 0 0 0 0 27,40 Приключен
"Укрепване на капацитета на Министерство на образованието, младежта и науката като конкретен бенефициент по ОПРР" 12.11.2012 - 136 903 - 136 903 0 0 28,00 Прекратен
Информираност, координация и партньорство за провеждане на младежката политика в България 22.11.2012 271 294 271 294 0 271 294 35,73 Приключен
Нова възможност за моето бъдеще 27.11.2012 4 634 871 4 634 871 0 4 612 727 33,57 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 89 735 333 89 735 333 0 89 735 333 37,20 Приключен
Повишаване квалификацията на служителите в МОМН чрез чуждоезиково обучение 21.05.2013 62 240 62 240 0 62 240 12,00 Приключен
Повишаване квалификацията на служителите в МОМН чрез специализирано обучение 21.05.2013 47 977 47 977 0 47 977 12,00 Приключен
Техническа помощ МОН 2013-2015 г. 30.08.2013 6 528 025 6 528 025 0 6 528 025 36,47 Приключен
ePORT - създаване на уеб-базиран документен портал на Министерството на образованието и науката за прозрачно и ефективно обслужване на граждани и бизнес 29.01.2014 75 046 75 046 0 75 046 18,00 Приключен
„Предоставяне на електронни административни услуги за граждани, институции, бизнес и академична общност от Министерство на образованието и науката (МОН)” 29.04.2014 746 539 746 539 0 746 539 18,00 Приключен
Повишаване квалификацията на служителите в МОН чрез специализирано обучение 16.05.2014 58 080 58 080 0 58 080 14,20 Приключен
Създаване и внедряване на специализиранa уеб базиранa платформа за администриране, контрол и мониторинг на процесите по придобиване, поддръжка и надграждане на квалификацията на педагогическите специалисти. 05.08.2014 0 0 0 0 12,00 Прекратен
Комплексно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на регистрите на МОН за целите на автоматизирания обмен и окрупняване им в нова електронна административна услуга „Електронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование“ 15.10.2014 441 727 441 727 0 441 727 12,00 Приключен
Техническа помощ МОН 01.01-31.12.2007 / 01.03-31.08.2008 01.01.2007 130 500 130 500 0 130 500 20,30 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за информационното осигуряване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 29.12.2008 97,37 Приключен
"Подкрепа за укрепване капацитета на потенциалните бенефициенти на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 30.04.2009 53,77 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз