Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200184825 "Явор Анастасов" ООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора гр. Стара Загора, ул. "Стефан Сливков" 45, вх."Б", ет.2, ап.8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване физическата и жизнена среда на квартал "Железник", град Стара Загора BG161PO001-1.4.05-0045-C0001
Корекция на река Смядовска с укрепване на бреговете - І-ви етап от км. 3+923 до км. 4+038.35 и ІІ етап от км. 4+038.35 до км. 4+170.44 BG161PO001-4.1.04-0044-C0001
Изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в гр. Гурково BG161PO001-4.1.04-0053-C0001
Развитие на културно-исторически атракции в градски турситически ансамбъл BG161PO001-3.1.03-0030-C0001
Ремонт и оборудване СБАЛО "Свети Мина" - Благоевград BG161PO001-1.1.12-0005-C0001
Изграждане на три ЦНСТ и реконструкция на едно ЗЖ на територията на община Благоевград BG161PO001-1.1.11-0043-C0001
Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия BG161PO001-1.1.11-0058-C0001
Съвременни социални жилища в град Видин BG161PO001-1.2.02-0001-C0001
Античното наследство на Тракия BG161PO001-3.2.02-0019-C0001
„Грижа и помощ в дома на лица нуждаещи се от почасови социални услуги в община Смядово” BG051PO001-5.1.04-0124-C0001
Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград BG161PO001-1.4.09-0012-C0001
„Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално и икономическо развитие” BG161PO001-1.4.09-0015-C0001
Създаване на Център за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост в УПИ І, квартал 25 по плана на село Веселиново, община Смядово BG051PO001-5.2.13-0003-C0001
„Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” BG161PO003-4.3.03-0001-C0001
"Нова заетост за младежи във "Витон" - Стара Загора BG051PO001-1.1.13-0241-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз