Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130589107 "ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Позитано" №9А, ет. 1, офис № 27
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа на Дирекция " Структурни фондове и международни образователни програми" в Министерството на образованието и науката за успешна управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР BG051PO001-8.1.01-0001-C0001
"Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013" BG161PO003-5.0.01-0003-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите на Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ" и провеждане на специализирани обучения за бенефициентите на програмата. BG161PO002-1.4.01-0009-C0001
Укрепване на капацитета за прилагане на мерките по информация и публичност BG161PO002-3.1.01-0005-C0001
Осигуряване работата на Централното координационно звено и на Комитета за наблюдение на НСРР 2011 – 2012 BG161PO002-1.1.01-0009-C0001
"Подобряване на качеството на услугите в системата на Министерство на труда и социалната политика" BG051PO001-6.1.08-0001-C0001
Повишаване на ефективността на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите BG161PO002-1.2.01-0006-C0001
Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище" BG051PO001-6.2.13-0001-C0001
„Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” BG051PO001-6.1.09-0001-C0001
Укрепване капацитета на Прокуратурата на Република България при изграждане на специализирани структури за противодействие на организираната престъпност и свързаните с нея престъпления BG051PO002-2.4.05-0001-C0001
"Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори - инвестиция с европейски измерения" BG051PO001-3.3.06-0032-C0001
Podkrepa BG161PO002-1.9.01-0001-C0001
Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от Държавния бюджет BG051PO001-6.1.11-0001-C0001
Оптимизиране на управлението на политиката в лозаро-винарския сектор на Република България и усъвършенстване на националното законодателство, чрез развитие на партньорството със заинтересованите страни BG051PO002-1.3.06-0014-C0001
Укрепване на административното тяло и популяризиране на средногорие мед индустриален клъстер BG161PO003-2.4.01-0029-C0001
Подобряване на работата на Сертифициращия орган чрез активна комуникация с останалите участници в процеса на управление на средствата по СКФ BG161PO002-1.2.01-0009-C0001
БКТ СТАРТ BG161PO003-2.4.01-0033-C0001
“Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ" BG161PO002-1.7.01-0003-C0001
ИНОВАТИВЕН ТРАНСФЕР НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ И БИЗНЕС УМЕНИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР BG051PO001-7.0.07-0236-C0001
Трансфер на най – добри практики за развитие на сектор Мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси BG051PO001-7.0.07-0188-C0001
„Повишаване на ефективността на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите 2013-2015” BG161PO002-1.2.01-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз