Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000875856 Община Попово
Седалище Област: Търговище Oбщина: Попово 7800 Попово 7800 гр. Попово, ул. “Ал. Стамболийски” 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Ремонт, обновяване и енергийна ефективност на част от материалната база на образователната инфраструктура в община Попово в подкрепа на устойчивото градско развитие и социално включване 16.07.2008 4 580 985 4 580 985 0 4 580 985 24,00 Приключен
Интегрирано подобряване на културната инфраструктура в община Попово за осигуряване на равен достъп и социално включване 16.07.2008 4 712 146 4 712 146 0 3 511 945 24,00 Приключен
Интегрирано подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра достъпност и мобилност на територията на община Попово 04.06.2008 2 516 225 2 516 225 0 3 834 704 21,00 Приключен
Подобряване на ВиК мрежата на град Попово 29.12.2008 6 649 170 5 956 239 1 159 392 5 940 788 47,00 Приключен
Подобряване водопроводната и канализационна мрежа на град Попово 29.12.2008 0 0 0 0 34,00 Прекратен
Саниране и преустройство на сграден фонд в социалната сфера с цел предоставяне на услуги за деца лишени от родителски грижи 22.05.2009 889 213 889 213 0 770 935 24,00 Приключен
"По-добро бъдеще за децата от ДДЛРГ, гр.Попово" 18.06.2009 198 221 198 221 0 198 211 14,00 Приключен
Община Попово - модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса 12.06.2009 331 904 331 904 0 331 904 30,00 Приключен
“Грижа в семейна среда за самотно живеещи хора и хора с увреждания в община Попово – дейност “Домашен помощник”” 29.06.2009 78 721 70 920 8 220 70 915 12,00 Приключен
Интегрирано подобряване и възстановяване на взаимосвързани елементи и съоръжения на физическата инфраструктура на градската среда на Попово за постигане на устойчиво развитие, екологично равновесие и социално включване 21.10.2009 6 588 070 6 588 070 0 6 602 115 27,10 Приключен
„По следите на миналото за достойно бъдеще” 24.09.2009 283 308 283 308 0 283 159 12,00 Приключен
"Реализация на инвестиционен проект във водния сектор на град Попово" 18.05.2011 226 633 226 633 0 241 593 56,27 Приключен
Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от р.Поповска в рамките на регулацията на гр.Попово от км.4+115 до км.6+567 03.06.2011 792 462 788 289 4 174 748 874 18,00 Приключен
Обособяване на късноантичната крепост „Ковачевско кале” като атрактивен туристически комплекс 14.06.2011 4 015 355 3 710 637 306 791 3 154 041 29,37 Приключен
Равен старт, качествено и интегрирано обучение на етническите малцинства в община Попово 03.09.2011 0 0 0 0 12,00 Приключен
"Нови възможности и насърчаване на лица от рискови групи чрез създаване на социално предприятие в община Попово" 14.12.2011 219 093 219 093 0 219 080 14,00 Приключен
Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Попово чрез изграждане на ЦНСТ 16.02.2012 754 187 754 187 0 754 187 26,80 Приключен
Община Попово – ефективно функционираща администрация в изпълнение на принципите за добро управление. 19.10.2012 105 599 105 599 0 105 599 18,00 Приключен
„Грижа в семейна среда за независим живот на хора с увреждания и възрастни самотни лица” 07.12.2012 117 336 117 336 0 107 902 16,00 Приключен
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ПОПОВО 05.04.2013 88 661 88 661 0 88 661 12,00 Приключен
"Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр. Попово" 12.06.2013 170 234 170 234 0 161 723 20,00 Приключен
Преодоляване на социалното изключване на лица с умствена изостаналост чрез създаване на Център за настаняване от семеен тип в община Попово 20.06.2013 140 646 140 646 0 131 655 21,30 Приключен
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Попово 15.11.2013 53 016 53 016 0 53 016 9,00 Приключен
Повишаване на професионалните компетенции и езиковите умения в Общинска администрация-Попово 06.01.2014 75 340 75 340 0 75 340 9,00 Приключен
„ЦНСТ гр. Попово – За нашите деца” 16.06.2014 151 628 151 628 0 151 615 16,15 Приключен
„Компетентни служители – модерна Общинска администрация Попово” 13.08.2014 189 937 189 937 0 189 937 16,83 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Заедно можем повече 17.06.2008 12,00 Приключен
Работилница за идеи 19.06.2008 12,00 Приключен
Техническа помощ на инвестиционен проект за интегрирано управление и обезвреждане на отпадъци на община Търговище и община Попово 29.12.2008 34,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„Социална закрила, чрез социални услуги в община Попово” 03.11.2010 14,00 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
"Исперих - Разград - Попово: Път на древни култури и традиции" 20.02.2013 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз