Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121295074 „Меркурий – 97” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 2260, община Столична, район Люлин, ж.к. Люлин – 5, бл.562, вх. 1, ет. 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа на Главна дирекция "Европеиски фондове, международни програми и проекти" на МТСП за управлението на ОП РЧР BG051PO001-8.1.04-0001-C0001
“Партньорство за развитие” BG051PO002-1.4.02-0001-C0001
Подкрепа за информационното осигуряване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG051PO001-8.2.01-0001-C0001
Логистично и техническо обезпечаване на конференции, информационни кампании, срещи и други мероприятия, касаещи реализацията на ОПРР и текущата работа по нея BG161PO001-5.3.01-0022-C0001
"Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" BG051PO001-2.1.06-0001-C0001
"Да успеем заедно" BG051PO001-6.1.05-0001-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите на Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ" и провеждане на специализирани обучения за бенефициентите на програмата. BG161PO002-1.4.01-0009-C0001
Организиране и провеждане на информационни дни, обучения и други публични събития BG051PO002-4.1.01-0009-C0001
Подпомагане на цялостния процес по изработване на новите програмни стратегически документи на Република България. BG161PO002-3.2.01-0003-C0001
Осигуряване работата на Централното координационно звено и на Комитета за наблюдение на НСРР 2011 – 2012 BG161PO002-1.1.01-0009-C0001
Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация BG051PO002-2.1.06-0001-C0001
Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП BG051PO002-3.3.05-0003-C0001
Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч BG161PO001-3.2.02-0020-C0001
„Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, разработване на нови модули и тяхното интегриране в Единна информационно-комуникационна система (ЕИКС), обхващаща извършваните административни услуги по отношение на издаваните лецинзии, свидетелства, удостоверения и одобрения в гражданското въздухоплаване” BG051PO002-3.2.03-0009-C0001
Нова възможност за моето бъдеще BG051PO001-4.3.03-0001-C0001
„Монтана: бизнес при открити врата” BG051PO001-7.0.07-0158-C0001
Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Сметната палата на Република България за осъществяване на ефективна и ефикасна одитна дейност BG051PO002-2.2.10-0001-C0001
Обучението – гаранция за професионализъм и развитие BG051PO002-2.2.12-0124-C0001
Административно изграждане и устойчиво развитие на „Клъстер за медицински туризъм“ BG161PO003-2.4.02-0093-C0001
Спортът като ресурс за икономическо развитие: институционално изграждане и популяризиране на Клъстер „Обединена борба“ BG161PO003-2.4.02-0072-C0001
Повишаване качеството на предоставяните онлайн електронни административни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие BG051PO002-3.1.08-0032-C0001
Организиране и провеждане на публични събития по ОПАК BG051PO002-4.1.01-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз