Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176095331 Обединени"Дема-Т 7"
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр.Варна ж.к."Чайка"бл.188,ет.5,офис 26
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Лот 23 Рехабилитация на път III-904 (I-9) - Старо Оряхово - Долни Чифлик – Гроздьово – Бозвелийско, област Варна BG161PO001-2.1.01-0025-C0001
Подкрепа за деинституционализация на социални институции предлагащи услуги за деца в риск- изграждане на 7 ЦНСТ на територията на община Варна BG161PO001-1.1.11-0057-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура в община Аврен BG161PO001-1.1.09-0011-C0001
"Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна - втори етап и изграждане на канализационна помпена станция "Акациите", гр.Варна" BG161PO005-1.0.06-0018-C0001
Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфратсруктури на територията на Община Балчик BG161PO001-3.1.03-0047-C0001
“Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна” BG161PO001-1.4.09-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз