Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175415627 „Контракс” АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1303 София р-н Изгрев, кв. „Изток”, ул. „Тинтява” 13
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Инвестиции за производство на софтуер и предоставяне на сервизни услуги за комплексни ИКТ системи по световни стандарти " 17.07.2009 808 423 485 054 351 120 484 880 15,00 Приключен
ХИПОКРАТ НЕО 21.12.2013 333 500 300 150 33 434 300 144 6,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СЪТРУДНИЧЕСТВО С РАБОТОДАТЕЛИТЕ 27.08.2013 16,27 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО BG051PO001-3.1.01-0001-C0001
,,Подобряване на образователната инфраструктура в община Бургас” BG161PO001-1.1.01-0033-C0001
Обновена и модернизирана образователната инфраструктура в Община Нова Загора BG161PO001-1.1.01-0035-C0001
Повишаване и укрепване на административния капацитет на АЗ и нейните териториални поделения Дирекции "Бюро по труда" за управление и реализиране на приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР BG051PO001-8.1.02-0001-C0001
Подкрепа на Дирекция " Структурни фондове и международни образователни програми" в Министерството на образованието и науката за успешна управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР BG051PO001-8.1.01-0001-C0001
Ремонт, обновяване и оборудване на социални заведения за деца и младежи с увреждания в гр. Разград и с. Просторно, община Разград в подкрепа на интегрираното и устойчиво местно развитие. BG161PO001-1.1.01-0244-C0001
Изграждане на интегрирана информационна система на МТСП BG051PO001-6.1.02-0001-C0001
Въвеждане на система за е-управление в община Пещера BG051PO002-3.1.02-0038-C0001
"Модернизиране на системата за предоставяне на услуги" BG051PO001-6.1.03-0003-C0001
"Въвеждане на нов продукт в производството на софтуер – ЕRP за МСП /ИТ система за управление на МСП/ и предлагане на ERP през интернет" BG161PO003-2.1.04-0429-C0001
"Въвеждане на нови продукти с висока добавена стойност – нестандартни електротехнически прибори и подобряване качеството на настоящите продукти /електрически табла и цялостни решения за индустриална автоматизация/ чрез ново производствено оборудване и ERP система" BG161PO003-2.1.04-0491-C0001
"Популяризиране на предимствата за инвестиране в България" BG161PO003-4.1.01-0001-C0001
Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І BG161PO005-3.0.02-0001-C0001
Укрепване на капацитета на Прокуратурата на Република България при взаимодействие с контролните органи за противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите BG051PO002-1.5.02-0003-C0001
"Ограничаване и превенция на неформалната икономика" BG051PO001-2.1.05-0001-C0001
"Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна среда в МУ-Плевен чрез подобряавне на енергийната ефективност на учебните корпуси, осигуряване на достъпна среда и модернизация на библиотеката" BG161PO001-1.1.07-0012-C0001
“Инвестираме в нашите деца” BG161PO001-1.1.01-0110-C0001
Технологична инициатива за комплексна модернизация на „Стайлком” ООД BG161PO003-2.1.06-0164-C0001
Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” BG051PO001-6.1.06-0001-C0001
Подобряване контрола на труда BG051PO001-6.1.07-0001-C0001
Информационна сигурност – ново предизвикателство при независимите оценки. BG161PO003-2.1.08-0268-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на "Групова практика за първична медицинска помощ-Сливен"ООД чрез инвестиции в управление на качеството и информационната сигурност BG161PO003-2.1.08-0028-C0001
„Повишаване на конкурентоспособността на „Фактор И.Н.” АД чрез внедряване на международно признати стандарти и модерен управленски софтуер” BG161PO003-2.1.08-0592-C0001
Въвеждане на Интегрирана Система за Управление (ИСУ), съгласно изискванията на ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005 на Модус Консулт ЕООД BG161PO003-2.1.08-0429-C0001
Постигане на ефективно управление на бизнес процесите, благодарение интегрирането на специализиран софтуер, чрез покриване на международно признати стандарти съгласно ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.08-0441-C0001
BG051PO001-6.2.12 „Единна информационна система на медицинската експертиза в България” BG051PO001-6.2.12-0001-C0001
Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство BG051PO002-3.2.02-0001-C0001
Развитие на иновативна система за дистанционен достъп, контрол и управление на процеси и апарати BG161PO003-1.1.01-0187-C0001
Въвеждане на нови електронни услуги и увеличаване обема на настоящите с цел нарастване продажбите на международния пазар BG161PO003-2.1.11-0093-C0001
" ХАЙ ЕНД Първият издател на дигитални списания в България" BG161PO003-2.1.11-0119-C0001
Разработка, конфигуриране и внедряване на Специализирана информационна система за управление в ГД”Охрана” и включването й към Единната информационна система за противодействие на престъпността BG051PO002-3.3.05-0002-C0001
Внедряване на високотехнологичен иновативен продукт в СКОРТЕЛ BG161PO003-1.1.04-0006-C0001
Доизграждане, усъвършенстване и подготовка за интегриране с ЕИСПП на информационната система на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” BG051PO002-3.3.05-0001-C0001
Йовковият Добрич - съвременна туристическа дестинация BG161PO001-3.1.03-0009-C0001
"Подкрепа за укрепване административния капацитет на Министерство на здравеопазването при изпълнението на Средносрочна рамкова инвестиционна програма и контрол върху изпълнението на проектните предложения към нея" BG161PO001-5.3.01-0062-C0001
Момчилова крепост-митовете оживяват BG161PO001-3.1.03-0018-C0001
Система за кариерно ориентиране в училищното образование BG051PO001-4.3.02-0001-C0001
Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на информационната система на Търговския регистър към Агенция по вписванията BG051PO002-3.1.06-0019-C0001
СТРИМОНА СТРОЙ автоматизира системите си за управление BG161PO003-2.1.12-0973-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „СБАЛОЗ” ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на СУК съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система BG161PO003-2.1.12-0686-C0001
Модерно управление на здравните услуги в НКБ – София BG161PO003-2.1.12-0172-C0001
Въвеждане на системата за управление на производството на детайли за хидравлични зъбни помпи за автомобилната индустрия /МES система/ BG161PO003-2.1.12-0258-C0001
Въвеждане на система за управление на производството на софтуер в „Л-Клас” ООД BG161PO003-2.1.12-0259-C0001
Въвеждане цялостна управленска интегрирана информационна система (ERP и MOM) BG161PO003-2.1.12-0910-C0001
Повишаване на конкурентоспособността и ефективно управление на процесите в МЦ САНУС 2000 ООД чрез въвеждане на Система за управление на клинична лаборатория и образна диагностика BG161PO003-2.1.12-0272-C0001
Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол BG161PO001-3.1.03-0027-C0001
Podkrepa BG161PO002-1.9.01-0001-C0001
"Техническа помощ за обезпечаване на разходите за доставка на компютърно и периферно оборудване, сървър и софтуерни продукти за нуждите на Национална компания „Железопътна инфраструктура” - бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г." BG161PO004-5.0.01-0068-C0001
Разработване на „облачни” услуги като фактор за устойчивост и конкурентоспособност в сектора на информационните технологии. BG161PO003-2.1.13-0345-C0001
Повишаване на конкурентоспособността чрез внедряване на системи за управление в ЕРС-КОС ООД BG161PO003-2.1.12-0748-C0001
Подкрепа за заетост BG051PO001-1.1.11-0001-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на "Три Де Проджексън" ЕООД чрез разработване и внедряване на иновативен софтуер за интерактивни три де прожекции" BG161PO003-1.1.03-0014-C0001
"Укрепване и разширяване на офиса за трансфер на аеро-космически технологии в областта на защита здравето на грожданите при бедствия и кризи" BG161PO003-1.2.02-0016-C0001
Техническо обезпечаване на управлението на ОПОС BG161PO005-4.0.01-0089-C0001
Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния процес на Машинно-технологичен факултет (МТФ) при Технически университет – София (ТУ-София). BG051PO001-4.3.04-0045-C0001
Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инжинерно педагогически кадри BG051PO001-4.3.04-0040-C0001
Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по "Компютърни науки" BG051PO001-4.3.04-0044-C0001
Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален Военен Университет "Васил Левски" BG051PO001-4.3.04-0016-C0001
Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети BG051PO001-4.3.04-0058-C0001
Развитие на електронните форми на дистанционно обучение и изграждане на "Виртуална библиотека" във ВТУ "Т.Каблешков" гр.София BG051PO001-4.3.04-0024-C0001
Доставка на оборудване за нуждите на Сертифициращия орган BG161PO002-1.2.01-0010-C0001
"Научно-технологичен парк" BG161PO003-1.2.05-0001-C0001
Разработване на компютърна система за моделиране на състоянието и възможното развитие на бизнес процесите в производствени предприятия с дискретно производство BG161PO003-1.1.05-0281-C0001
Е-ПОДЕМ - европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт BG161PO002-1.10.01-0001-C0001
Изграждане на система за информационно обслужване на учебната дейност в Академията на МВР BG051PO001-3.1.08-0021-C0001
Усъвършенстване на системите за управление в Лесотехнически университет BG051PO001-3.1.08-0033-C0001
Актуализиране на учебните програми в департамент Компютърни Науки на АУБ в съответствие с изискванията на пазара на труда BG051PO001-3.1.07-0001-C0001
Внедряване на решения и програмни приложения за осъществяване на алтернативни мобилни услуги, посредством интелигентни мобилни устройства през публични и частни Wi-Fi, EDGE, 3G или LTE мобилни мрежи, с цел предоставяне на виртуални телекомуникационни услуги /Виртуален телеком/. BG161PO003-1.1.03-0039-C0001
Съчетаване на учебните програми с изискванията на работодателите (СЪПОРТ) BG051PO001-3.1.07-0050-C0001
Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления BG051PO001-3.1.07-0024-C0001
Актуализиране на съществуваща учебна програма по архитектура и създаване на нова магистърска програма по архитектура на английски език BG051PO001-3.1.07-0010-C0001
Повишаване на професионалната компетентност на служителите в ДАНС за по-ефективно и ефикасно изпълнение на функциите им по защита на националната сигурност от посегателства върху Националната система за защита на класифицираната информация BG051PO002-2.2.10-0002-C0001
"Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехническия университет" BG051PO001-3.3.06-0056-C0001
Разработване и защита на дисертации по "Безопасност на храните" и "Управление на ветеринарната дейност" BG051PO001-3.3.06-0009-C0001
"Изграждане на съвременна образователна и научноизследователска среда за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени във Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" BG051PO001-3.3.06-0057-C0001
"Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни компютърни технологии" BG051PO001-3.3.06-0045-C0001
„Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” BG161PO003-4.3.03-0001-C0001
"Развитие на приложните изследвания в Русенския университет" BG161PO003-1.2.04-0011-C0001
"Квалификация и заетост - нов шанс за безработни младежи в "Глобъл-Нет Солюшънс" ЕООД" BG051PO001-1.1.13-0369-C0001
Актавис пътува BG051PO001-2.2.03-0371-C0001
Повишаване конкурентоспособността на Балистик сел ЕООД, чрез въвеждане на иновативен продукт BG161PO003-1.1.07-0350-C0001
Внедряване на интегрирана иновативна електронна платформа за управление на логистика и транспорт BG161PO003-1.1.07-0351-C0001
Повишаване конкурентоспособността на РАИС ООД на световния пазар чрез внедряване на иновативен продукт BG161PO003-1.1.07-0528-C0001
Въвеждане на стандартна информационнo- комуникационнa система със защитен Интернет портал за електронно обслужване на държавната администрация, бизнеса и гражданите при прилагане на мерките за превенция на изпиране на пари и финансиране на тероризъм. BG051PO002-3.2.04-0009-C0001
Създаване на административна структура – клъстер за насърчаване взаимодействието между научните среди в лицето на висши училища и бизнес сектора в България BG161PO003-2.4.02-0026-C0001
Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна система, предоставяща административни услуги в ИАТ BG051PO002-3.1.08-0008-C0001
„Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез реализиране и внедряване на онлайн административни услуги от 4-то ниво” BG051PO002-3.1.08-0002-C0001
„е-консулски услуги” BG051PO002-3.1.08-0031-C0001
„Предоставяне на електронни административни услуги за граждани, институции, бизнес и академична общност от Министерство на образованието и науката (МОН)” BG051PO002-3.1.08-0035-C0001
„Подобряване на обслужването на гражданите и юридическите лица и осъществяване на ефективен контрол върху дейността на задължените лица чрез реализиране и внедряване на електронни административни услуги“ BG051PO002-3.1.08-0038-C0001
Разработване и внедряване на Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с Националния осигурителен институт (НОИ) за изплащане на паричните обезщетения от ДОО BG051PO002-3.2.06-0015-C0001
Е-ПОДЕМ+ BG161PO002-1.10.01-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз