Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176277517 Обединение ПРОКОН
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул.Шипченски проход 69а, Р. България 1574, София
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Популяризиране на предимствата за инвестиране в България" BG161PO003-4.1.01-0001-C0001
Подобряване на информационното осигуряване и техническата обезпеченост за ефективно изпълнение на дейностите в Централното координационно звено BG161PO002-1.1.01-0006-C0001
Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.1.07-0002-C0001
Разработка, конфигуриране и внедряване на Специализирана информационна система за управление в ГД”Охрана” и включването й към Единната информационна система за противодействие на престъпността BG051PO002-3.3.05-0002-C0001
Доизграждане, усъвършенстване и подготовка за интегриране с ЕИСПП на информационната система на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” BG051PO002-3.3.05-0001-C0001
Създаване на Система за Ефективно Дистанционно Електроннобазирано обучение на Магистри по Обществено здраве BG051PO001-4.3.04-0035-C0001
Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна система, предоставяща административни услуги в ИАТ BG051PO002-3.1.08-0008-C0001
Изграждане на информационно-комуникационна среда, поддържаща база данни за трансплантациите на органи, тъкани и клетки BG051PO002-3.2.06-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз