Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 0006953880005 Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Дякон Игнатий" 9
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Изработване на Общ генерален план за транспорта 15.05.2008 5 153 280 5 153 280 0 5 153 280 39,67 Приключен
Провеждане на кампания за избор на лого и слоган на Oперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. 08.08.2008 103 200 103 200 0 103 200 3,00 Приключен
Провеждане на Трето редовно заседание на Комитета за наблюдение по Оперативна програма „Транспорт" 08.08.2008 16 000 16 000 0 16 000 9,63 Приключен
Организиране на голямо публично събитие за официалното представяне на одобрената от ЕК Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. 28.10.2008 30 000 30 000 0 30 000 1,00 Приключен
Подготовка и изпълнение на публични събития за популяризиране на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. 11.11.2008 50 164 50 164 0 50 164 2,00 Приключен
Разработване и поддръжка на интернет страница на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г./ОПТ/ 12.07.2011 111 144 111 144 0 111 144 109,37 Приключен
Разработване на методика за мониторинг и оценка и изпълнение на дейностите по мониторинг и оценка на Комуникационния план на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. 07.11.2008 103 080 103 080 0 103 080 9,00 Приключен
Осигуряване на месечно допълнително възнаграждение на служителите, изпълняващи функции по управление и контрол на средствата от Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. 13.11.2008 318 191 318 191 0 454 930 12,00 Приключен
Провеждане на Четвърто, извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” 18.11.2008 5 776 5 776 0 5 776 2,00 Приключен
Осигуряване на финансови средства за покриване на разходи на служителите в Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Транспорт” (ОПТ), свързани с командировки и заплащане на такси за участия в семинари, обучения и конференции при посещения в страни-членки на ЕС 06.10.2008 32 031 32 031 0 37 627 5,00 Приключен
Подготовка на тръжни документи и оценка на предложения по поръчки/проекти по Приоритетна ос „Техническа помощ” 21.01.2009 27 371 27 371 0 54 970 64,13 Приключен
Осигуряване на финансови средства за периода 01.03.2009 – 31.12.2009 г. за покриване на разходи за командировки в страни-членки на ЕС и заплащане на такси за участия в семинари, обучения и конференции на служители от УО на ОПТ и други звена в МТ, чиито функции са пряко свързани с управление, наблюдение и оценка на ОПТ 10.02.2009 283 957 283 957 0 285 259 52,80 Приключен
Осигуряване на финансови ресурси за провеждане на заседания на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” за периода 2008 г. – декември 2009 г. 17.03.2009 35 751 35 751 0 35 751 50,03 Приключен
Осигуряване на финансови средства за заплащане на специализирано одиторско предприятие/предприятие на регистрирани одитори/регистриран одитро по Закона на независим финансов одит(ЗНФО) при извършване на верификация на искания за плащане; проверка на финансови отчети, доклади за напредъка и окончателни доклади на проекти по приоритена ос "Техническа помощ" на ОПТ, с бенефициент УО на ОПТ, за периода 01.12.2008-31.12.2010 г." 14.05.2009 55 000 55 000 0 41 136 25,33 В процес на изпълнение
Осигуряване на средства за материално стимулиране и задължителни осигурителни вноски по реда на ПМС 197/2008 на служителите в Управляващия орган, отговорни за изпълнението и контрола на ОП "Транспорт" 2007-2013 и предприсъединителна програма ИСПА 14.07.2009 71 478 71 478 0 93 720 52,73 Приключен
Предоставяне на специфична експертиза на УО при извършване на проверки на място по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. 27.08.2009 390 625 390 625 0 390 625 48,73 Приключен
Осигуряване на месечно допълнително възнаграждение на служителите, изпълняващи функции по управление и контрол на средствата от Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. 27.08.2009 1 200 000 1 200 000 0 615 258 24,00 В процес на изпълнение
„Подобряване на ефикасността и ефективността при управление на техническата помощ по Оперативна програма „Транспорт” 27.08.2009 571 082 571 082 0 571 082 54,77 Приключен
Предварителен контрол на документации за възлагане на обществени поръчки и участие на външни експерти в комисии за провеждане на процедури по проекти, предвидени за финансиране от ОП "Транспорт" 2007-2013 г. 15.10.2009 189 759 189 759 0 189 759 57,13 Приключен
"Техническа помощ за обезпечаване на разходите за доставка и инсталиране на компютърна и периферна техника и доставка на офис консумативи за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г." 06.11.2009 1 689 943 1 689 943 0 1 689 943 84,53 Приключен
Извършване на дейности в изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма «Транспорт» 2007-2013г. 16.12.2009 1 385 276 1 385 276 0 1 389 266 94,33 Приключен
"Независими оценки на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. през 2010 и 2011 г." 12.04.2010 618 284 618 284 0 618 284 39,23 Приключен
Осигуряване на финансови ресурси за провеждане на заседания на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” за периода март 2010 г. – декември 2013 г. 20.05.2010 260 000 260 000 0 185 716 52,73 В процес на изпълнение
Консултантски услуги за подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител за разработване на нова републиканска транспортна схема 31.05.2010 0 0 0 0 31,17 Прекратен
Техническа помощ за подпомагане стратегическото развитие на железопътния сектор в Република България 17.06.2010 1 028 400 1 028 400 0 1 028 400 33,57 Приключен
Техническа помощ за обезпечаване извършването на административни и технически услуги и други разходи, съпътстващи изпълнението на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. за нуждите на Управляващия орган 13.07.2010 365 854 365 854 0 585 951 76,47 Приключен
"Обезпечаване на разходите за изготвяне на доклад по наблюдението и контрола на въздействията върху околната среда при прилагане на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г." 05.08.2010 16 445 16 445 0 16 445 27,37 Приключен
"Популяризиране на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии (телевизии и радиостанции)" 05.08.2010 3 468 820 3 468 820 0 3 468 820 59,77 Приключен
Обезпечаване на разходите за избор на консултант за разработване на „Модел за управление на инфраструктурни проекти, предвидени за финансиране по Оперативна програма „Транспорт” 2007 - 2013 г.” 25.08.2010 69 840 69 840 0 69 840 78,67 Приключен
Популяризиране на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. чрез сътрудничество с печатни медии и интернет издания и организиране и провеждане на работни посещения в страни-членки на Европейския съюз за български представители на средствата за масово осведомяване 02.02.2011 1 977 326 1 977 326 0 900 560 57,73 В процес на изпълнение
"Осигуряване на възнаграждения и материално стимулиране на служителите, изпълняващи функции по управление и контрол на средствата от Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г." 30.03.2011 2 718 547 2 718 547 0 2 718 547 29,47 Приключен
"Осигуряване на финансови средства за верификация на разходи по проекти по Приоритетна ос "Техническа помощ" на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013, с бенефициент Управляващия орган по ОП "Транспорт" 2007-2013" 14.04.2011 101 191 101 191 0 101 191 68,57 Приключен
„Укрепване на административния капацитет на УО на ОПТ и звената и служители в МТИТС, пряко ангажирани с изпълнението на дейности по ОПТ и обезпечаване на съвместни мероприятия при управлението на ОП „Транспорт” 10.04.2012 1 398 273 1 398 273 0 1 398 273 56,57 Приключен
„Предоставяне на консултантски услуги във връзка с преструктурирането на железопътния сектор в Република България” 12.06.2012 2 476 800 2 476 800 0 2 476 800 19,93 Приключен
„Изработване на генерален план за мониторинг на околната среда” 04.07.2012 1 023 120 1 023 120 0 1 023 120 36,37 Приключен
"Популяризиране на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии: телевизии и радиостанции с регионално и/или местно покритие/обхват за периода 2013-2014 г. 08.03.2013 652 206 652 206 0 652 206 45,43 Приключен
"Подпомагане дейността на Управляващия орган за ефективно и ефикасно управление на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г." 11.03.2013 150 183 150 183 0 150 183 45,33 Приключен
"Извършване на независима оценка на ОП "Транспорт" на тема "Обща оценка на напредъка и цялостното изпълнение на ОПТ" 19.06.2013 0 0 0 0 23,10 Приключен
„Осигуряване на финансови ресурси за провеждане на заседания на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. за периода 2014 г. – 2015 г.” 27.06.2013 94 879 94 879 0 94 879 27,50 Приключен
„Подпомагане на Управляващия орган на ОП „Транспорт” 2007-2013 г. при подготовката на следващата Оперативна програма за периода 2014-2020 г.” 02.07.2013 1 088 784 1 088 784 0 1 088 784 26,33 В процес на изпълнение
"Осигуряване на средства за брутни заплати/трудови възнаграждения на служителите в МТИТС, изпълняващи функции по управление и контрол на средствата от структурните инструменти на ЕС" 24.07.2013 5 879 705 5 879 705 0 5 879 705 40,83 Приключен
„Подготвителни дейности за подобряване на материално – техническите условия на дирекция „Координация на програми и проекти” в качеството й на Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” 11.09.2013 109 533 109 533 0 109 533 35,93 Приключен
„Предоставяне на стратегическа консултантска помощ от Европейска инвестиционна банка на Управляващия орган на ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г. за успешно приключване на програмния период 2007 – 2013 г.” 17.03.2014 1 580 155 1 580 155 0 1 580 155 32,97 Приключен
„Заключителна кампания за популяризиране на резултатите от Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. сред широката общественост, чрез сътрудничество с електронни медии (телевизии и радиостанции)” 17.07.2015 1 240 207 1 240 207 0 1 240 207 16,73 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Организацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз