Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200799937 "Ка Ел Офис" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1137 Панчарево Вилна зона "Косанин дол" 999
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013" BG161PO003-5.0.01-0003-C0001
Подобряване контрола на труда BG051PO001-6.1.07-0001-C0001
"Интегриран план за градско възстановяване и развитие- устойчива Враца" BG161PO001-1.4.07-0031-C0001
Оптимизиране на процесите по предоставяне на услуги на Българския институт по метрология (БИМ). БИМ – доставчик на електронни административни услуги. BG051PO002-3.1.04-0012-C0001
Модерната администрация – гарант на модерното образование BG051PO002-2.1.04-0006-C0001
Чрез ефективни партньорства към устойчиво развитие на София BG051PO002-1.3.04-0014-C0001
Укрепване на капацитета на МФ в областта на финансовите услуги и пазари BG051PO002-1.6.02-0067-C0001
Подобряване на адекватността и ефективността на вътрешния одит в публичния сектор чрез извършване на външни оценки на качеството, като част от програмата за осигуряване на качеството на одитната дейност. BG051PO002-1.2.05-0002-C0001
Разработване, внедряване и оценка на въздействието на усъвършенствана политика в Държавна агенция „Архиви” BG051PO002-1.3.06-0005-C0001
Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги BG051PO002-2.2.06-0001-C0001
„Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България-Русе” BG161PO004-3.0.01-0004-C0001
Подобряване на работата на Сертифициращия орган чрез активна комуникация с останалите участници в процеса на управление на средствата по СКФ BG161PO002-1.2.01-0009-C0001
Е-ПОДЕМ - европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт BG161PO002-1.10.01-0001-C0001
Компетентна и ефективна общинска администрация - община Своге BG051PO002-2.2.08-0176-C0001
По-добра социална интеграция за младежите в риск BG051PO001-7.0.07-0204-C0001
Традиции и иновации в предоставянето на социални услуги за лица с увреждания BG051PO001-7.0.07-0116-C0001
Нови подходи за социално включване на уязвимите групи в община Своге BG051PO001-7.0.07-0213-C0001
„Повишаване на адаптивността и квалификацията на служителите в общинска администрация на гр.Костинброд , чрез усвояване на нови и развитие и надграждане на придобити знания и умения” BG051PO002-2.2.08-0137-C0001
Усъвършенстване на знанията и професионалните умения на персонала на БИМ с функции по законова метрология BG051PO002-2.2.09-0029-C0001
Укрепване на организационният капацитет , екипната ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд BG051PO002-2.2.12-0043-C0001
Повишаване на капацитета и ефективността на общинската администрация в община Своге BG051PO002-2.2.12-0130-C0001
АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България BG161PO003-2.4.02-0091-C0001
„Община Русе – интелигентна и ефективна държавна администрация“ BG051PO002-2.2.15-0136-C0001
Повишаване на професионалната квалификация на служителите на Контролно-техническа инспекция за по-ефективно и ефикасно изпълнение на служебните им задължения BG051PO002-2.2.17-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз