Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040470310 "Елтех" ЕООД
Седалище Област: Хасково Oбщина: Димитровград 6400 Димитровград бул. "Димитър Благоев" 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Училището – криле за мечтите ни” BG051PO001-4.2.03-0062-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА В РАБОТАТА НА ДИРЕКЦИЯ “КООРДИНАЦИЯ НА БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕС (АФКОС)”В МВР” BG161PO002-1.7.01-0002-C0001
В хармония със себе си и света BG051PO001-4.1.04-0041-C0001
"Общинско предприятие "Социлано предприятие - обществена пералня"Димитровград" BG051PO001-5.1.02-0011-C0001
Подобряване безопасните условия на труд в "НЕОХИМ" АД BG051PO001-2.3.02-0191-C0001
“Пътуване” към знанието” BG051PO001-4.1.05-0033-C0001
Подкрепа за равноправен и независим живот BG051PO001-5.1.04-0068-C0001
„ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ДИМИТРОВГРАД” BG051PO001-5.1.04-0117-C0001
За по-качествен живот BG051PO001-5.1.04-0156-C0001
„МОЯТА СРЕБЪРНА ЕСЕН-ЩАСТЛИВА ПРОЛЕТ” BG051PO001-5.1.04-0061-C0001
Соцални услуги за социално включване в община Раднево – възможност за по–добър живот BG051PO001-5.1.04-0057-C0001
„Протегната ръка за по-достоен живот” BG051PO001-5.1.04-0099-C0001
„Грижа в семейна среда за независим живот на хора с увреждания и възрастни самотни лица” BG051PO001-5.1.04-0160-C0001
Грижа в семейна среда за нуждаещи се лица от Община Каварна BG051PO001-5.1.04-0021-C0001
Помощ в дома в община Костенец BG051PO001-5.1.04-0102-C0001
Детската градина и училището - пътешествие към опознаване, сътрудничество и сближаване BG051PO001-4.1.05-0167-C0001
Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково, чрез инвестиции в човешки ресурс BG051PO002-2.2.08-0151-C0001
Преодоляване на социалното изключване на лица с умствена изостаналост чрез създаване на Център за настаняване от семеен тип в община Попово BG051PO001-5.2.13-0009-C0001
„У дома” BG051PO001-5.2.12-0009-C0001
Отвъд различията - Насърчаване на толерантността и разнообразието чрез интегрирано образование за най-малките BG051PO001-4.1.05-0226-C0001
Разработване на Общински план за развитие на Община Созопол 2014 – 2020 г. BG051PO002-1.3.07-0173-C0001
Интегриране на деца и младежи с увреждания в Община Хасково чрез услуги от резидентен тип ” BG051PO001-5.2.12-0025-C0001
„Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” в гр. Поморие” BG051PO001-5.2.12-0047-C0001
Община Павликени - професионална компетентност на администрацията за по-резултатно изпълнние на задълженията. BG051PO002-2.2.15-0078-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз