Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175345844 "Българска консултантска организация" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, бул. "Черни връх" No.32, ет.6
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Обмен на добри практики между България и Испания за повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството” 09.04.2013 145 617 145 617 0 145 607 19,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра BG051PO002-1.3.04-0008-C0001
„Компетентно и прозрачно управление на административните съдилища в България” BG051PO002-2.4.05-0002-C0001
“Развитието на човешкия потенциал – фактор в модерната европейска общинска администрация” BG051PO002-2.5.01-0011-C0001
"Долината на розите и тракийските царе" BG161PO001-3.2.02-0009-C0001
„Подобряване на ефективността на общинска администрация – Чепеларе чрез оптимизиране на структурата и функциите й” BG051PO002-1.1.04-0017-C0001
Община Враца – Ефективна, Функционална, Ефикасна Администрация (ЕФЕА) BG051PO002-1.1.04-0038-C0001
Добро управление в Община Смолян BG051PO002-1.1.04-0028-C0001
"Количествена оценка на риска и подобряване ефективността на пристанищата в Р България" BG161PO004-5.0.01-0083-C0001
"Техническа помощ за развитие на българските пристанища" BG161PO004-5.0.01-0086-C0001
"Техническа помощ за управление на отпадъците в българските пристанищата с национално значение" BG161PO004-5.0.01-0087-C0001
Повишаване на административния капацитет на община Сатовча BG051PO002-2.2.08-0177-C0001
По – добро управление,подобрявайки професионалната компетентност на служителите в общинска администрация Кирково BG051PO002-2.2.08-0140-C0001
Община Стамболово - компетентна и мотивирана администрация в услуга на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.08-0085-C0001
Подобряване на професионалната квалификация на служителите на община Белоградчик BG051PO002-2.2.08-0054-C0001
Ефективна и компетентна общинска администрация Якоруда BG051PO002-2.2.08-0163-C0001
Служителите на Община Хисаря – компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.08-0074-C0001
Обучение на служителите в Община Симитли за по-добро административно обслужване BG051PO002-2.2.08-0178-C0001
Администрацията на Община Перущица-с повече знания и ефективна работа BG051PO002-2.2.08-0028-C0001
Организационно развитие и подобряване на ефективността и ефикасността на община Раковски BG051PO002-1.1.07-0017-C0001
Подобряване на ефективността и оптимизиране на структурата на администрацията на община Момчилград BG051PO002-1.1.07-0021-C0001
Оптимизиране на структурата и функциите на община Крумовград BG051PO002-1.1.07-0049-C0001
Функционален анализ на общинската администрация Средец BG051PO002-1.1.07-0023-C0001
Подобряване на управлението и организацията на работа в община Белене BG051PO002-1.1.07-0032-C0001
Повишаване на компетентността на съдии, съдебни помощници и съдебни служители от ВАС и административните съдилища BG051PO002-2.4.12-0002-C0001
Видин в следващия програмен период BG161PO001-5.3.02-0025-C0001
„Подкрепа за изграждане, развитие и конкурентноспособност на клъстер „Финансова група СИС“ ООД“ BG161PO003-2.4.02-0060-C0001
Подобряване на процеса на създаване и изпълнение на политики от община Камено BG051PO002-1.3.07-0065-C0001
Чрез ефективно партньорство за разработване на политики в община Перущица BG051PO002-1.3.07-0036-C0001
Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Ямбол BG051PO002-1.3.07-0150-C0001
Устойчиво развитие и прилагане на ефективни механизми през периода 2014-2020г. BG051PO002-1.3.07-0089-C0001
Община Каолиново – към по-добро управление и ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи BG051PO002-1.3.07-0063-C0001
Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики чрез въвеждане на механизми за мониторинг, контрол и оценка в община Момчилград BG051PO002-1.3.07-0072-C0001
Подобряване на процесите на създаване и провеждане на политики в община Сопот BG051PO002-1.3.07-0146-C0001
Подобряване работата на администрацията на община Гълъбово в процеса по разработване и актуализация на политики BG051PO002-1.3.07-0043-C0001
Актуализация, публичност и оценка на въздействието при подготовка на общински план за развитие и политики в община Своге BG051PO002-1.3.07-0008-C0001
Оптимизиране на процеса на провеждане и мониторинг на политики от община Криводол BG051PO002-1.3.07-0111-C0001
Разработване и изпълнение на политики в община Приморско, чрез анализ и ефективен диалог със заинтересованите страни BG051PO002-1.3.07-0127-C0001
Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Айтос BG051PO002-1.3.07-0022-C0001
Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на община Макреш в периода 2014-2020г BG051PO002-1.3.07-0083-C0001
Kомпетентна администрация на община Aйтос за по-качествено административно обслужване BG051PO002-2.2.12-0018-C0001
Компетентни и мотивирани служители на община Гърмен BG051PO002-2.2.12-0104-C0001
Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Крумовград BG161PO001-5.3.03-0022-C0001
"Внедряване на линия за раздуване на рязан тютюн" BG161PO003-1.1.07-0069-C0001
Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИС и КАОСНОСВ BG051PO002-2.4.13-0001-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите на ДНСК за по-качествено изпълнение на служебните им задължения BG051PO002-2.2.14-0014-C0001
Повишаване на уменията на служители в Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез обучения по управление на конфликти за по-ефективно изпълнение на служебните задължения. BG051PO002-2.2.14-0063-C0001
Последващо укрепване на капацитета на администрацията на Община Долни Дъбник чрез обучение в личностни и професионални компетенции BG051PO002-2.2.15-0035-C0001
Прогрес чрез обучения на служителите на община Гърмен BG051PO002-2.2.15-0139-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз