Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София улица 'Свети Свети Кирил и Методий" 17-19, ГД"ПРР"
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Закупуване на IT оборудване и софтуер необходими за работата на УО на ОПРР 16.09.2008 310 558 310 558 0 310 558 14,00 Приключен
Укрепване на капацитета на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” 2007-2013г за управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013г. чрез разработване на програма за обучение 16.09.2008 152 250 152 250 0 152 250 13,00 Приключен
Обезпечаване заседанията и създаване на условия за нормална работа на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013” за 2008 и 2009г. 16.09.2008 0 0 0 0 20,00 Прекратен
Разработване на Пакети документи за кандидатстване по покани за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съгласно Индикативната годишна работна програма. 16.09.2008 0 0 0 0 20,00 Прекратен
Комуникация, информация и публичност по Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 16.09.2008 1 075 076 1 075 076 0 1 401 605 58,00 Приключен
Създаване на условия за оценка на проектни предложения, проектни фишове и рамкови програми по ОП ”Регионално развитие” 2007-2013 г. 16.09.2008 342 436 342 436 0 342 436 31,00 Приключен
Планиране и осъществяване на оценки на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. 16.09.2008 434 958 434 958 0 434 958 24,00 Приключен
Изработване и въвеждане на вътрешна информационна система e-funds за нуждите на ГД „ПРР” 16.09.2008 0 0 0 0 12,00 Прекратен
Осигуряване на добро управление и изпълнение на ОПРР, чрез обезпечаване отпечатването, размножаването и окомплектоването на документи на УО. 16.09.2008 280 657 280 657 0 280 657 84,00 Приключен
Пилотни оценки на риска на институционално ниво и на ниво проект от външен модератор 16.09.2008 187 168 187 168 0 187 168 17,00 Приключен
Закупуване на автомобили необходими за ефективната и ефикасна работа на Управляващия орган на ОПРР 16.09.2009 326 722 326 722 0 327 423 8,00 Приключен
Оптимално изпълнение на обществените функции в сферата на регионалното развитие и благоустройството чрез аутсорс на услуги в обществена полза и публично – частно партньорство. 10.02.2009 127 866 127 866 0 127 866 12,00 Приключен
Предоставяне на специализирани юридически услуги на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, във връзка с осъществяване на дейността му” 12.05.2009 280 146 280 146 0 280 146 38,00 Приключен
Укрепване на капацитета на бенефициентите на ОПРР за успешно участие в изпълнението на ОПРР и усвояване на средствата, отпуснати от Структурните фондове чрез изпълнение на плана за обучение 12.05.2009 1 648 925 1 648 925 0 1 646 771 48,00 Приключен
Техническо и финансово наблюдение и контрол на изпълнението на проекти, договорирани по схемите за безвъзмездна помощ по операции 1.1, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 и 4.1 в рамките на ОПРР и осигуряване на обществена осведоменост, медийност и прозрачност на мониторинговия процес 12.05.2009 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Осъществяване на верификации и проверки на място във връзка с проекти, одобрени за финансиране по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” с бенефициенти – Главна дирекция «ПРР» в МРРБ 12.05.2009 0 0 0 0 24,00 Прекратен
“Предоставяне на информация и публичност относно политиката за интегрирано градско развитие на ЕС” 12.05.2009 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Проучване и анализ на въздействието върху околната среда от изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013” 12.05.2009 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Логистично и техническо обезпечаване на конференции, информационни кампании, срещи и други мероприятия, касаещи реализацията на ОПРР и текущата работа по нея 12.05.2009 1 275 369 1 275 369 0 1 244 080 80,00 Приключен
«Обезпечаване на служебни пътувания в чужбина на служителите на УО на ОПРР пряко свързани с изпълнение на основните им задължения» 12.05.2009 2 212 450 2 212 450 0 2 212 450 81,00 Приключен
Оптимизиране на системите и процедурите за управление, изпълнение и контрол на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. 12.05.2009 - 386 676 - 386 676 0 56 780 24,00 Приключен
Укрепване на административния капацитет и повишаване на мотивацията на служителите от Звеното за вътрешен одит към МРРБ” във връзка с изпълнението на дейностите по вътрешен одит на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г 13.11.2008 34 100 34 100 0 34 100 17,00 Приключен
„Ограничаване на текучеството и повишаване мотивацията на служителите на УО за изпълнение на дейностите по подготовката, координацията, управлението, мониторинга, плащането, отчетността, оценката, информацията и контрола на Оперативната програма„ 13.11.2008 1 044 907 1 044 907 0 1 044 907 17,00 Приключен
Осъществяване на стратегическа оценка на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. 27.08.2009 0 0 0 0 8,00 Прекратен
“Обезпечаване управлението, изпълнението, наблюдението и контрола на ОПРР в проверки на място, чрез участието на експертите от УО на ОПРР” 27.08.2009 436 065 436 065 0 412 916 76,00 Приключен
Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в петте големи града (Пловдив, Стара Загора, Варна, Русе и Плевен) 27.08.2009 2 345 547 2 345 547 0 2 345 547 36,00 Приключен
“Подпомагане дейността на работна група, инициирана от УО на ОПРР, свързана с по-добро координиране на процеса на деинституционализация на социалните институции за деца” 26.08.2009 50 762 50 762 0 50 762 12,00 Приключен
Осигуряване на външни експерти за осъществяване на предварителен контрол по чл.20а от Закона за обществените поръчки и на външни експерти в комисиите за оценка на офертите от списъка по чл.19 ал.2 т.8 от ЗОП 27.08.2009 - 488 - 488 0 28 914 53,00 Приключен
Осигуряване на медийност и прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007 – 2013 г. 27.08.2009 0 0 0 0 12,00 Прекратен
Няма представено проектно предложение 14.07.2009 105 369 105 369 0 105 369 1,00 Приключен
Обезпечаване на служебните пътувания в страната на служителите от УО на ОПРР, пряко свързани с изпълнение на основните им задължения. 25.11.2009 132 523 132 523 0 132 523 75,00 Приключен
Ограничаване на текучеството и повишаване мотивацията на служителите на УО за изпълнение на дейностите по подготовката, координацията, управлението, мониторинга, плащането, отчетността, оценката, информацията и контрола на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. 22.04.2010 2 852 953 2 852 953 0 2 852 953 36,00 Приключен
Осъществяване на средносрочна оценка на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 10.05.2010 373 090 373 090 0 373 090 12,00 Приключен
Укрепване на административния капацитет и повишаване на мотивацията на служителите от дирекция "Вътрешен одит" към МРРБ във връзка с изпълнението на дейностите по вътрешен одит на Оперативна програма "Регионално развитие" 16.06.2010 161 706 161 706 0 161 706 36,00 Приключен
Укрепване на капацитета на Управляващия орган на ОП "Регионално развитие' 2007-2013 г. за управление и изпълнение на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, чрез изпълнение на програмата за обучение, оценка и анализ на натоварването в УО на ОПРР. 14.07.2010 0 0 0 0 36,00 Прекратен
„Подкрепа за подготовката на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” 05.08.2010 55 771 55 771 0 55 771 6,00 Приключен
Развитие и утвържадаване на положителния имидж на Оперативна програма 'Регионално развитие" 2007-2013 г. 05.08.2010 5 004 5 004 0 29 121 23,00 Приключен
Политиката на сближаване и процеса на програмиране на регионалното развитие в България: варианти за подготовка на програмен период 2014-2013 05.08.2010 35 400 35 400 0 35 400 8,00 Приключен
Повишаване на мотивацията на служителите в ГД ПРР чрез материално стимулиране, обвързано с конкретния напредък, постигнат по управление и изпълнение на ОПРР 05.10.2010 792 135 792 135 0 0 24,00 Прекратен
"Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 и популяризирането й чрез електронните и печатни медии" 25.10.2010 3 969 329 3 969 329 0 3 952 129 64,00 Приключен
Пилотна оценка на капацитета на бенефициентите на ОП Регионално развитие 2007-2013 25.10.2010 0 0 0 0 4,00 Прекратен
Укрепване на капацитета на Управляващия орган на ОП "Регионално развитие" за управление и изпълнение на Програмата чрез назначаване на сътрудници по управление на европейски проекти и програми 12.11.2010 524 295 524 295 0 615 296 58,00 Приключен
Повишаване мотивацията на държавните служителите от администрацията на МРРБ, които имат принос за изпълнението на дейности по управлението на финансовата помощ от Европейския съюз, определени в чл. 6, ал. 5 от ПМС 67/14.04.2010 г. 12.11.2010 237 810 237 810 0 237 810 32,00 Приключен
Създаване на условия за ефективно изпълнение на схемите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, оценка на проектни предложения и успешно реализиране на сключените договори по ОПРР 03.12.2010 580 770 580 770 0 580 770 61,90 Приключен
Оптимизиране на процесите на архивиране на документацията по изпълнение на ОП „Регионално развитие”2007-2013г. 22.02.2011 50 788 50 788 0 50 788 11,00 Приключен
МРРБ – ефективна, модерна и прозрачна приходна администрация в услуга на гражданите и бизнеса 25.02.2011 652 811 652 811 0 652 811 28,37 Приключен
Оказване на Техническа подкрепа на УО на ОП „Регионално развитие”, за управление и изпълнение на ОПРР, чрез избор на външни специалисти 29.03.2011 364 848 364 848 0 364 848 59,00 Приключен
Укрепване на капацитета на УО на ОПРР, чрез обмен на добри практики и опит с управляващи органи, серифициращи органи, регионални и местни власти от страни, членки на ЕС, свързани с изпълнение на регионални политики на Общността 29.03.2011 61 230 61 230 0 4 740 48,00 Приключен
Изготвяне на планове за действие за укрепване на административния капацитет на бенефициентите на ОПРР 12.05.2011 85 479 85 479 0 85 479 24,00 Приключен
Закупуване на IT и офис оборудване, необходими за работата на УО на ОПРР 12.05.2011 275 415 275 415 0 275 415 24,00 Приключен
Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите 12.05.2011 3 165 364 3 165 364 0 3 165 364 55,00 Приключен
Програмиране на регионалното развитие за периода 2014-2020 10.06.2011 799 305 799 305 0 799 305 45,00 Приключен
"Изработване и разпространение на информационни, рекламни материали и сувенири във връзка с изпълнението на ОПРР" 04.08.2011 521 869 521 869 0 521 869 54,00 Приключен
Осигуряване на хранилище за документация на хартиен носител по изпълнение на ОП „Регионално развитие”2007-2013г. 16.08.2011 312 586 312 586 0 312 586 52,00 Приключен
Обучение на одиторите от Дирекция "Вътрешен одит" в МРРБ 30.11.2011 64 357 64 357 0 64 357 38,00 Приключен
"Осъществяване на оценки, свързани с подготовка на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г." 26.03.2012 336 420 336 420 0 274 788 23,00 Приключен
Енергийно обновяване на българските домове 09.04.2012 26 613 549 20 534 169 12 681 406 20 483 596 46,00 Приключен
Визуализация на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г. 02.05.2012 29 398 29 398 0 29 398 10,00 Приключен
"Подпомагане реализирането на проекта за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" 14.05.2012 4 721 094 4 721 094 0 4 721 094 45,00 Приключен
Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК 20.06.2012 11 994 625 11 994 625 3 000 11 994 625 46,00 Приключен
"Техническа помощ за извършване на консултантски услуги по отношение анализ на възможностите и вариантите за въвеждането на интегрирана Електронна система за предоставяне на европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ) при ползване на пътна инфраструктура от републиканската пътна мрежа в Република България" 04.07.2012 0 0 0 0 19,90 Приключен
„Специализирани юридически услуги за Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013” 25.07.2012 419 095 419 095 0 419 095 41,00 Приключен
Усъвършенстване на управлението на националната политика за развитие на електронното управление чрез разработване на Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление и въвеждане на механизми за консултация и координация на МРРБ и останалите въвлечени в процеса страни за постигане на синергия на проектите на национално, регионално и местно ниво 20.09.2012 423 079 423 079 0 423 079 18,00 Приключен
Надграждане на административния капацитет на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” чрез финансиране на възнагражденията на служителите на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” 10.10.2012 13 627 046 13 627 046 0 13 627 046 36,00 Приключен
Подкрепа на дейности осигуряващи стабилизиране на административния капацитет на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”, чрез финансиране на възнаграждения на сътрудници по управление на европейски проекти и програми 11.10.2012 2 530 240 2 530 240 0 2 530 240 36,00 Приключен
Стабилизиране на административния капацитет на дирекция „Вътрешен одит” за извършване на одитни дейности по Оперативна програма „Регионално развитие”, в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, чрез осигуряване на средства за възнаграждения за периода 01.07.2012-31.12.2014 г. 11.10.2012 277 756 277 756 0 277 756 36,00 Приключен
Оптимизиране и интегриране на геопространствена информационна система (ГИС) на МРРБ 16.11.2012 324 902 324 902 0 324 902 22,30 Приключен
Осигуряване на подходящи условия за работа на Управляващия орган на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. чрез наемане на сграда извън МРРБ" 29.11.2012 3 004 318 3 004 318 0 3 004 318 38,00 Приключен
Осъществяване на оценка на въздействието на интервенциите по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. и на приноса им за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС 11.07.2013 442 863 442 863 0 442 863 26,00 Приключен
„Подобряване на условията и капацитета за осъществяване на проверки на място и информационно осигуряване на работата на Управляващия орган на Оперативна програма Регионално развитие“ 21.03.2015 606 160 606 160 0 606 160 9,00 Приключен
„Оптимизиране функциите, процесите и организационната структура на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.“ 21.03.2015 83 650 83 650 0 83 650 10,00 Приключен
Осигуряване на специализирана експертна помощ във връзка с анализ на съответствието на ОПРР с приложимите режими за държавни помощи 21.03.2015 150 000 150 000 0 150 000 9,00 Приключен
„Повишаване квалификацията на служителите на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., чрез осъществяване на специализирани обучения“ 21.03.2015 0 0 0 0 9,00 Прекратен
Подпомагане работата на Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" чрез избор на изпълнител за предоставяне на юридически услуги и изготвяне на условия на договори за безвъзмездна финансова помощ, за нуждите на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 28.04.2015 7 680 7 680 0 7 680 5,00 Приключен
„Стабилизиране на административния капацитет на дирекция „Вътрешен одит“ за извършване на одитни дейности по Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 01.09.2015г.-31.12.2015г.“ 24.11.2015 31 109 31 109 0 31 109 3,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз