Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200876536 "Захаринова и партньори" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Укрепване на капацитета на Прокуратурата на Република България при взаимодействие с контролните органи за противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите BG051PO002-1.5.02-0003-C0001
Нов шанс за успех BG051PO001-4.3.01-0001-C0001
Въвеждане и сертифициране на IFS в "Добруджански хляб" АД BG161PO003-2.1.08-0104-C0001
Превенция на риска от навонения чрез укрепване на напречното сечение и стабилизиране на коритото на р.Блато в чертите на гр.Костинброд BG161PO001-1.4.06-0018-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на "Абати" АД чрзе въвеждане на нов продукт-Уеб базирана система за автоматизиран анализ на съдържанието" BG161PO003-2.1.11-0026-C0001
Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП BG051PO002-3.3.05-0003-C0001
Преоборудване с медицинска апаратура, ремонт и мерки по енергийна ефективност за МБАЛ "Ю.Вревская" ЕООД Бяла BG161PO001-4.1.05-0001-C0001
"Подобряване на административното обслужване на митническата администрация чрез изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство" BG051PO002-3.1.06-0020-C0001
"Почистване на речното корито на река Бистрица и река Марица в района на вливането на река Бистрица в река Марица и изграждане на зашитни съоръжения и системи за укрепване на речните брегове за предпазване от ерозия и наводнения в района на вливането- град Долна Баня" BG161PO001-4.1.04-0079-C0001
Технологична модернизация и повишаване на конкурентоспособността на "Киви ТВ" ООД BG161PO003-2.1.13-0021-C0001
Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт BG051PO002-1.5.03-0005-C0001
Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване BG051PO002-3.2.03-0013-C0001
Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС BG051PO002-2.4.12-0001-C0001
Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система BG051PO002-1.5.05-0001-C0001
Въвеждане на комплексно електронно управление на административните и информационните услуги по разрешаването за употреба на лекарствени продукти в Република България BG051PO002-3.2.04-0028-C0001
Подобряване качеството на комплексното административно обслужване, чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на потребителите на архивна информация – администрацията, физически и юридически лица чрез надграждане на съществуващата информационна система на държавните архиви (ИСДА) BG051PO002-3.2.04-0005-C0001
„Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по Автомагистралите и I-Ви клас пътища на територията на Република България, които са част от ТEN-Т” BG161PO004-2.0.01-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз