Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000903946 Община Хасково
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково пл. “Общински” 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково 29.12.2008 1 104 554 1 104 554 0 1 104 554 35,00 Приключен
Разширение на селищна ВиК мрежа – гр. Хасково 12.01.2009 580 283 580 283 0 580 283 43,03 Приключен
"Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ "Проф.д-р Асен Златаров", гр.Хасково" 17.06.2009 251 356 251 356 0 251 339 14,00 Приключен
Предоставяне на социалната услуга в общността “Социален асистент” 25.06.2009 89 029 88 236 860 81 208 12,00 Приключен
„Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково” 21.10.2009 8 811 911 8 811 911 0 8 811 911 24,00 Приключен
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Хасково 23.06.2011 434 854 434 854 0 413 111 30,00 Приключен
Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково 12.07.2011 545 239 545 239 0 545 189 53,00 Приключен
Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр. Хасково 31.01.2012 5 572 413 5 371 658 202 693 5 371 573 28,17 Приключен
ЦНСТ, УПИ ХV, кв. и ЦНСТ, УПИ ІІ, кв. 798, по плана на гр. Хасково 16.02.2012 1 478 919 1 412 599 66 321 1 412 599 29,43 Приключен
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в община Хасково 28.03.2012 1 953 046 1 943 499 16 179 1 651 974 19,00 Приключен
Развитие на регионален туристически продукт: Хасково-Димитровград-Стамболово 16.10.2012 295 395 262 432 43 692 249 310 20,00 Приключен
Подобряване на ефективносттаи ефикасността на администрацията в Община Хасково 08.11.2012 165 879 165 879 0 165 879 15,00 Приключен
ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА „ДОСТОЙНА ПОДКРЕПА” 28.11.2012 189 317 189 317 0 167 766 14,00 Приключен
Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково 14.01.2013 27 006 838 25 613 614 1 463 489 25 563 985 39,07 Приключен
Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково, чрез инвестиции в човешки ресурс 18.04.2013 59 975 59 975 0 59 975 13,17 Приключен
“Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда в гр. Хасково” 20.05.2013 4 720 897 4 720 897 0 4 484 852 20,00 Приключен
"Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково " 24.09.2013 483 797 483 797 0 483 797 18,00 Приключен
Интегриране на деца и младежи с увреждания в Община Хасково чрез услуги от резидентен тип ” 02.12.2013 263 723 263 723 0 263 721 14,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Хасково чрез инвестиции в обучения 11.08.2014 85 045 85 045 0 85 045 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
" Училището-творческа работилница на бъдещето" 02.07.2008 12,00 Приключен
Център за извънкласни дейности при ПМГ ( ЦИКД) 02.07.2008 16,20 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз