Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201811851 „Одит адвайзер” ЕООД,
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, район Триадица, ул. Свиленица 15, ет. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедраяване на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура в община Силистра BG161PO001-1.1.09-0013-C0001
Изграждане и внедряване на Управленска информационна система/DataWarehouse (УИС) в НАП и създаване на вътрешен капацитет за развитието на УИС. BG051PO002-3.1.04-0004-C0001
Корекция на река Санданска Бистрица - градски парк Сандански BG161PO001-1.4.06-0032-C0001
Модерната администрация – гарант на модерното образование BG051PO002-2.1.04-0006-C0001
Интегриран проект за развитие на културно-историч1еския туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово BG161PO001-3.1.03-0028-C0001
Сандански - зората на ранното християнство BG161PO001-3.1.03-0042-C0001
""Нова възможност за обществена солидарност" - социално предприятие за обществено хранене - Трявна" BG051PO001-5.1.02-0025-C0001
Изграждане на социална инфраструктура за резидентни услуги от семеен тип в община Търговище BG161PO001-1.1.11-0003-C0001
Обновяване и оборудване на МБАЛ „Свети Врач”, Сандански BG161PO001-1.1.12-0018-C0001
Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск град Сандански BG161PO001-1.1.11-0030-C0001
Прилагане мерки за енергийна ефективност в ОУ "Иван Вазов", гр. Харманли BG161PO001-1.1.09-0014-C0001
Сградите на училищата в град Свищов - с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда BG161PO001-1.1.09-0007-C0001
Реализиране на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на територията на резерват "Вълчи дол' и поддържани резервати "Женда", "Борака", "Боровец", "Чамлъка" BG161PO005-3.0.10-0007-C0001
Дейности по устойчиво управление на резерват "Врачански карст" - изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ гр. Враца BG161PO005-3.0.10-0017-C0001
Повишаване конкурентоспособността на ТАЛ Инженеринг ЕООД на български и международен пазар чрез закупуване на нов клас технологично оборудване и внедряване на специализиран софтуер BG161PO003-2.1.13-0192-C0001
Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа BG161PO001-3.2.02-0007-C0001
Развитие за устойчив туризъм. BG161PO001-3.2.02-0043-C0001
Звено за услуги в домашна среда „Помощ в дома” BG051PO001-5.1.04-0198-C0001
Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово BG161PO001-1.4.09-0024-C0001
Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда - Свищов BG161PO001-1.4.09-0030-C0001
Шумен - по-доброто мястно за живеене BG161PO001-1.4.09-0022-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сандански BG161PO001-5.3.03-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз