Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000351750 Община Пещера
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Пещера 4550 Пещера ул. “Дойранска епопея” № 17
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера 03.02.2009 4 419 080 4 419 080 0 4 419 080 24,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Пещера” 12.01.2009 984 102 984 102 0 984 102 32,00 Приключен
Създаване на модели за междурегионално сътрудничество 10.04.2009 194 998 194 998 0 194 998 18,00 Приключен
Въвеждане на система за е-управление в община Пещера 12.06.2009 430 948 430 948 0 430 948 30,00 Приключен
Социални услуги в помощ на възрастните хора 29.06.2009 61 282 57 905 3 713 57 901 12,00 Приключен
„Геозащитни съоръжения срещу поройни свлачища, намиращи се южно от урбанизираната територия на гр. Пещера” 05.02.2010 806 894 806 894 0 806 894 19,00 Приключен
Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера 16.07.2010 5 037 920 4 841 408 214 033 4 335 481 24,00 Приключен
Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в община Пещера 09.08.2011 352 148 319 006 33 930 303 056 24,00 Приключен
Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост "Перистера", разположена на хълма "Света Петка", град Пещера. 23.11.2011 3 304 511 3 304 511 0 3 139 272 30,77 Приключен
ЦНСТ за деца с увреждания над три годишна възраст в община Пещера 16.02.2012 778 323 770 864 8 677 770 864 24,00 Приключен
"Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера" 29.02.2012 17 638 317 15 934 810 6 314 169 15 934 810 49,73 Приключен
„Предоставяне на почасови услуги от Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр.Пещера” 30.11.2012 128 750 123 276 5 783 116 991 15,00 Приключен
"Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово” 20.02.2013 406 675 406 675 0 386 341 24,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера. 09.04.2013 79 056 79 056 0 79 056 12,00 Приключен
Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера 08.11.2013 60 255 60 255 0 60 255 9,00 Приключен
"Планиране на устойчиво, хармонично и интегрирано развитие на град Пещера чрез разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие" 20.12.2013 0 0 0 0 20,00 Прекратен
Предоставяне на социални услуги в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания от 3 до 18 години в град Пещера 07.03.2014 165 134 165 134 0 165 109 19,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Повишаване квалификацията на учители и медиатори от община Пещера за педагогическа дейност в мултикултурна среда 17.06.2008 12,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз