Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115914198 "Мега комюникейшън"ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив бул."Освобождение"№3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Маркетингови проучвания и оценка на ефективността на националния маркетинг BG161PO001-3.3.01-0002-C0001
Интегрирани рекламни кампании на българския туристически продукт в Германия, Великобритания и Русия BG161PO001-3.3.01-0003-C0001
КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ТУРИЗЪМ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ BG161PO001-3.3.01-0004-C0001
Изработка и разпространение на рекламно-информационни материали за промоция на България като туристическа дестинация BG161PO001-3.3.01-0005-C0001
"ПУЛСС" - Практически увод в лечението на спешните състояния BG051PO001-6.2.02-0001-C0001
СТИМУЛИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ BG161PO001-3.3.01-0008-C0001
СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ (ТИЦ), ФУНКЦИОНИРАЩА ВЪЗ ОСНОВА НА ЕДИННИ СТАНДАРТИ BG161PO001-3.3.01-0009-C0001
Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет - Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на библиотечно - информационния център. BG161PO001-1.1.07-0023-C0001
Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност BG161PO001-1.1.09-0034-C0001
Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнена и работна среда, включително предприемане на мерки за защита от наводнения в община Асеновград BG161PO001-1.4.06-0031-C0001
Маркетингови проучвания, анализи и методики и оценка на ефективността на националния маркетинг, изготвяне и актуализиране на стратегии BG161PO001-3.3.01-0011-C0001
Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България BG161PO001-3.3.01-0012-C0001
Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали BG161PO001-3.3.01-0013-C0001
Интегрирани комуникационни кампании за България на целеви пазари BG161PO001-3.3.01-0014-C0001
Участие на България на специализирани борси и изложения и организиране на опознавателни турове за туроператори и туристически агенции BG161PO001-3.3.01-0015-C0001
Развитие на човешкия капитал - път за подобряване качеството на болничните услуги в УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД-Пловдив BG051PO001-2.1.15-0044-C0001
Социална инфраструктура в гр. Пловдив – модел за по-добра грижа за децата BG161PO001-1.1.11-0064-C0001
"Знание и иновации за развита икономика и здравеопазване" BG161PO003-1.2.03-0003-C0001
Създаване на Система за Ефективно Дистанционно Електроннобазирано обучение на Магистри по Обществено здраве BG051PO001-4.3.04-0035-C0001
Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив BG161PO001-1.4.09-0005-C0001
СЪЗДАВАНЕ НА НАДЕЖДНА СРЕДА ЗА ОБМЕН НА ДАННИ И КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА В Р.БЪЛГАРИЯ и СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА ДЕЛОВОДНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА /ЕДИС/ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ В АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ BG051PO002-3.3.07-0001-C0001
Повишаване знанията и уменията на служителите от общинската администрацията на Столична община, район «Люлин» за подобряване административното обслужване на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.12-0046-C0001
Разработване на информационно-комуникационна среда на Звеното за контакт относно продукти в строителството BG051PO002-3.2.04-0001-C0001
Повишаване компетенциите на служителите на Агенция по заетостта BG051PO002-2.2.17-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз