Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175092476 "МВВИ КОНСУЛТ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София 1606, ул. "Григор Пърличев" No.5, ап.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Комплексно пречистване водите на гр. Сопот чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизирана водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар на питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на ПС за питейна и битово-отпадни води с довеждащи колектори – етап 1. Изграждане на ПСОВ на община Сопот. BG161PO005-1.0.02-0074-C0001
“Рехабилитация и доизграждане на канализационната и водопреносната мрежа и пречистване на водите на гр. Ябланица” Първи етап – изграждане на пречиствателна станция" BG161PO005-1.0.02-0029-C0001
Прозрачна и ефективна политика за по-добро взаимодействие между администрацията и гражданското общество BG051PO002-1.2.02-0122-C0001
Техническа помощ за детайлно разработване на инфраструктурно предложение „Доизграждане на ВиК мрежата и пречистване на водите на гр.Елена BG161PO005-1.0.01-0176-C0001
Предотвратяване на риска от наводнения чрез реконструкция на бреговете на река Огоста в урбанизираната територията на град Монтана, община Монтана BG161PO001-1.4.06-0024-C0001
Панагюрище-столица на свобододата BG161PO001-3.1.03-0024-C0001
Предотвратяване на риска от наводнения чрез реконструкция на левия бряг на р. Луда Камчия в урбанизираната територия на с. Дъбовица, община Сунгурларе BG161PO001-4.1.04-0071-C0001
Корекции на реки "Манастирска" и "Лъкинска" в участъка им в урбанизираната територия на община Лъки, област Пловдив BG161PO001-4.1.04-0003-C0001
Почистване и укрепване на коритото на река Стрелченска Луда Яна в участъка от съществуващ мост на бул. "Руски" на км. 0+000 до км. 0+220 в град Стрелча BG161PO001-4.1.04-0015-C0001
Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на град Сопот BG161PO005-1.0.06-0065-C0001
Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в р. Ботуня - от км. 0+000 до км. 2+000 - горен участък от км. 1+150 до к. 2+000 BG161PO001-4.1.04-0048-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз