Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040396536 ЕТ “Александър Ковачев”
Седалище Област: Силистра Oбщина: Силистра 7500 Силистра ул. Десети февруари 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Иван Вазов„ с.Зафирово" BG161PO001-4.1.01-0011-C0003
Подобряване на транспортната достъпност чрез рехабилитация на част от общинската пътна мрежа на община Силистра BG161PO001-2.1.02-0023-C0001
Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10 години BG051PO001-5.2.06-0115-C0001
"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ "Кокиче", с. Зебил- филиал "Пролет", с. Звенимир и ЦДГ "Мир", с. Калугерене, община Главиница" BG161PO001-4.1.03-0008-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Кайнарджа - ЦДГ "Еделвайс" - с . Кайнарджа, Филиал ЦДГ "Пролет" - с. Голеш, Филиал ЦДГ "Първа радост" - с. Средище и ОУ "Цанко Церковски - с. Средище BG161PO001-4.1.03-0032-C0001
Внедраяване на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура в община Силистра BG161PO001-1.1.09-0013-C0001
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Силистра 2014-2020 г. BG161PO001-1.4.07-0019-C0001
“Разработване и внедряване на електронен регистър за обезпечаване на дейността по административното сътрудничество с държавите-членки на ЕС при събиране на публични вземания – Информационна система “Взаимна помощ при събиране” BG051PO002-3.1.06-0008-C0001
“Пътуване” към знанието” BG051PO001-4.1.05-0033-C0001
Повишаване ефективността на работа в Община Силистра BG051PO002-1.1.04-0002-C0001
ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ – ГАРАНТИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ В МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН ЧРЕЗ ОПТИМАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАЛИЧНИТЕ РЕСУРСИ BG051PO002-1.1.04-0012-C0001
Уеб приложение за анализ и оптимизация на телефонни сметки BG161PO003-1.1.05-0257-C0001
Зелена и достъпна градска среда – гр. Силистра BG161PO001-1.4.09-0011-C0001
„Осигуряване и гарантиране на средата за развитие на служителите в НАП чрез кариерно развитие, кариерно консултиране и подготовка на вътрешни оценители за Център за оценка и развитие” BG051PO002-2.2.09-0020-C0001
Провеждане на специализирани курсове за обучение на ИТ експерти за разработване на WEB-приложения и управление на сървър на приложения BG051PO002-2.2.09-0009-C0001
„Подобряване на знанията и уменията на служители от НАП във връзка с изпълнението на служебните им задължения при обмен на информация” BG051PO002-2.2.09-0019-C0001
„Подобряване на знанията и уменията по английски език на служители от НАП, във връзка с изпълнение на служебните им задължения.” BG051PO002-2.2.09-0016-C0001
Провеждане на специализирани курсове за обучение на ИТ експерти за администриране на бази данни. BG051PO002-2.2.09-0085-C0001
Повишаване капацитета на НАП при провеждане на бизнес анализ и дефиниране на изисквания за разработка или усъвършенстване на информационни системи в НАП BG051PO002-2.2.09-0012-C0001
Повишаване знанията и уменията на служителите от НАП за работа със стандартен софтуер, използван за анализи от Управленската информационна система (DataWarehouse) (УИС) в НАП BG051PO002-2.2.09-0018-C0001
Придобиване и развиване на знанията и уменията на служителите на НАП за работа със софтуерни продукти от платформата АРИС и MS Office при управление на бизнес процесите и ИТ- архитектурата на НАП BG051PO002-2.2.09-0015-C0001
„Провеждане на специализирани курсове за обучение на ИТ експерти за управление на комуникационната, хардуерната и технологичната инфраструктура на НАП” BG051PO002-2.2.09-0013-C0001
”Подобряване управленския капацитет в НАП чрез провеждане на индивидуален коучинг, екипен коучинг и обучение за изграждане на ефективен публичен имидж за висши служители в НАП” BG051PO002-2.2.09-0022-C0001
Областна администрация Силистра – по-компетентна и ефективна BG051PO002-2.2.09-0049-C0001
Развитие на компетентностите на служителите на областна администрация Силистра - гаранция за ефективна администрация BG051PO002-2.2.12-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз