Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130691914 "ПАРТНЬОРИТЕ"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1528 София ул. Мюнхен № 8, Хай Тек Бизнес Център ет.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Младите учени - потенциал за развитие на науката и технологиите в областта на молекулярната биология BG051PO001-3.3.04-0058-C0001
Подобряване на информационното осигуряване и техническата обезпеченост за ефективно изпълнение на дейностите в Централното координационно звено BG161PO002-1.1.01-0006-C0001
Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС BG161PO002-1.3.01-0007-C0001
Техническо обезпечаване на управлението на ОПОС BG161PO005-4.0.01-0089-C0001
"Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания зза подобряване качеството на живот" BG051PO001-3.3.06-0048-C0001
Подобряване на техническото обезпечаване и работната среда на Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ” BG161PO002-1.4.01-0017-C0001
Работодатели от рекламния и полиграфическия бизнес - сътрудници в обучението по специалностите "Компютърна графика" и "Графичен дизайн" в ЧПБУ "Евростандарт" BG051PO001-4.3.05-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз