Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831176328 Ронос" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, бул. "Акад. И. Е. Гешов" No.2E, офис 424
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване и укрепване на административния капацитет на АЗ и нейните териториални поделения Дирекции "Бюро по труда" за управление и реализиране на приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР BG051PO001-8.1.02-0001-C0001
Подкрепа на Главна дирекция "Европеиски фондове, международни програми и проекти" на МТСП за управлението на ОП РЧР BG051PO001-8.1.04-0001-C0001
Подкрепа на Дирекция " Структурни фондове и международни образователни програми" в Министерството на образованието и науката за успешна управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР BG051PO001-8.1.01-0001-C0001
"Модернизиране на системата за предоставяне на услуги" BG051PO001-6.1.03-0003-C0001
"Развитие на капацитета на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за ефективно управление и изпълнение на Приоритетни оси 1 и 2 на ОП "Конкурентоспособност" BG161PO003-5.0.01-0005-C0001
Подкрепа за предприемчивите българи - Компонент I BG051PO001-1.2.01-0001-C0001
ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА BG051PO001-2.3.01-0001-C0001
Детегледач - шанс за реализация с обучение към заетост BG051PO001-1.1.05-0001-C0001
Нов избор - развитие и реализация BG051PO001-1.1.03-0001-C0001
"Да успеем заедно" BG051PO001-6.1.05-0001-C0001
Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” BG051PO001-6.1.06-0001-C0001
Подобряване контрола на труда BG051PO001-6.1.07-0001-C0001
"Аз мога повече" BG051PO001-2.1.14-0001-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН BG161PO002-3.3.02-0020-C0001
"Подобряване на качеството на услугите в системата на Министерство на труда и социалната политика" BG051PO001-6.1.08-0001-C0001
Укрепване на капацитета на Агенцията за социално подпомагане за повишаване качеството и ефективността на социалната работа BG051PO001-6.2.09-0001-C0001
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” BG051PO001-5.2.11-0001-C0001
Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище" BG051PO001-6.2.13-0001-C0001
Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието BG051PO001-3.2.05-0001-C0001
Квалификация на педагогическите специалисти BG051PO001-3.1.03-0001-C0001
Система за кариерно ориентиране в училищното образование BG051PO001-4.3.02-0001-C0001
«Създаване и развитие на бизнес инкубатор - Бургас" BG161PO003-2.2.01-0017-C0001
Включващо обучение BG051PO001-4.1.07-0001-C0001
Подкрепа за заетост BG051PO001-1.1.11-0001-C0001
"Офис за технологичен трансфер Евроконсултантс ЕвроТехТранс" BG161PO003-1.2.02-0019-C0001
Интегриране на електронни форми на обучение в образователния процес по български език BG051PO001-4.3.04-0029-C0001
Нова възможност за моето бъдеще BG051PO001-4.3.03-0001-C0001
"Научно-технологичен парк" BG161PO003-1.2.05-0001-C0001
Трансфер на добри практики и модели за осигуряване на социалното включване на трайно безработни лица BG051PO001-7.0.02-0007-C0001
“Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ" BG161PO002-1.7.01-0003-C0001
Приложение на ирландския опит за предлагане на услуги за деца и семейства в риск сред ромката общност в България BG051PO001-7.0.07-0169-C0001
Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда BG051PO001-3.1.07-0048-C0001
"Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика" BG051PO001-3.3.06-0040-C0001
Повишаване на административния капацитет на комисия за защита от дискриминация,чрез усвояване на нови умения и знания BG051PO002-2.2.09-0071-C0001
Консултантски Клъстер Веритас BG161PO003-2.4.02-0136-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз