Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000697371 Министерство на околната среда и водите
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Уилям Гладстон №67
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Заседания на Комитет за наблюдение на ОПОС 2007-2013 25.05.2008 0 0 0 0 7,33 Прекратен
Обучение на 28-30.05.2008 г. на експерти от дирекция КПОС чрез участие в семинар на тема "Оценка и мониторинг на СФ на ЕС" в град Маастрихт, Холандия 26.05.2008 8 149 8 149 0 8 149 0,16 Приключен
Провеждане на социологическо проучване за измерване на познаваемостта на ОПОС 2007-2013 и залагане на индикатори за оценка на мерките за информация и публичност съгласно Комуникационния план на ОПОС 29.07.2008 18 600 18 600 0 18 600 6,06 Приключен
„Извършване на оценки и анализи на административния капацитет на дирекция „Кохезионна политика за околна среда” (управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2007-2013) г. и на дирекция „Вътрешен одит” в Министерство на околната среда и водите, разработване/актуализиране на организационни стратегии на дирекциите, стратегии за развитие на човешките ресурси и специализирани планове за обучения на служителите в дирекциите за периода до 2012 г 01.05.2010 222 156 222 156 0 222 156 6,00 Приключен
Създаване и поддържане на интернет страница за оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г. информираща потенциалните бенефециенти за наличната помощ по програмата и резултатите от нейното изпълнение 21.08.2008 17 939 17 939 0 17 939 1,33 Приключен
Оценка и анализ на риска за одобрени проекти по оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г. 03.09.2008 36 840 36 840 0 36 840 34,43 Приключен
Изготвяне на стратегия за прилагането на Комуникационния план на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." и подготовка на документация за обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП 21.08.2008 0 0 0 0 6,99 Прекратен
Обучение на експерти от дирекция КПОС чрез участие в семинари и конференция, организирани от Европейската академия за данъци, икономика и право във Федерална Република Германия през 2008 г. 16.09.2008 7 245 7 245 0 7 245 3,03 Приключен
Провеждане на работна среща между УО, МЗ, дирекция "Отпадъци", дирекция "Превантивна дейност" от МОСВ, МФ, общини, НСОРБ и областни управители 23.09.2008 10 894 10 894 0 10 894 0,24 Приключен
Обучение на експерти от дирекция КПОС чрез участие на 27-28.10.2008 г. в семинар "Финансов контрол", организирани от Европейската академия за данъци, икономика и право в град Берлин, Германия. 15.10.2008 7 294 7 294 0 7 294 0,90 Приключен
Организиране на Ден на отворените врати на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." 21.10.2008 1 179 1 179 0 1 179 0,20 Приключен
Осъществяване на верификации и проверки на място във връзка с проекти, одобрени за финансиране по приоритетна ос 4 "Техническа помощ" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." с бенефициенти - дирекции "КПОС", "ФЕСОС", и "ВО" в Министерството на околната среда и водите 22.10.2008 167 972 167 972 0 167 972 28,63 Приключен
Повишаване капацитета на дирекция КПОС чрез обучение на експерти в семинар "Оценка на публичните политики: процедури, методи, практики и стандарти" на Европейския институт по публична администрация -Европейски център за регионите на 28-31 октомври 2008 г. в град Барселона, Испания 27.10.2008 8 132 8 132 0 8 132 0,17 Приключен
Укрепване на административния капацитет във връзка с подобряване качеството на оценителните комисии по ОПОС-слабости и добри практики 31.10.2008 29 957 29 957 0 29 957 1,50 Приключен
Участие в конференция "Териториална кохезия и кохезионна политика в бъдеще" 31.10.2008 3 756 3 756 0 3 756 0,11 Приключен
Проект-осигуряване на възнагражденията на служители, изпълняващи дейности, свързани с подготовката, координацията, изпълнението, мониторинга, оценката, финансовото управление, контрола, одита, осигуряването на публичност и информация на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." 04.11.2008 1 437 588 1 437 588 0 1 437 588 28,37 Приключен
Участие в семинар "Кохезионен фонд за програмния период 2007-2013 г." 10.11.2008 7 156 7 156 0 7 156 0,24 Приключен
Участие в конференция „Качеството за по-добър живот.” 10.11.2008 420 420 0 420 0,24 Приключен
Работна среща с представители на ЕК относно предстояща процедура по набиране на проектни предложения по приоритетна ос 2 на ОП "Околна среда 2007-2013 г." 10.11.2008 7 975 7 975 0 7 975 0,37 Приключен
Участие на експерти в обучение на тема "Комуникационен план за Европейските фондове" 20.11.2008 7 500 7 500 0 7 500 1,37 Приключен
Извършване на одити за целите на Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г. 16.12.2008 354 002 354 002 0 354 002 29,20 Приключен
Проект-организиране и провеждане на събития за целите на ОПОС 2007-2013 г. 20.11.2008 105 722 105 722 0 105 722 1,24 Приключен
Среща в Брюксел с ГД "Регионална политика" за определяне параметрите на механизъм за изграждане на регионална система за управление на отпадъците с помощта на ОПОС 12.12.2008 10 026 10 026 0 10 026 0,63 Приключен
Закупуване на фотоапарат за нуждите на оперативна програма "Околна среда 2007 -2013 г." 06.01.2009 466 466 0 466 0,83 Приключен
Извършване на устни и писмени преводи, включително симултанти и консекутивни преводи за нуждите на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." 16.02.2009 35 192 35 192 0 35 192 36,93 Приключен
Семинари, курсове и работни срещи за повишаване на административния капацитет на дирекция "Кохезионна политика за околна среда" 27.02.2009 553 477 553 477 0 550 417 37,60 Приключен
Заседания на комитет за наблюдение на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г." за 2009 г., 2010 г. до май/юни 2011 г. 18.03.2009 137 615 137 615 0 137 615 39,00 Приключен
Обучение "Одит на средствата по програми на ЕС" 02.04.2009 1 040 1 040 0 1 040 24,30 Приключен
Кръгла маса /семинар/ за представяне на концепция за развитие на инфраструктурата в сектор отпадъци чрез ОПОС 10.04.2009 11 594 11 594 0 11 594 0,67 Приключен
Семинари, курсове и работни срещи за повишаване на административния капацитет на дирекция "Фондове на европейския съюз за околна среда" 30.04.2009 1 054 728 1 054 728 0 1 054 728 58,83 Приключен
Оценка на ефективността на завършилите процедури за подбор на проектни предложения по приоритетни оси 1, 2 и 3 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." 25.06.2009 0 0 0 0 9,20 Прекратен
Организиране на обучения за бенефициенти по Оперативна програма "Околна среда 2007 -2013 г." 03.07.2009 207 486 207 486 0 207 486 19,20 Приключен
Обучение на вътрешните одитори по актуални проблеми от вътрешния одит чрез участие в курсове организирани от Института на Вътрешните одитори в България 14.09.2009 12 140 12 140 0 12 140 3,93 Приключен
ПМС №197/05.08.2008 и РМС № 261/14.04.2009 01.07.2009 136 130 136 130 0 136 130 3,00 Приключен
Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І 02.07.2009 15 434 393 15 434 393 0 15 434 393 74,07 Приключен
Разработване и внедряване на информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 02.07.2009 1 226 315 1 226 315 0 1 226 315 74,03 Приключен
Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата НАТУРА 2000 02.07.2009 104 892 104 892 0 104 892 67,00 Приключен
„Анализи на приоритетност на проектни предложения по приоритетни оси 1 и 2 на ОПОС и закупуване на продукти Microsoft Project и Autocad за ползване на резултатите от анализа”. 10.11.2009 0 0 0 0 19,90 Прекратен
Избор на консултант по връзки с обществеността, интегрирани маркетингови комуникации, реклама и изграждане на брандинг стратегии и подготовка, изпълнение и мониторинг на голямо публично събитие 01.12.2009 32 660 32 660 0 32 660 10,00 Приключен
„Организиране на посещение на експерти от Център за инвестиции в сферата на околната среда (Талин, Естония), с цел обмяна на опит” 15.01.2010 3 482 3 482 0 3 482 0,13 Приключен
Избор на консултант за изготвяне на типови образци на документация за възлагане на обществени поръчки по ЗОП/НВОМП и указания за тяхното правилно ползване, прилагане и попълване 01.02.2010 0 0 0 0 4,00 Прекратен
Избор на консултант за осъществяване на предварителен и последващ контрол на обществени поръчки обявени или проведени от бенефициенти по ОПОС 09.02.2010 234 173 234 173 0 234 173 37,50 Приключен
"Осигуряване на средства за дирекция ФЕСОС в МОСВ за командировки при извършване на проверки на място по ОПОС 2007-2013" 01.02.2010 239 678 239 678 0 239 678 70,87 Приключен
„Повишаване капацитета на дирекция ВО чрез обучения в страната и чужбина - 2010г." 22.03.2010 13 011 13 011 0 13 011 12,00 Приключен
Осигуряване на възнаграждение по реда на чл. 17, ал.4 и 5 на ПМС 249 от 17 октомври 2007 г. на експерти от дирекция "Превантивна дейност" и дирекция "Управление на отпадъците" участващи в оценката на проектно предложение BG161PO005/09/2.10/01/13 "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община" по оперативна порграма "Околна среда 2007-2013 г." 25.03.2010 799 799 0 799 4,00 Приключен
"Въвеждане в националното законодателство на изискванията на директива 2008/98/ЕО за отпадъците и за отмяна на определени директиви" 09.04.2010 98 400 98 400 0 98 400 12,00 Приключен
„Осигуряване на възнаграждение по реда на чл. 17, ал. 4 и 5 на ПМС 249 от 17 октомври 2007г на експерт – правоспособен юрист от дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество”, участващ в оценката на проектно предложение BG161PO005/09/2.10/01/13 „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община” по оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.” 20.04.2010 399 399 0 399 3,00 Приключен
Изпълнение на дейности за информираност на целевите групи по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 01.05.2010 98 031 98 031 0 98 031 12,00 Приключен
„Осигуряване на възнаграждение по реда на чл. 17, ал. 4 и 5 на ПМС 249 от 17 октомври 2007г на експерти от дирекция „Превантивна дейност”, дирекция „Управление на отпадъците” и дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество”, участващи в оценката на проектно предложение BG161PO005/09/2.10/02/14 “Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Ботевград” по оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.” 03.05.2010 1 197 1 197 0 1 197 8,00 Приключен
"Осигуряване на външни експерти от списъка по чл.19, ал. 2, т.8, от ЗОП за участие в комисиите за оценка на офертите при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки" 17.05.2010 1 299 1 299 0 1 299 61,33 Приключен
„Осигуряване на възнаграждение по реда на чл. 17, ал. 4 и 5 на ПМС 249 от 17 октомври 2007г на експерти от дирекция „Превантивна дейност” и дирекция „Управление на отпадъците” участващи в оценката на проектни предложения по ос 2 по оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013г.” 12.07.2010 3 480 3 480 0 3 480 32,50 Приключен
„Осигуряване на средства на дирекция КПОС в МОСВ за командировки при извършване на планирани и ad hoc проверки на място, както и проверки на място, свързани с администрирането на нередности по ОПОС 2007-2013” 06.07.2010 11 140 11 140 0 11 140 25,37 Приключен
„Осигуряване на възнаграждение по реда на чл. 17, ал. 4 и 5 на ПМС 249 от 17 октомври 2007г на експерти от дирекция „Превантивна дейност” и дирекция „Управление на водите” участващи в оценката на проектни предложения по ос 1 по оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013г.” 12.07.2010 674 674 0 674 28,40 Приключен
Семинарно-обучителни дейности, курсове, работни срещи и дискусии за повишаване на административния капацитет на бенефициенти – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към МОСВ във връзка с подготовката и изпълнението на проекти по ОПОС, както и по различни секторни политики, свързани с цялостното управление на оперативната програма 09.07.2010 112 334 112 334 0 112 334 41,00 Приключен
„Оценка на капацитета на бенефициентите по ОПОС" 30.07.2010 0 0 0 0 27,47 Прекратен
Техническа помощ за подпомагане успешното сключване на договори – Избор на независими оценители за проекти финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 30.07.2010 385 287 385 287 0 385 287 20,33 Приключен
"Изграждане на информационна система за управление на информационните потоци по ОПОС, предоставяки възможност за изграждането на справки в реално време" 01.09.2010 91 344 91 344 0 91 344 6,00 Приключен
„Голямо годишно събитие за 2010 г. и популяризиране на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.” в електроните медии” 22.10.2010 619 822 619 822 0 619 822 13,47 Приключен
"Осигуряване на допълнителни възнаграждения, включително осигурителни вноски, на служители, изпълняващи дейности, свързани с подготовката, координацията, управлението, изпълнението, мониторинга, оценката, финансовото управление, контрола, осигуряването на публичност и информация на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." 22.10.2010 0 0 0 0 44,00 Прекратен
“ Официално работно посещение за обмяна на опит в гр. Талин, Естония” 01.12.2010 9 332 9 332 0 9 332 3,00 Приключен
"Доставка на компютърно и периферно оборудване за целите на управлението на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." 03.01.2011 0 0 0 0 7,20 Прекратен
„Осигуряване на средства на дирекция „Вътрешен одит” в МОСВ за командировки при извършване на одит и проверки на място на бенефициенти по проекти, финансирани по приоритетните оси на ОПОС 2007 – 2013 г." 22.02.2011 33 360 33 360 0 33 360 36,73 Приключен
“Осигуряване на допълнително възнаграждение на служители, изпълняващи дейности свързани с подготовката, координацията, изпълнението, мониторинга, оценката, финансовото управление, контрола, одита, осигуряването на публичност и информация на ОП "Околна среда 2007-2013 г." и осигуряване възнаграждението на служители, назначени съгласно ПМС № 203 на длъжност сътрудник по управление на Европейски проекти и програми” 22.02.2011 183 736 183 736 0 183 736 40,50 Приключен
"Осигуряване на външни експерти за осъществяване на предварителен контрол съгласно чл. 20а, ал. 2, т.2 и ал. 4 на ЗОП" 22.02.2011 0 0 0 0 36,73 Прекратен
"Осигуряване на допълнителни възнаграждения, включително осигурителни вноски, на служители изпълняващи дейности, свързани с вътрешен одит на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." 04.05.2011 0 0 0 0 41,53 Прекратен
"Изпълнение на дейности от Комуникационния план на ОП "Околна среда 2007-2013 г." 05.05.2011 246 032 246 032 0 286 592 11,03 Приключен
"Повишаване на капацитета на дирекция "Вътрешен одит" чрез обучения в страната и чужбина" 12.05.2011 89 969 89 969 0 89 969 15,20 Приключен
"Осигуряване на възнаграждение по реда на чл.17, ал.4 и 5 на ПМС 249 от 17 октомври 2007 г. на експерти от дирекция "Национална служба за защита на природата", участващи в оценката на проектни предложения по ос 3 на ОПОС" 20.05.2011 7 768 7 768 0 7 768 26,37 Приключен
"Организиране на информационни и/или публични събития и производство на рекламно-информационни материали за оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." и провеждане на национална кампания "Зелена България" 27.12.2013 1 946 083 1 946 083 0 1 925 724 47,67 Приключен
"Осигуряване на възнаграждения, включително осигурителни вноски съгласно ПМС № 67/2010 г. за служителите от дирекции КПОС, ФЕСОС и ВО, и ПМС № 203/2010 г. за длъжност сътрудник по управление на Европейски проекти и програми" и надбавки за служителите от дирекции КПОС и ФЕСОС" 31.05.2011 8 676 398 8 676 398 0 8 676 398 36,50 Приключен
"Осигуряване на възнаграждения на участници в работни групи, инициирани от дирекция "Кохезионна политика за околна среда" и свързани с управлението и изпълнението на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." 24.08.2011 0 0 0 0 32,27 Прекратен
Дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа и публичност за популяризиране на ОП 15.11.2011 342 791 342 791 0 342 791 16,73 Приключен
"Изграждане на капацитет на звената, ангажирани с управлението и изпълнението на програмата и подготовката на следващия програмен период (2014-2020)" 22.12.2011 1 434 311 1 434 311 0 1 434 311 52,03 Приключен
"Техническа помощ в областта на управление на отпадъците" 22.12.2011 1 058 001 1 058 001 0 1 058 001 36,83 Приключен
„Извършване на устни и писмени преводи, включително симултанни и консекутивни преводи за нуждите на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.” 02.04.2012 63 806 63 806 0 63 806 49,63 Приключен
Осигуряване на възнаграждение на служителите в администрацията на централните органи на изпълнителната власт, участващи в оценката на проектни предложения по ос 1, 2 и 3 по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." 21.04.2012 153 969 153 969 0 153 969 41,40 Приключен
Междинна и текущи оценки на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и на Комуникационния план на ОПОС и осъществяване на мониторинг на комуникационния план на ОПОС 25.04.2012 643 216 643 216 0 643 216 40,63 Приключен
„Осигуряване на организиране и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 15.06.2012 106 614 106 614 0 106 614 37,43 Приключен
„Изпълнение на проучвания, анализи, стратегии във връзка с програмиране на оперативната програма в сектор „Околна среда“ за период 2014 – 2020 г.” 12.07.2012 7 028 725 7 028 725 0 6 482 515 45,63 Приключен
"Техническа помощ за осигуряване възнагражденията на външни оценители, участващи в експертни работни групи и оценителни комисии за оценка на проектни предложения по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." 24.07.2012 261 009 261 009 0 261 009 44,50 Приключен
Инициативи свързани с популяризиране на ОПОС 31.08.2012 7 783 923 7 783 923 0 7 744 188 50,70 Приключен
Техническо обезпечаване на управлението на ОПОС 18.10.2012 2 198 506 2 198 506 0 2 198 506 11,23 Приключен
Транспортно-техническо обезпечаване изпълнението на дейности в защитени територии изключителна държавна собственост 21.01.2013 2 973 418 2 973 418 0 2 970 853 27,63 Приключен
Наименование на проекта „Осигуряване на експертна помощ във връзка с изпълнението на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” на служители от общата и специализираната администрация на МОСВ, съгласно ПМС № 62/2007 г. (посл. доп.с ПМС № 330/2011 г., обн. в ДВ, БР.98 от 2011 г.)” 17.07.2013 277 646 277 646 0 277 646 32,47 Приключен
Наемане на външна експертна помощ във връзка с подготовката на оперативна програма в сектор „околна среда” за периода 2014-2020 г., а също и за подготовка на съпътстващи документи 29.07.2013 302 648 302 648 0 302 648 30,53 Приключен
Техническа помощ за намаляване на водозагубите в България, осигурена от ЕИБ 28.08.2013 2 772 610 2 772 610 0 2 772 610 32,47 Приключен
Осигуряване на основните заплати и допълнителни възнаграждения, включително дължимите към тях задължителни социални и здравни осигуровки на служителите от дирекции КПОС и ФЕСОС 03.12.2013 4 142 733 4 142 733 0 4 142 733 16,13 Приключен
"Осигуряване на средства на дирекция „Вътрешен одит” в МОСВ за командировки при извършване на одитен ангажимент за преглед на договори над праговете по Директива 2004/18/ЕС, по които няма наложени финансови корекции в максимален размер" 25.02.2014 6 340 6 340 0 6 340 6,00 Приключен
Организиране съхранението на архивните документи на оперативна програма Околна среда 2007-2013 г. 28.02.2014 202 828 202 828 0 202 828 31,40 Приключен
Осъществяване от УО на планирани и ad hoc проверки на място, както и проверки на място, свързани с администрирането на нередности по оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", на проекти одобрени за финансиране по приоритетни оси 1, 2 и 3 на програмата" 31.03.2014 7 785 7 785 0 7 785 31,37 Приключен
Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез разработване и внедряване на електронни административни услуги по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие в Министерство на околната среда и водите 17.04.2014 767 859 767 859 0 767 859 18,00 Приключен
Въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството в Министерство на околната среда и водите 24.04.2014 272 541 272 541 0 272 541 20,30 Приключен
Разработване и внедряване на информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети 19.08.2014 0 0 0 0 12,00 Приключен
Повишаване на професионализма и квалификацията на служителите от МОСВ чрез специализирани обучения 18.09.2014 56 240 56 240 0 56 240 12,00 Приключен
Ефективна структура на администрациите на МОСВ и на ИАОС 01.10.2014 264 007 264 007 0 264 007 15,20 Приключен
“Осигуряване на основните заплати и допълнителни възнаграждения, включително дължимите към тях задължителни социални и здравни осигуровки на служителите от ГД ОПОС 05.01.2015 3 968 666 3 968 666 0 3 968 666 13,97 Приключен
"Юридически услуги в областта на европейското финансиране по Оперативна програма "Околна реда" 19.02.2015 149 660 149 660 0 149 660 12,47 Приключен
"Извършване на проверки по проекти, финансирани по ОП "Околна среда 2007 - 2013 г." през 2015 г." 23.02.2015 200 130 200 130 0 200 130 14,40 Приключен
"Дейности свързани с популяризирането на ОПОС през 2015 г." 05.06.2015 105 665 105 665 0 105 665 7,13 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Организацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз