Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121145199 Делойт одит
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Александър Стамболийски № 103
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Популяризиране на предимствата за инвестиране в България" BG161PO003-4.1.01-0001-C0001
Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в МТИТС чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги BG051PO002-3.1.03-0002-C0001
„Повишаване конкурентоспособността на „Дунапак Родина” АД чрез внедряване на иновативни производствени линии” BG161PO003-2.1.07-0051-C0001
"Предотвратяване на наводнения в община Гоце Делчев от разлива на река Мусомишка и Туфча" BG161PO001-1.4.06-0049-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Гоце Делчев BG161PO001-1.4.07-0009-C0001
"Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик" BG161PO005-1.0.07-0016-C0001
Изграждане на ЦНСТ за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността BG161PO001-1.1.11-0004-C0001
Подобряване на туристическа атракция - Средновековна крепост "Кракра Пернишки" в гр. Перник и свързаната с нея инфраструктура BG161PO001-3.1.03-0039-C0001
"Демонстрационен проект за възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение по течението на р. Лесновска (в района на с. Негован)" BG161PO005-3.0.07-0042-C0001
Преустройство и преобурудване на помещения в МБАЛ „Иван Скендеров“, гр. Гоце Делчев BG161PO001-1.1.12-0015-C0001
"Изграждане на центрове за подкрепа на стартиращи предприятия в гр. Кюстендил и гр. Дупница" BG161PO003-2.2.01-0005-C0001
Укрепване на капацитета на МВР за управление на проекти по ОПРР BG161PO001-5.3.01-0069-C0001
„Подобряване на грижите за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни в община Гоце Делчев” BG051PO001-5.1.04-0152-C0001
„Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев” BG161PO001-1.4.09-0031-C0001
В подкрепа на Перник за следващия програмен период BG161PO001-5.3.02-0021-C0001
„В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.” BG161PO001-5.3.02-0035-C0001
ВИВАКОМ Ultra TV – платформа за гледане на ТВ и мултимедийно съдържание през TВ, компютър и мобилни устройства за клиенти на ВИВАКОМ BG161PO003-1.1.07-0495-C0001
"Внедряване на линия за раздуване на рязан тютюн" BG161PO003-1.1.07-0069-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз