Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123139451 "ТЕВА-ТМ"ООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Раднево 6260 Раднево ул. "Болшевишка" 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ДА – Добра Администрация в Община Гълъбово BG051PO002-3.1.02-0044-C0001
Изграждане на ЦНСТ в гр. Раднево BG161PO001-1.1.11-0009-C0001
"Пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане и рехабилитация на канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа, гр.Гълъбово" BG161PO005-1.0.07-0022-C0001
Разработване на интегрирана система за непрекъснато подобряване безопасността и здравето при работа в „Строителство и монтаж” ООД BG051PO001-2.3.02-0233-C0001
Разработване на интегрирана система за непрекъснато подобряване безопасността и здравето при работа в СК "Плам" ООД BG051PO001-2.3.02-0234-C0001
По-голяма ефективност на общинска администрация Раднево чрез оптимизиране на структурата и функциите й BG051PO002-1.1.07-0060-C0001
„Подобряване на ефективността на общинска администрация – Гълъбово чрез оптимизиране на структурата и функциите й” BG051PO002-1.1.07-0041-C0001
Подобряване нa ефективността на общинска администрация Мъглиж чрез оптимизиране на структурата и функциите й BG051PO002-1.1.07-0062-C0001
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Мъглиж BG051PO002-1.3.07-0085-C0001
Подобряване работата на администрацията на община Гълъбово в процеса по разработване и актуализация на политики BG051PO002-1.3.07-0043-C0001
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Раднево BG051PO002-1.3.07-0104-C0001
Общинска администрация Мъглиж - Компетентна и ефективна BG051PO002-2.2.12-0047-C0001
Повишаване на капацитета на служителите на Община Гълъбово за по- качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.12-0052-C0001
„Модерна и компетентна администрация за реализиране правото на гражданите на Община Раднево за добро управление" BG051PO002-2.2.12-0098-C0001
Повишаване на квалификацията и мотивираността на служителите на община Гълъбово BG051PO002-2.2.15-0131-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз