Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000695025 Администрация на Министерски съвет
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Дондуков" 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Повишаване ефикасността на работата на Централното координационно звено и на Комитета за наблюдение на НСРР” 28.12.2007 2 614 451 2 614 451 0 2 610 640 40,00 Приключен
„Развиване на информационни системи във връзка с управлението и наблюдението на средствата от структурните инструменти на ЕС в България” 30.04.2008 3 143 338 3 143 338 0 3 143 168 42,00 Приключен
„Разработване на единен портал за обща и специализирана информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд в България” 11.02.2008 134 163 134 163 0 134 163 38,47 Приключен
Укрепване капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС 13.10.2008 1 740 517 1 740 517 0 1 740 517 49,67 Приключен
Осигуряване на надеждни мониторинг и оценка на Комуникационния план и дейностите по информация и публичност на Оперативна програма „Техническа помощ 13.10.2008 474 198 474 198 0 474 198 26,33 Приключен
Подобряване на вътрешния административен контрол върху дейността на администрацията 09.07.2008 1 219 804 1 219 804 0 1 219 804 12,00 Приключен
Усъвършенстване на координацията и мониторинга при реализацията на концесии 09.07.2008 1 267 996 1 267 996 0 1 267 996 12,00 Приключен
Ефективно взаимодействие между органите на държавната администрация с оглед защитата на правата и интересите на Република България, във връзка с осъществяване на процесуалното представителство пред съдебните институции на Европейския съюз 09.07.2008 508 717 508 717 0 508 717 12,00 Приключен
За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация 09.07.2008 2 187 232 2 187 232 0 2 187 232 12,00 Приключен
Съвместни действия за по-добри резултати - усъвършенстване на координацията в държавната администрация 09.07.2008 552 742 552 742 0 552 742 12,00 Приключен
Усъвършенстване на координацията за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ЕС 09.07.2008 641 096 641 096 0 641 096 12,00 Приключен
Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и изпълнението на политики за развитие и проекти с международно финансиране 09.07.2008 1 008 785 1 008 785 0 1 008 785 12,00 Приключен
Разработване на модел за оценка на въздействието на СКФ 18.12.2008 258 275 258 275 0 258 275 36,80 Приключен
Осигуряване на информираност и познания за усвояването на средства от ЕС 18.12.2008 1 466 172 1 466 172 0 1 466 172 25,67 Приключен
„Провеждане на обучения за потребителите на ИСУН” 30.04.2009 137 460 137 460 0 137 460 18,00 Приключен
Подобряване на средата за докладване и превенция на нередностите и измамите при усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд 09.06.2009 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Оценка на изпълнението на Структурните инструменти, съгласно заложените цели в НСРР 2007-2013 г. 23.07.2009 479 633 479 633 0 479 633 44,13 Приключен
Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация 30.04.2010 549 135 549 135 0 549 135 12,67 Приключен
Подготовка на създаването на 28 областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика в България 10.09.2010 98 655 98 655 0 98 655 9,00 Приключен
Укрепване на административния капацитет на Централното координационно звено 18.08.2010 510 942 510 942 0 510 942 15,00 Приключен
Укрепване на административния капацитет на Управляващия орган на „Оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП) 18.08.2010 228 378 228 378 0 228 378 15,00 Приключен
Подпомагане на функциите на Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ" в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата 13.12.2010 1 141 755 1 141 755 0 1 141 755 61,87 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите на Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ" и провеждане на специализирани обучения за бенефициентите на програмата. 13.12.2010 738 058 738 058 0 738 058 61,87 Приключен
Укрепване на капацитета за прилагане на мерките по информация и публичност 24.01.2011 353 810 353 810 0 353 810 61,87 Приключен
Укрепване на административния капацитет на Управляващия орган на „Оперативна програма „Техническа помощ” посредством финансиране на възнагражденията на служители, назначени по служебно правоотношение 11.02.2011 274 367 274 367 0 274 367 12,00 Приключен
Укрепване на административния капацитет на Централното координационно звено през 2011 г. 24.02.2011 652 436 652 436 0 652 436 12,00 Приключен
Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси 09.03.2011 1 700 783 1 700 783 0 1 700 783 60,83 Приключен
Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg 09.03.2011 281 378 281 378 0 281 378 60,83 Приключен
Поддържане и обновяване на информационната среда за работа на ИСУН 09.03.2011 785 205 785 205 0 785 186 47,00 Приключен
Подпомагане на дейността и допълнително засилване на административния капацитет на Централното координационно звено чрез назначаването на сътрудници по управление на европейски проекти и програми 09.03.2011 1 123 795 1 123 795 0 1 123 795 59,33 Приключен
Подпомагане на дейността и допълнително засилване на административния капацитет на Управляващия орган на „Оперативна програма „Техническа помощ” чрез финансиране на възнагражденията на служители в Управляващия орган, назначени по трудово правоотношение. 09.03.2011 1 155 131 1 155 131 0 1 155 131 59,33 Приключен
Подпомагане на цялостния процес по изработване на новите програмни стратегически документи на Република България. 23.03.2011 482 161 482 161 0 482 161 24,00 Приключен
Осигуряване работата на Централното координационно звено и на Комитета за наблюдение на НСРР 2011 – 2012 22.03.2011 2 000 772 2 000 772 0 2 000 772 30,37 Приключен
Осигуряване на подкрепа за управляващия орган на оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП) при изпълнението на оценка, договориране, управление и контрол по отношение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Изграждане и функциониране на областни информационни центрове”, финансирана по ОПТП 29.04.2011 30 704 30 704 0 30 704 41,87 Приключен
Провеждане на оптимизация в държавни институции 27.05.2011 716 476 716 476 0 716 476 19,00 Приключен
Осигуряване на развитието и функционирането на ИСУН 14.06.2011 2 324 426 2 324 426 0 2 324 426 56,80 Приключен
Постоянна подкрепа и обучение на настоящи и бъдещи потребители на ИСУН 29.06.2011 79 639 79 639 0 79 653 25,37 Приключен
Мониторинг и оценка на Комуникационната стратегия на Националната стратегическа референтна рамка и Комуникационния план на Оперативна програма „Техническа помощ” 26.07.2011 221 539 221 539 0 221 539 49,67 Приключен
По-нататъшно осигуряване на надеждна верификация и проверка на разходи по проекти по Оперативна програма „Техническа помощ” за периода 2011г. - 2013г. 28.07.2011 215 118 215 118 0 215 118 54,80 Приключен
Извършване на средно-срочна (междинна) оценка на Оперативна програма „Техническа помощ” 28.07.2011 83 853 83 853 0 83 853 22,00 Приключен
Подобряване на информационното осигуряване и техническата обезпеченост за ефективно изпълнение на дейностите в Централното координационно звено 28.07.2011 495 104 495 104 0 495 104 55,80 Приключен
Повишаване на капацитета за управление на средствата от ЕС на централно ниво 28.07.2011 0 0 0 0 24,00 Приключен
Създаване на мобилно експертно звено за подкрепа на местните и регионалните администрации при изпълнението и управлението на проекти, финансирани от СКФ 11.08.2011 17 204 17 204 0 17 204 32,40 Приключен
Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация 16.08.2011 455 515 455 515 0 455 515 18,00 Приключен
Развитие на системата за планиране и мобилност в държавната администрация 16.08.2011 1 256 825 1 256 825 0 1 256 825 18,00 Приключен
Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление 08.09.2011 1 451 844 1 451 844 0 1 451 844 36,53 Приключен
„Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното му управление" 06.10.2011 1 462 108 1 462 108 0 1 462 108 50,73 Приключен
Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса 13.10.2011 2 213 151 2 213 151 0 2 213 151 26,40 Приключен
Разширяване функционалността на Информационната система за управление и наблюдение средствата от ЕС (ИСУН) чрез разработване и прилагане на Географска Информационна Система (ГИС) 24.01.2012 0 0 0 0 49,67 Прекратен
Укрепване на административния капацитет на Управляващия орган на „Оперативна програма „Техническа помощ” посредством финансиране на възнагражденията на служители, назначени по служебно правоотношение, изплащани през 2012 г. 03.02.2012 148 518 148 518 0 148 518 12,00 Приключен
Укрепване на административния капацитет на Централното координационно звено през 2012 г. 07.02.2012 397 013 397 013 0 397 013 12,00 Приключен
Подготовка на българската администрация за ефективна защита на националния интерес в Европейския съюз 26.03.2012 813 429 813 429 0 813 429 19,30 Приключен
Създаване и поддръжка на помощна система (Help Desk) за потребителите на ИСУН 19.06.2012 271 601 271 601 0 271 601 37,50 Приключен
Усъвършенствана координация и системи за мониторинг при изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в Европейския съюз 23.08.2012 718 026 718 026 0 718 026 27,40 Приключен
Укрепване на административния капацитет на Управляващия орган на „Оперативна програма „Техническа помощ” посредством финансиране на брутните месечни заплати на служителите, назначени по служебно правоотношение, за периода 01.07.2012 г. - 31.12.2013 г. 20.08.2012 1 306 975 1 306 975 0 1 306 975 42,60 Приключен
"Укрепване на административния капацитет на Централното координационно звено" посредством финансиране на брутните месечни заплати на служителите, назначени по служебно правоотношение, за периода 01.07.2012 г. - 31.12.2013 г. 23.08.2012 3 867 139 3 867 139 0 3 867 139 42,60 Приключен
Популяризиране на добри практики по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и подготовката на програмен период 2014-2020 г. 19.09.2012 2 391 311 2 391 311 0 2 391 311 56,83 Приключен
Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк 24.09.2012 8 864 610 8 864 610 0 8 864 610 40,17 Приключен
„Документален фонд на оперативните програми” 18.10.2012 0 0 0 0 35,47 Прекратен
"Подпомагане работата на Централното координационно звено при изготвяне на процедурите и правилата за управление на средствата от ЕС за програмен период 2014-2020 г." 17.12.2012 160 510 160 510 0 160 510 37,50 Приключен
Подобряване на техническото обезпечаване и работната среда на Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ” 19.02.2013 103 809 103 809 0 103 809 35,00 Приключен
Подобряването на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация 26.02.2013 3 245 013 3 245 013 0 3 245 013 33,43 Приключен
Интегрирана информационна система на държавната администрация – гаранция за прозрачност и ефективност 26.02.2013 1 076 178 1 076 178 0 1 076 178 34,60 Приключен
Провеждане на обучения на потребителите на ИСУН 2013-2014 11.03.2013 71 322 71 322 0 71 322 36,47 Приключен
Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. - ИСУН 2020 11.03.2013 2 726 011 2 726 011 0 2 726 011 36,47 Приключен
Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими 25.04.2013 507 636 507 636 0 507 636 26,37 Приключен
„Подобряване на съществуващите законодателство, структури и механизми за осигуряване на вътрешен контрол върху управлението и дейността на администрацията на базата на независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност” 04.09.2013 155 625 155 625 0 155 625 26,37 Приключен
Осигуряване работата на Централното координационно звено и на Комитета за наблюдение на НСРР 03.12.2013 1 734 198 1 734 198 0 1 733 204 30,43 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Организацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз